• 20-30% (některé novější údaje naznačují až 50%) mozkových infarktů vzniká v důsledku kardioembolizace
  • z toho 50% v důsledku fibrilace síní  [Jabaudon, 2004]
  • většinou jde o zdroj v levém srdci, v mladším věku se může jednat o paradoxní embolizaci přes PFO
 • struktura embolu:
  • čerstvý trombus tvořený fibrinem a trombocyty (dobrý efekt tPA)
  • starší zorganizovaný trombus
  • kalcifikovaný plát
  • chlopenní vegetace při endokarditidě
  • fragment myxomu
 • přehled srdečních poruch asociovaných s mozkovou embolizací je uveden v tabulce níže
 • nejčastěji k embolizaci dochází na podkladě:
  • nonvalvulární fibrilace síní (NVAF) – zvyšuje riziko iCMP 5x
  • nerevmatických a revmatických chlopenních vad

Poruchy asociované s kardioembolizací

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Fibrilace síní

Umělá chlopeň

 • umělé chlopně jsou predilekčním místem pro vznik trombů a infekčních komplikací, zejména endokarditidy
 • vyšší riziko je u mechanických chlopní – riziko trombembolie ~ 4%/rok
  Mechanická chlopeň
 • WARFARIN 
  • Ao chlopeň INR 2,5 (2-3)  (AHA/ASA 2014  I/B)
  • Mi chlopeň INR 3 (2,5-3,5)  (AHA/ASA 2014  I/C)
 • u pacientů s nízkým rizikem krvácení lze přidat  ASA 75-100 mg    (AHA/ASA 2014  I/B)
 • při recidivě CMP lze zvýšit dávku ASA na 325mg nebo zvýšit cílové INR  (AHA/ASA 2014  IIa/C)
  Biologická náhrada
 • pokud není jiná indikace k antikoagulaci (těžká dysfunkce LK, anamnéza embolie), pak po 3-6 měsících přejít na ASA 75-100 mg/d  (AHA/ASA 2014  I/C)
 • při selhání antiagregace přidat warfarin s cílovým INR 2.5  (AHA/ASA 2014  IIb/C)

Aortální vada

 • antiagregace – při normální velikosti LS a sinusovém rytmu   (AHA/ASA 2014 I/C)
  • riziko kardioembolizace mírné
 • WARFARIN (INR udržovat 2.5-3.5) – pouze při současné fisi nebo rozšíření levé síně
 • u těžší poruchy bývá nutná operace

Revmatická mitrální vada

 • WARFARIN (INR udržovat 2.5-3.5)
  • nová antikoagulancia zatím nebyla schválena v této indikaci
  • revmatická Mi vada + fisi (AHA/ASA 2014  I/A)
  • samotná revmatická  vada  (AHA/ASA 2014  IIb/C)
 • rutinní přidání ASA není doporučno (AHA/ASA 2014 III/C)
 • pokud i přes účinnou antikoagulaci dojde k embolizaci, lze přidat  aspirin 75-100mg denně (AHA/ASA 2014  IIb/C)
 • u těžší poruchy je nutná operace

Prolaps mitrální chlopně

 • zřídka symptomatický
 • samotný prolaps není indikací k antikoagulační terapii, podávána jsou antiagregancia (AHA/ASA 2014  I/C)

Endokarditida

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 Nebakteriální trombotická endokarditida

 Libmanova-Sacksova endokarditida

Revmatická endokarditida

Chronické srdeční selhání

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Akutní srdeční infarkt

 • v akutní a subakutní fázi může dojít ke vzniku nástěnného trombu v oblasti ischemické a akinetické stěny
 • u cca 10% pacientů s akutní CMP je přítomna elevace troponinu bez současného IM, na druhou stranu lze u části akutních IM nalézt jen hraniční zvýšení hs troponinu T
 • diagnostika:
  • TTE (k detekci trombů v LK udávána vyšší senzitivita než u TEE)
  • kardiální MR (vysoká senzitivita)  [Weinsaft, 2011]
 • terapie:
  • v případě prokázaného trombu v levé komoře nasadit WARFARIN (INR  2.5-3.0) po dobu 3-12 měsíců (většinou 3 měsíce) (AHA/ASA 2014 I/C)
  • WARFARIN (INR  2.5-3.0) (na 3 měsíce) lze dále zvážit při průkazu hypo-akinese hrotu (AHA/ASA 2014 IIb/C)
  • při intoleranci warfarinu lze u výše uvedených stavů podávat LMWH nebo DOAC (AHA/ASA 2014 IIb/C)
  • při současné vážnější formě ICHS s nestabilní AP lze kombinovat s antiagregancii

Foramen ovale patens (PFO)

Defekt septa síní (DSS)

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Intrakardiální tumory

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Komplikace intervenčních kardiologických výkonů

 • diagnostická koronarografie i intervenční výkony mohou vést k uvolnění trombotického nebo jiného materiálu z aorty nebo i jejích větví
 • periprocedurální příhody jsou vzácné (< 1%)
 • akutní terapie i sekundární prevence jsou standardní
 • může také dojít k rozvoji  kontrastem indukované encefalopatie

Komplikace kardiochirurgických výkonů

 • výskyt jak u revaskularizačních operací na koronárních tepnách (CABG), tak i u výkonů v srdečních dutinách

viz samostatná kapitola