• plicní embolie (PE) je život ohrožující stav, který vzniká na podkladě obstrukce a. pulmonalis a/nebo jejích větví, sekundárně se přidružuje vazokonstrikce a bronchokonstrikce
  • jde o 3. nejčastější KV onemocnění a jednu z hlavních příčin mortality, morbidity a hospitalizací v Evropě
 • nejčastěji se jedná o trombembolickou obstrukci (v rámci TEN), méně často o embolii tukovou, embolii plodovou vodou, vzduchem nebo nádorovými buňkami

ventilačně-perfuzní porucha se systémovou hypoxií

plicní hypertenze s pravostranným srdečním selháním
(primární příčina úmrtí při závažné PE)

 • tlak v plicnici stoupne, pokud se uzavře 30– 50 % celkové plochy plicního řečiště   [McIntyre, 1971]
 • sekundární vazokonstrikce přispívá ke zvýšené plicní rezistenci a také k úměrnému snížení arteriální poddajnosti
 • náhlé zvýšení plicní cévní rezistence a tlaku v PK zvyšuje napětí v myocytech, což vede k dilataci PK, která pak mění kontraktilní vlastnosti dle Starlingova zákona
 • neurohumorální aktivace vede dále k inotropní a chronotropní stimulaci. Tyto kompenzační mechanizmy zvýší tlak v plicnici, čímž zlepší průtok plicním řečištěm, a dočasně tak stabilizují systémový tlak, ale rozsah těchto kompenzací je limitován, jelikož PK není schopna vytvořit střední tlak v plicnici > 40 mm Hg
 • prodloužení pravokomorové kontrakce do časné diastoly levé komory (LK) vede k vyklenování interventrikulárního septa do LK, čímž brání řádnému plnění LK v časné diastole, a to může přispívat k systémové hypotenzi a k hemodynamické nestabilitě
 • desynchronizace komorových kontrakcí vede ke vzniku bloku pravého Tawarova raménka
 • spojení mezi zvýšenou hladinou biomarkerů myokardiálního postižení a horšími časnými výsledky ukazuje, že pravokomorová ischemie vede k poškození myocytů s další redukcí kontraktility a je patofyziologickou známkou závažnosti akutní
 • podezření na vysoce rizikovou embolizaci je dáno šokovým stavem nebo perzistentní arteriální hypotenzí. Pokud tyto klinické známky nejsou, pak nejde o vysoce rizikovou akutní PE

Etiologie

Trombembolická plicní embolie

 • žilní tromboembolická nemoc (TEN) zahrnuje hlubokou žilní trombózu (HŽT) a plicní embolii (PE)
 • až ve 40% HŽT jsou přítomny němé plicní embolizace   [Meignan, 2000]
 • tromby mohou pocházet ze žil dolních končetin (nejen z proximálních úseků, cca 80-90% embolů), dále z pánevních pletení (např. po gynekologických operacích), VCI, VCS (u kanylovaných pacientů) nebo z ouška pravé síně
 • velmi vysoké riziko PE je u trombózy prox. pletení DKK (vv. popliteae a vv. femorales) a pánevních žil –  současná PE až v 50% případů
 • při hluboké žilní trombóze v oblasti lýtka zřídkakdy dochází k embolizaci do plic (většina trombů v této lokalizaci se rozpustí spontánně). Rizikem je možné rozšíření do žil uložených proximálně, odkud je embolizace mnohem pravděpodobnější.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Netrombotické plicní embolie

 • vzduchová embolie – úraz krku, některé typy chirurgických výkonů, iatrogenně u zavedených nitrožilních katerů
 • tuková embolie – fraktury kostí nebo ortopedické operace,  kardiopulmonální resuscitace
 • septické emboly – při infekční endokarditidě z trikuspidální chlopně (zejména narkomani)
 • nádorové buňky
 • plodová voda – komplikováno rozvojem DIC

Klasifikace

 1. akutní masivní plicní embolie – obstrukce kmene plicnice, pacient umírá na akutní selhání pravé komory (dilatace)
 2. akutní submasivní plicní embolie – obstrukce velké části řečiště
 3. akutní malá plicní embolie
 4. subakutní masivní plicní embolie
 5. chronická trombembolická plicní hypertenze

Klinický obraz

 • závisí na rozsahu embolie a fyziologických rezervách pacienta – od asymptomatických embolií až po šok, srdeční selhání a náhlou smrt
 • čím více symp­tomů je přítomno, tím větší je podezření na akutní PE a tím spíše by měla být provedena specifická vyšetření k jejímu potvrzení/ vyloučení
 • náhle vzniklá dušnost, tachypnoe
 • bolest na hrudi (substernální, pleuritická) v důsledku ischémie PK nebo plicního infarktu
 • tachykardie
 • hypotenze, pre-/synkopa až kardiogenní šok
 • kašel
 • zpocená, bledá kůže, cyanóza, obluzení
 • horečka (nad 38,5 °C)
 • hemoptýza (u plicního infarktu)
 • známky hluboké žilní trombózy

Diagnostické metody

CT angiografie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Scintigrafie

 • ventilačně-perfuzní scan
 • výpadek perfúze při zachované ventilaci, pozitivní nález slouží k potvrzení PE s vysokou pravděpodobností, normální nález perfuze PE vylučuje   [Sostman, 2008]
 • preferenčně se doporučuje ambulantním pa­cientům s nízkým klinickým podezřením na PE při normálním RTG plic, u mladých pa­cientů (především u žen), u pa­cientů s anafylaktickou reakcí na kontrastní látku v anamnéze, polyvalentních alergiků, při renální insuficienci a u pa­cientů s myelomem a paraproteinemií.

ECHO srdce

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Další vyšetření

 • D-dimery
  • ELISA test – hodnota < 0.5 mg/l s vysokou senzitivitou vylučuje PE
  • diagnostická senzitivita > 95 %
  • falešná pozitivita u starších pacientů, u hospitalizovaných pa­cientů, u pa­cientů s neoplazmaty a během těhotenství nebo po CMP
 • RTG hrudníku (pro diagnostiku nedostačující);
 • EKG
 • změny nespecifické – PE nelze diagnostikovat / vyloučit  na základě EKG
  • pozitivní nález na EKG diagnózu silně podporuje
  • negativní nález na EKG diagnózu v žádném případě nevylučuje.
 • EKG odliší infarkt myokardu a perikarditidu
 • u pacienta s plicní embolií lze na EKG pozorovat:
  • obraz SIQIIITIII:
   • kmit S ve svodě I;
   • kmit Q ve svodě III;
   • negativní kmit T ve svodě III;
  • sinusovou tachykardii;
  • přetížení pravého srdce;
   • deviace srdeční osy doprava;
   • dilatace pravé síně;
   • blokáda pravého Tawarova raménka.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • vyšetření krevních plynů
  • hypoxémie s hypokapnií a respirační alkalóza
  • při šoku naopak hyperkapnie a respirační acidóza
 • plicní DSA

  • mortalita 0.5 %, nefatální velké komplikace 1%, malé komplikace 5%
  • dnes nahrazena CTA, která nabízí podobnou dia­gnostickou přesnost
  • využívána při katetrovém řešení akutní PE nebo pokud v návaznosti na koronarografii
 • SONO žil DKK k průkazu/vyloučení flebotrombózy
  • průkaz neúplné kompresibility žil dolních končetin (přítomnost trombu) má vysokou pozitivní prediktivní hodnotu pro PE, přičemž senzitivita tohoto vyšetření je 39 % a specificita 99 %
  • nález HŽT u pa­cientů s podezřením na PE opravňuje k nasazení antikoagulační léčby bez dalšího vyšetřování

Diagnostická strategie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

 • akutní infarkt myokardu (AIM)
 • asthma bronchiale
 • pneumotorax
 • bronchopneumonie
 • CHOPN

Terapie

 • cílem léčby je dosažení hemodynamické stability

Podpůrná, symptomatická terapie

 • korekce vnitřního prostředí
 • oxygenoterapie ev UPV
  • na UPV CAVE hemodynamický efekt v důsledku pozitivního nitrohrudního tlaku, který může redukovat žilní návrat a zhoršit pravokomorové selhání ⇒ opatrně s nastavením výše tlaku na konci expiria
 • při srdečním selhání inotropika či mechanická podpora srdce
  • noradrenalin dokáže přímým pozitivním inotropním efektem a zvýšenou koronární perfuzí PK zlepšit funkci PK a periferní vazokonstrikcí zvýšit systémový tlak
  • dobutamin a/ nebo dopamin se mohou podávat při nízkém srdečním indexu, ale při normálním systémovém tlaku
 • mírná volumová expanze (500 ml) může zvýšit srdeční index a normalizovat systémový tlak (naopak agresivní volumová expanze může naopak vést k neúměrnému mechanickému přepětí)

Antikoagulace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Trombolýza

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Endovaskulární a chirurgická léčba

 • katetrizační techniky – perkutánní mechanická trombektomie cestou v. femoralis nebo cestou v. jugularis – indikovány u masivní PE s kontraindikací fibrinolýzy.
  • rozrušení trombu a posunutí do periferie
  • reolytická trombektomie
  • aspirační trombektomie
 • plicní trombektomie s použitím mimotělního oběhu po střední sternotomii – kanylace vv. cavae i aorty, kardioplegická zástava srdce, otevření kmene a. pulmonalis, odstranění trombu, revize hlavních větví a. pulmonalis

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Specifické situace v léčbě PE

PE v těhotenství

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

PE u onkologických onemocnění

 • ↑ riziko TEN u onkologických pacientů  (4x vyšší)
  • nejvyšší riziko je 6 týdnů po operaci karcinomu a ještě mezi 4. – 12. měsícem zůstává riziko extrémně zvýšené (až 30×)
 • hladina D‑dimerů je často nespecificky zvýšena
 • s nárůstem CT vyšetření se u pa­cientů s karcinomem dia­gnostikuje vzrůstající počet asymp­tomatických PE. Jejich závažnost je nejasná, ale dle současných znalostí se doporučuje přistupovat k nim jako k symp­tomatickým emboliím běžné populace
 • preferován  LMWH, který se podává po dobu prvních 3–6 měsíců
  • poté lze nadále pokračovat s LMWH nebo přejít na warfarin ev. může být léčba ukončena
  • délku antikoagulace posuzovat individuálně dle rizika recidivy PE, krvácivých komplikací, typu protinádorové léčby a pereferencí pa­cienta

Prognóza

 • prognostická hodnocení jsou založena na základě klinických parametrů, zobrazovacích metod a laboratorních testů
 • stěžejní jsou známky akutní pravokomorové dysfunkce
  • známky akutního pravostranného selhání jako přetrvávající hypotenze a kardiogenní šok ukazují na vysoké riziko časného úmrtí
  • echokardiograficky zjištěná dysfunkce PK (dilatace, hypokinesa stěny, zmenšení systolických exkurzí trikuspidálního anulu – TAPSE)  u hemodynamicky stabilních pa­cientů je spojena se zvýšeným rizikem krátkodobé mortality, nicméně celková pozitivní prediktivní hodnota mortality je nízká
  • hemodynamickou závažnost pravokomorové dysfunkce odráží též hladina natriuretických peptidů, hranice zvýšeného NT‑ proBNP   ≥ 600 pg/ ml     [Lankeit, 2014]   [Henzler, 2012]
 • synkopa a tachykardie v souvislosti s preexistujícími podmínkami a komorbiditami jsou spojeny s nepříznivou krátkodobou prognózou
 • známky myokardiálního postižení (↑ troponinu) je spojeno s horší prognózou a zvýšenou mortalitou
 • pro dlouhodobější prognostické hodnocení se v praxi nejčastěji používají klinické parametry ve formě tzv. indexu závažnosti plicní embolie (PESI)
Původní a zjednodušený index závažnosti plicní embolie – PESI/sPESI
původní verze PESI zjednodušená verze
věk věk v letech 1 bod (> 80 let)
mužské pohlaví + 10
karcinom + 30 1
chronické srdeční selhání + 10 1
chronické plicní onemocnění + 10 1
tepová frekvence ≥ 110 /min + 20 1
TKs < 100 mmHg + 30 1
dechová frekvence > 30/min + 20
teplota < 36 st.C + 20
mentální alterace + 60
sat O2 < 90% + 20 1
     
  Třída I (≤ 65 b) – – 30ti denní mortalita 0-1.6%
Třída II (≤ 65 b) – 30ti denní mortalita 1.7-3.5%
Třída III (66-85 b) – 30ti denní mortalita 3.2-7%
Třída IV (86-125 b) – 30ti denní mortalita 4-11.4%
Třída V (> 125 b) – 30ti denní mortalita 10-24.5%
0 bodů = 30ti denní riziko srmti 1%
≥ 1 bod = 30ti denní riziko srmti 10.9%

Prevence

 • brzká mobilizace po operaci, podpora pohybové aktivity, fyzioterapie, kompresní punčochy
 • intermitentní pneumatické komprese (ICP), antikoagulační terapie  → viz zde