ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Postradiační vaskulopatie

  21 x  –  vloženo 21.12.2019 , poslední aktualizace 23.05.2020

Pacienti po RT hlavy a krku by měli být pravidelně sledováni pomocí UZ k včasné detekci stenookluzivního karotického postižení. Při průkazu postižení by měla být zahájena profylaktická antiagregační terapie a zvážen rekonstrukční výkon (CEA/ PTA)

Etiopatogeneze

 • radiační terapie (RT) je důležitou součástí léčby primárních a metastatických nádorů
 • mozek i mícha mohou být radiací zasaženy také při léčbě tumorů krku, hlavy, nádorů plic, prsů, lymfomů nebo jiných orgánů v blízkosti

Vaskulární poranění

 • radiací poškozená tkáň má v akutní fázi porušenou HEB ⇒  vazogenní edém
 • chronické následky postihují vaskulární endotel, tvoří se ektazie, teleangiektazie, stěna cév se postupně irreverzibilně mění, tvoří se fibrotizace a hyalinizace s následnými trombózami, infarkty a nekrózami (pozdní následky)
 • významná poradiační karotická vaskulopatie (jako pozdní následek) se objevuje při radioterapii nádorů v ORL oblasti

Poškození glie a bílé hmoty

 • nejdříve oligodendrocytů, jelikož neurony jsou relativně méně citlivé
 • dochází ke ztrátě celulární komponenty, primárně bílé hmoty a z toho plyne redukce objemu mozku, v MR obraze nacházíme leukoencefalopatii

Klasifikace

Dělení postradiačního postižení CNS
Akutní  (< 14 dní po ozáření)
 • bolest hlavy, nauzea, zvracení, teploty, porucha vědomí
 • zhoršení dřívější ložiskové symptomatiky
 • ev. až kónusové projevy či smrt
 • předpokládá se edém mozku s poruchou HEB.
Časné (early delayed)  (2 týdny až několik měsíců)
 • bolest hlavy, somnolence
 • zhoršení původního ložiskového neurologického deficitu
 • na CT/MR  je edémv ozařované oblasti
Pozdní (několik měsíců až několik let)
 • pozdní encefalopatie difuzní 
   • demyelinizační změny, postižení kapilárního endotelu
   • kognitivní dysfunkce až progresivní demence, apraxie a inkontinence
   • na MR je nález atrofie a difuzní změny bílé hmoty   Poradiační změny v T2 obraze  
 • fokální nekróza 
   • ložiskové, většinou progredující příznaky
   • při ozařování pro primární mozkové nádory je podezření na recidivu tumoru
   • na MR mozku bývají kontrastně ohraničené léze s okolním edémem. Rozlišení proti tumoru nebo metastázám je někdy obtížné – někdy pomůže biopsie nebo PET
 • cerebrovaskulární postižení (poradiační vaskulopatie)
   • stenózy/okluze velkých a středních cév extra i intrakraniálních na podkladě akcelerované aterosklerózy
    • typicky po ozařování nádorů v ORL oblasti
    • někdy i s tvorbou aneuryzmat
    • asymptomatické   x   manifestace ischemickými cévními příhodami
   • moya-moya syndrom   [Bitzer, 1995]
    • u mladých nemocných a dětí při ozáření oblasti sifonu (např. pro kraniofaryngeom)
   • mikroangiopatie s obrazem subkortikálního ischemického postižení

Diagnostika

CT/MR mozku

  • specifickým nálezem je především rozsáhlá leukoencefalopatie
  • často symetrické hyperintenzní změny v T2 a FLAIR     Poradiační změny v T2 obraze

Neurosonologické vyšetření

  • časté je výrazné bilaterální postižení ACC
   • především po radioterapii v ORL oblasti
  • poradiační stenózy jsou často těžké a postihují delší úseky
  • v B modu dominují nekalcifikované pláty s hypoechogenními ložisky uvnitř plátu   Postradiační karotická stenóza u pacienta po RT pro karcinom hrtanu   [Lam, 2012]

CT-angiografie/MR-angiografie

  • detekce výše uvedených vaskulárních změn extra/intrakraniálně
  • patognomický je fokální výskyt stenóz v ozařované oblasti a chybění patologie v ostatních úsecích  Bilaterální stenóza ACI po radioterapii karcinomu laryngu

Terapie

 • antiagregancia, statiny
 • u extrakraniálních stenóz zvážení CEA nebo spíše PTA  (jedna z indikací pro primární PTA/STNT)