ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

CADASIL

(Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy)

  50 x  –  vloženo 30.12.2019 , poslední aktualizace 09.05.2020

 • dědičné onemocnění, při kterém dochází k postížení bílé hmoty mozkové následkem četných infarktů v povodí arteriol, obvykle v oblasti capsula externa, thalamu, bazálních gangliích, mozkovém kmeni, rovněž temporopolárně v mozkových hemisférách
 • patří mezi leukodystrofie
 • postihuje jedince starší 30 let (většinou mezi 40-50. rokem)

Patofyziologie

 • progresivní degenerace hladkých svalových buněk v cévách v důsledku patologické akumulace NOTCH 3 v bazální membráně  (osmiofilní granula v elektronové mikroskopii)  ⇒ porucha autoregulace, hypoperfúze, ischemizace
 • gen zodpovědný za patogenezi CADASIL byl objeven v roce 1996
  • mutace v genu NOTCH 3 na 19. chromozomu – exony 2-24, > 200 mutací
 • generalizovaná angiopatie, vaskulární komplikace jsou téměř výlučně cerebrální

Klinický obraz

 • v úvodu jsou většinou migrény (mezi 20-30. rokem)
 • po 35. roce se objevují TIA nebo iCMP (vč. “klinicky němých”)
  • většinou lakunární infarkty
 • progredující subkortikální lakunární infarkty jsou podkladem pro neuropsychiatrické příznaky
  • poruchy nálady, deprese, apatie
  • zpomalené psychomotorické tempo s poruchou exekutivních funkcí
  • progrese kognitivních poruch až do obrazu demence
 • další příznaky se odvíjí od množství a lokalizace infarktů
  • paretická symptomatologie
  • ataxie
  • pseudobulbární syndrom
  • močová inkontinence
  • poruchy zraku a řeči
 • popisovány jsou akutní reverzibilní encefalopatie (často s epi projevy), které spontánně regredují, ale mohou se opakovat.  [Schon, 2003]
  • dif dg vyloučit neuroinfekt apod

Diagnostika

Anamnéza

 • typicky výskyt TIA/iCMP v mladším věku, často při absenci cévních rizikových faktorů
 • postupná progrese kognitivních poruch
 • migréna
 • ev. pozitivní rodinná  anamnéza

Zobrazovací metody

 • CT zobrazuje nespecifické hypodenzity v bílé hmotě
 • MR mozku detekuje hypointenzity v T1 a hyperintenzity v T2    [Stojanov, 2015]
  • typicky rozsáhlé konfluentní léze bílé hmoty
  • oproti Binswangerově chorobě je výrazné postižení capsula externa a temporálních laloků  Oproti Binswangerově chorobě je nápadné výrazné postižení capsula externa a temporálních laloků  Oproti Binswangerově chorobě je výrazné postižení capsula externa a temporálních laloků
   • léze jsou patrné už v asymptomatickém stadiu
  • lakunární infarkty v bazálních gangliích, periventrikulární bílé hmotě a pontu
  • microbleeds   → viz zde
CADASIL - hyperintenzní léze v pólu temporálního laloku na MR FLAIR
CADASIL - hyperintenzní léze v pólu temporálního laloku na MR FLAIR
CADASIL - extenzivní leukoencefalopatie na MR FLAIR

Neurosonologie

Laboratorní metody

 • kožní biopsie (systémová arteriolopatie) – při biopsii je nutné zachytit podkoží s cévami, fixace v glutaraldehydu
  • elektronový mikroskop – detekce granulárního osmiofilního materiálu (GOM) ve stěně cév
  • imunohistochemie – průkaz intravaskulárních depozit v hladké svalovině cévní stěny pomocí moklononálních protilátek proti NOTCH3  [Joutel, 2001]
 • genetické vyšetření
Zajištění biopsie a genetického vyšetření ve FN u sv. Anny v Brně
Zajištění biopsie a genetického vyšetření ve FN u sv. Anny v Brně
 • Histologie (FNUSA)
  • odběr I chir. kl.  (2350) – aby bylo zachyceno podkoží, fixace glutaraldehyd nebo nativně – nutno ihned odnést ke zpracování
  • domluvit současně laboratoř – kl. 3237
  • vyhodnocení PAÚ(kl. 3231)
 • Genetika (Fakultní dětská nemocnice , budova G, 3.patro)
  • s sebou žádanku K, tel 532234489 / 4625
Diagnóza možná
 • mladší věk, TIA / lakunární infarkty
 • progredující demence
 • typický nález na MR
 • suspektní rodinná anamnéza (údaje nekompletní)
Diagnóza pravděpodobná
 • pozitivní kožní biopsie
  • průkaz GOM v tunica media v ELM
  • pozitivní imunohistochemické vyšetření
 • pozitivní rodinná  anamnéza (spolehlivé údaje)
Diagnóza jistá
 • průkaz patologické mutace NOTCH3 na 19.chromozomu
 CADASIL Scale   [Pescini, 2012]
 Max 25 bodů, skóre ≥15 predikuje dg CADASIL
 Migréna1
 Migréna s aurou3
 TIA / iCMP1
 TIA / iCMP ≤50 roků2
 Psychiatrické poruchy1
 Kognitivní poruchy / demence3
 Leukoencephalopatie s propagací do temporálních laloků1
 Leukoencephalopatie s propagací capsula externa5
 Subkortikální infarkty2
 Rodinná anamnéza (1 generace)1
 Rodinná anamnéza (2 generace)2

Diferenciální diagnostika

 • Binswangerova choroba    Leukoareóza
  • starší jedinci, četné vaskulární rizikové faktory, systémová ateroskleróza
  • není postižení temporálních laloků
 • CARASIL (Cerebral Autosomal Recessive Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy)
  • mutace HTRA1 genu pro serinovou peptidázu – chromosom 10q (10q25.3-q26.2)
  • klinicky podobné CADASIL + bývá alopecie a spondylosis deformans
  • v kožní biopsii nejsou GOM granula
  • na MR arteriolopatické změny + arc sign (v T2 hyperintenzita spojujcí pedunkly napříč pontem)
 • Susacův syndrom  
  • není postižení temporálních laloků
  • klinicky retinopatie, porucha sluchu
 • MELAS
 • primární cerebrální angiitis (PACNS)

Terapie

Mediamentózní léčba

 • korekce krevního tlaku
 • antiagregancia a statiny
  • klinická efektivita není u obou léků prokázána
  • při nálezu mikrohemoragií na MR je současně vyšší riziko krvácení při antiagregační léčbě [Oh, 2008]
 • acetazolamid (DILURAN) 1 tbl. (250mg)/ d
  • dle některých prací zlepšuje hemodynamiku a zvyšuje CBF  [Huang, 2010]  [Park, 2011]
  • referováno příznivé ovlivnění migrén, stran prevence ischemických změn efekt nejasný
 • často bývá popisováno zvýšeni homocysteinu v séru ⇒ doporučována kyselina listová
 • nekouřit
 • symptomatická terapie psychických poruch
  • neuroleptika
  • antidepresiva
  • nejsou data o symptomatickém účinku denepezilu (ARICEPT) na kognitivní funkce [Dichgans, 2008]
 • profit tPA a antikoagulace nejistý, je zvýšené riziko krvácení
 • k léčbě migrény u těchto pacientů nejsou doporučovány triptany s ohledem na možné vyšší riziko provokace iktu

Rehabilitace a kognitivní tréning