• dysnatrémie patří mezi časté a závažné komplikace v neurointenzivní péči
 • změnou osmolality ECT mají vliv na množství vody v ICT

Poznámky z fyziologie

 • S-Na+ 135 – 145 mmol/l
 • U-Na+ 120-140 mmol/l
 • močí se vylučuje 300-500 mmol/den
  • frakční exkrece (FE) informuje o podílu látky, který se vyloučil do definitivní moče z původně profiltrovaného množství
  • referenční meze: 0,004 – 0,012 (0,4 – 1,2 %)
 • celkové množství v těle ~ 3500 – 4000 mmol
 • Na+ je hlavním kationtem ECT, ovlivňuje ICT udržováním klidového membránového potenciálu sodíko-draslíkovou pumpou

  • 50-54% Na+ v ECT
  • 6-10%  Nav ICT
  • 40% Navázáno v kostech a jiných tkáních
 • zásadním způsobem se podílí na udržování osmolality (2*Na+ + Glu + Urea)
  • osmolalita vs osmolarita (osm/kg vs osm/L)
 • při změně osmotického gradientu mezi ECT a ICT dochází k jeho vyrovnávání přesunem vody, která volně prochází (na rozdíl od Na+)
  • u hypernatremie voda přechází z ICT do ECT a vzniká dehydratace mozku
  • u hyponatremie dochází k přesunu vody z ECT do ICT, a tím vzniká edém mozku
Na/K pumpa

Laboratorní diagnostika dysnatrémií

 • bilance tekutin (hodnotit á 6h)
  • příjem tekutin
   • 40 ml/ kg hmotnosti/ den u BMI < 25
   • u BMI > 25 podle ABW (Adjusted Body Weight)
  • výdej tekutin:
   • diuréza
   • drény
   • perspirace  30 – 50 ml/h, při febriliích ↑ o 3.5 ml/kg  na 1 °C nad 37 °C
   • pocení: 500– 2000 ml
   • GIT – zvracení / odpad ze sondy, průjem
 • S-Na+
  • á 24h při běžném sledování pacienta v neurointenzivní péči
  • při terapii dysnatrémie min á 6h
 • S-K+   – kalium ovlivňuje Na+ (příjem K+ ⇒  ↑S-Na+)
 • stanovení měřené sérové osmolality
  • nezbytné u hyponatremie ( může být hypo-, normo- i hyperosmolální )
  • hypernatrémie je vždy spojena s hyperosmolalitou séra
 • U-osm – osmolalita moči
 • specifická hmotnost moči
 • U-Na+
 • EWC – Effective Water Clearance (norma -0.006 až + 0.010 ml/s)
 • FE Na+ – Frakční Exkrece Na (norma 0.004 – 0.012)
 • FE K+
 • FE H2O – frakční exkrece vody

Pseudohyponatrémie

 • u pacientů s vysokou koncentrací bílkovin nebo lipidů (celková bílkovina › 100 g/l, triacylglyceroly › 20 mmol/l, vyšší lipemický index) při nepřímém měření ISE (s ředěním) na automatickém biochemickém analyzátoru dochází k falešnému snížení natrémie
 • k tomuto nedochází při přímém měření ISE (bez ředění) na ABR nebo POCT analyzátorech
 • pseudohyponatrémie při měření iontů nepřímou metodou ISE je popisována také u pacientů léčených koloidními roztoky (HAES, želatina) nebo při kumulaci kontrastních látek u pacientů s CKD
 • ⇒  u pacientů s výraznou změnou proteinémie a lipémie získat hodnoty iontů měřené přímou metodou ISE na ABR analyzátoru (je nutno spolu s ionty požadovat zároveň stanovení celkové bílkoviny)

Pseudohypernatrémie

 • může být u pacientů s nízkou koncentrací bílkovin (celková bílkovina < 40 g/l) při nepřímém měření ISE (s ředěním) na automatickém biochemickém analyzátoru
 • při uvedených cutoff hodnotách bílkovin a lipidů se jedná o změnu natrémie přibližně o 3 – 4 mmol/l (změna proteinémie o 10 g/l vede ke změně natrémie při nepřímém měření ISE cca o 1 mmol/l)
 • osmolalita těchto pacientů neodpovídá natrémii zjištěné nepřímou metodou ISE, ale skutečné natrémii (zjištěné přímou metodou ISE)
 • falešné hodnoty natrémie lze dále získat :
  • při užití špatné zkumavky či při přelévání krve mezi zkumavkami (vliv antikoagulačního činidla s Na)
  • vlivem infúze (odebíráme z 2. ruky, nejméně 1h po dokapání, vždy současně stanovit celkovou bílkovinu a albumin, které nejlépe odhalí naředění vzorku infúzí
 • EWC = elektrolyte–free water clearance
 • vypočítaná veličina používaná pro posouzení koncentrační schopnosti ledvin ve vztahu k celkovému množství vylučovaných solutů
 • k posouzení poruchy osy ADH – ledviny (stanovení ADH je málo dostupné a analyticky obtížné)

Zjednodušený výpočet EWC (Kurtzová, 2005):

EWC = V – (V * (U_Na + U_K) /P_Na)
Referenční rozmezí EWC:    -0,006 až +0,010 ml/s

V – objem moče v ml/s
U_Na a U_K močové koncentrace sodného a draselného iontu v mmol/l
P_Na – plazmatická koncentrace sodného iontu v mmol/l

V situacích, kdy jsou přítomny jiné efektivní soluty než pouze hlavní kationy a jejich doprovodné aniony (např. glukóza nebo mannitol, sumárně v moči a plazmě U_Jiné, resp. P_Jiné), je nutné je v rovnici pro výpočet EWC zohlednit:

EWC = V – V * [(U_Na + U_K)*2 + U_Jiné] / [(P_Na + P_K)*2 + P_Jiné]

Při zohlednění dalších efektivních solutů nutné součet koncentrací Na+ a K+ násobit dvěma, čímž se vyjádří přítomnost jejich doprovodných anionů.

 • referenční meze EWC jsou závislé na natrémii, protože adekvátní zvýšení nebo snížení EWC je projevem intaktní osy ADH – ledviny
 • vyšší EWC – ledviny vylučují více vody než osmoticky aktivních látek, zvyšuje se efektivní osmolalita ECT a dochází k přesunu vody z ICT do ECT; při snížení EWC naopak
 • ionty Na+ volně pronikají glomerulární membránou a jejich koncentrace v glomerulárním filtrátu je identická s hodnotou S-Na+
 • v proximálním tubulu ledvin je resorbováno 50–70% Na+ a do definitivní moči se nakonec dostává < 1 % z profiltrovaného natria
 • hodnotu, určující jaká část z profiltrovaného sodíku je vylučována močí, označujeme jako frakční exkreci FE Na+
 • FE Na+ a K má použití v diferenciální diagnostice renálního a prerenálního selhání

FE-Na+ = (U_Na/S_Na) : (U_kreat/S_kreat)
FE-Na = (U_Na * S_kreat * 0.001) / (S_Na * U_kreat)
referenční meze:  0.004 – 0.012 (0.4 – 1.2 %)

S_kreat – kreatinin v séru (plazmě) v µmol/l  (nutno převést na mmol/l)
U_kreat – kreatinin v moči v mmol/l
U_Na a S_Na  – koncentrace Na v moči a séru v mmol/l

 • informuje o podílu vody, která se vyloučila do definitivní moče z původně profiltrovaného množství
 • zvýšení signalizuje zvýšený příjem vody nebo renální funkční poruchu
 • výpočet odpovídá poměru mezi sérovou (plazmatickou) a močovou koncentrací kreatininu

FE-H2O=(S_kreat * 0.001)/U_kreat

S_kreat – kreatinin v séru (plazmě) v µmol/l
U_kreat – kreatinin v moči v mmol/l
Pro výpočet frakční exkrece není potřebný sběr moče

Hypernatrémie

 • S-Na+ > 150 mmol/l
 • důvodem je vzestup množství Na+ v ECT vzhledem k vodě
  • ztrátou vody
  • retencí Na+
 • hypernatrémie je vždy provázena zvýšením osmolality
 • čím těžší hypernatrémie a čím rychlejší vznik, tím horší prognóza
  • lehká 151-155 mmol/l
  • střední 156-160 mmol/l
  • těžká (kritická) > 160 mmol/l
 • výskyt hypernatrémie je méně častý oproti hyponatrémii díky mechanismu žízně
  • žízeň je stimulována hypovolémií při deficitu plazmy > 8-10 %, zatímco u osmolality stačí zvýšení o 1-2 %
 • většina hypernatremií je multifaktoriálních (nezřídka iatrogenně navozených)
  • osmoterapie  NaCl / manitolem
  • parenterální výživa
  • osmotická diuréza (glukóza, urea)
  • profuzní pocení, průjmy
  • vliv dalších léků (viz tabulka)

Patofyziologie

 • k hypernatrémii vedou stavy, kdy se mění poměr mezi zásobou Na+ a jeho distribučním prostorem
  • zásoba Na+ může při ní být zvýšená, fyziologická nebo i snížená (pokud se objem vody snížil ještě více)
 • hůře jsou snášeny rychlé změny
 • kompenzačně dochází ke zvýšení sekrece ADH a tvorbě koncentrované moči
 • nastává přesun vody z ICT do ECT
  • v případě mozkových buněk může jejich smrštění vést k demyelinizaci a k poškození mozkových cév s kapilární a venózní kongescí
  • bylo popsáno subkortikální a subarachnoidální krvácení a trombózy sinů
 • při mozkové kompenzaci se zvyšuje koncentrace IC efektivních solutů (K+, Na+, Cl) a poměr iontů k organickým solutům stoupá. Dochází k částečnému návratu vody do buňky. Během 24-48h se také kompenzatorně zvyšuje syntéza organických osmoticky aktivních sloučenin (idiogenních osmolů), což příznivě ovlivňuje návrat vody do mozkových buněk i při přetrvávající celkové dehydrataci
 • proto je v rámci terapie nutná i pomalá korekce, jinak hrozí edém mozku (mozkové buňky se při rychlé korekci nestačí včas zbavit kompenzačně zvýšených osmoticky efektivních částic)

Klinický obraz

Klinická manifestace závisí na tíži hypernatrémie i na rychlosti jejího vzniku
 • akutně vzniklé poruchy se klinicky manifestují při Na > 150 mmol/l, resp. osmolalitě séra > 310 mmol/kg H2O
 • chronické poruchy při Na >160 mmol/l a osmolalitě séra > 330 mmol/kg H2O
 • žízeň
 • neurologická symptomatologie souvisí s nitrolební hypotenzí při dehydrataci mozku
  • dráždivost, neklid až zmatenost, ev. až porucha vědomí
  • prudký rozvoj hypernatrémie může vést k demyelinizaci či IC krvácení
 • vzestup osm > 350 mmol/kg H2O vede ke křečím a/nebo poruše vědomí
 • u dospělých je S-Na+ > 160 mmol/l spojována s 60% mortalitou

Klasifikace a diagnostika

 • hyperosmolalita je nejčastěji podmíněna :
  • hypernatrémií (nejvýznamnější)
  • hyperglykémií u dekomp. DM
  • hyperazotémií při renálním selhání
  • přítomností těkavých látek (etanol, etylenglykol)
 • nejčastější příčiny hypernatrémie v neurointenzivní péči:
  • centrální diabetes insipidus (CDI) – důsledek léze CNS ev. léků
  • důsledek terapeutických postupů (osmoterapie –  Manitol, NaCl, Furosemid)
Léčivo Mechanismus
 • Hypervitaminóza A a D
 • hyperkalcémie
 • Amphotericin B
 • Demeclocycline
 • Cisplatina
 • Aminoglykosidy
diabetes insipidus nefrogenní
Lithium diabetes insipidus centrální a/nebo nefrogenní
Phenytoin
Ethanol
diabetes insipidus centrální
Mannitol
Corticosteroids
osmotická diuréza
Kličková diuretika
Vaptany (inhibitory renálních ADH receptorů)
ztráta vody
Lactulosa / sorbitol ztráta hypotonické vody
Infúze (FR, Ringer) ↑ příjem Na+
Hypernatrémie

Hyperosmolalita z nadbytku iontů a vody
Hypernatrémie, objem ECT ↑, zásoba Na+

M. Cushing
hyperaldosteronismus
Iatrogenní přívod hyperosmolálních tekutin
Zvýšený přívod soli
 • ledviny jsou, pod vlivem hormonální poruchy, příčinou této situace
 • U-Na < 20 mmol/l -> renální retence natria
 • ↓ FE Na+
 • ↑ FE K+
 • ledviny budou rozvoji poruchy bránit
 • U-Na > 20 mmol/l 
 • U-osmo je > S-osmo
 • zvýšená natriuresa a osmolalita moči je projevem kompenzace organismu při neporušené funkci ledvin
 • ↑ FE Na+
FENa – Frakční Exkrece Na (norma 0,004-0,012)
EWC – Effective Water Clearance (norma -0,006 až +0,010 ml/s)

FEH2O – frakční exkrece vody

Hyperosmolalita ze ztráty hypotonické tekutiny

Hypernatrémie, objem ECT↓, zásoba Na+
(deficitu vody a sodíku, deficit vody je > deficit Na)
Typické klinické situace
Profúzní pocení
Ztráty vody u výrazných průjmů
Renální selhání
 osmotická diuréza (např.glykosurie)
„salt losing nephropathy“
diuretika (furosemid)
 • ledviny (jsou-li intaktní) se podílejí na obranné reakci
 • zpočátku oligurie a usilovná koncentrace →  lab. známky prerenálního selhání
 • ledviny mohou z prerenálního selhání přejít do renálního selhání
 • U-Na < 20 mmol/l
 • U-osmo > 600 mmol/kg
 • FENa pod 0,007
 • FEH2O snížena
 • EWC pod 0,005 ml/s
 • glomerulární filtrace N až ↓
 • koncentrace U-Na+ > 20 mmol/l
 • U-osmo < 300 mmol/kg
 • FENa > 0,012
 • FEH2O zvýšena
 • EWC > 0,005 ml/s (u renálního selhání) nebo pod 0,005 ml/s (u osmotické diurézy)
 • glomerulární filtrace
FENa – Frakční Exkrece Na (norma 0,004-0,012)
EWC – Effective Water Clearance (norma -0,006 až +0,010 ml/s)

FEH2O – frakční exkrece vody

Hyperosmolalita ze ztráty „čisté vody“
Hypernatrémie, objem ECT ↓, zásoba Na+ N
(představuje deficit „pouze“ vody, tj.hypernatremie je relativní)

Diabetes insipidus (centrální – CDI, renální – RDI) Ztráty vody respiračním traktem
 • porucha osy ADH-ledviny ve smyslu ztráty koncentrační schopnosti z nedostatku ADH (CDI) nebo porušené signální transdukce na úrovni receptoru (renální DI)
 • ztráta koncentrační schopnosti vede k hypovolémii

 

 • normálně 30 – 50 ml/h resp 700-1200 ml/24h
 • pro bilanci vody odečíst produkci metabolické vody, vznikající při trávení živin (asi 300 ml/24 h)
 • při horečce se připočítá dalších asi 3,5 ml/kg/24 h na každý 1° zvýšení teploty nad 37°C.
 • při silném pocení nebo hyperventilaci se tyto ztráty podstatně zvyšují.
 • ledviny jsou důvodem poruchy, typicky se vyskytuje polyurie a vodní diuréza
 • diuréza > 4 ml/kg/h
 • specifická hmotnost moče < 1005 kg/ m3
 • U-Na < 20 mmol/l
 • Uosm < 300 mmol/kg
 • FE Na normální
 • FE H2O výrazně zvýšená
 • EWC ≥ 0,005 ml/s (abnormální odpověď)
 • glomerulární filtrace ↑
 • odlišení RDI a CDI : CDI reaguje na podání desmopresinu
 • ledviny se podílejí na obranné reakci
 • U-Na < 20 mmol/l
 • U-osm > 600 (800) mmol/kg
 • FE Na – normální
 • FE H2O – snížená
 • EWC < 0,005 ml/s
 • glomerulární filtrace N
 FENa – Frakční Exkrece Na (norma 0,004-0,012)
 EWC – Effective Water Clearance (norma -0,006 až +0,010 ml/s)
 FEH2O – frakční exkrece vody

Terapie

Léčba vyvolávající příčiny

 • např. vysazení provokující medikace apod

Postup při korekci poruch osmolality

 • při léčbě respektovat etiologii, rychlost vývoje, tíži a trvání hypernatrémie
 • změna natrémie při terapii : < 8 mmol/24h
  • u akutní hypernatrémie lze korigovat 1 mmol/h během 6-8 h
  • u chronické v úvodu 0,5 mmol/h
 • důvodem je prevence vzniku edému mozku, kdy mozek potřebuje čas, aby se zbavil zvýšeného množství osmoticky efektivních částic

Výpočet deficitu vody

deficitu vody v litrech = 0.6 (u žen 0.55) x hmotnost (kg) x [(aktuální S-Na : cílové S-Na )-1]

Hyperosmolalita ze ztráty čisté vody

 • při hypovolémii FR/Ringer, po úpravě volumu či při mírné hypovolemii hypotonické roztoky – F2/3 nebo F1/2
 • případný rozvoj deficitu K+ v ICT prohlubuje deficit vody v tomto prostoru
 • u centrálního DI  podávat  desmopressin (MINIRIN) 60-120 ug 3xdenně
  • vstupní U-Osm <300 mmol/kg (nebo nižší než osmolalita plazmy) 
  • u CDI dojde ke ↑ U-osm (u NDI se U-Osm podáním desmopressinu nemění)

Hyperosmolalita ze ztráty hypotonické tekutiny (ztráta vody > ztráta Na)

 • kombinace přívodu izotonických solných roztoků a vody (F 1/1 + Glu 5%)
 • deficit K+ vede k prohloubení dehydratace buňky

Hyperosmolalita z nadbytku iontů

 • thiazidová diuretika (snižující Na+) – hydrochlorthiazid, indapamid
 • hypotonické roztoky – F2/3 nebo F1/2 ev. opatrně Glucosa 5%
 • u endokrinních poruch je vysoce pravděpodobná současná hypokalémie
Roztoky nebalancované
Složení (mmol/l)
Na+ K+ Cl Ca2+ Mg2+ laktát
 F 1/1  (NaCl 0.9%)
154 154
 F 1/2 75 75
 Ringer 147 4 156 2 1
 Hartman 130 5 125 1 1 27
 Darrow 122 36,6 104
Roztoky balancované
Složení (mmol/l)
Na+ K+ Cl Ca2+ Mg2+ laktát
Ringerfundin 140 4 127 2,5 1
Plasmalyte 140 5 98 1.5
 Isolyte 137 4 110 1.5

Hyponatrémie

 • S-Na < 135 mmol/l
 • vzniká při poklesu množství natria v ECT vzhledem k vodě
  • ztrátou Na+
  • retencí čisté vody
 • rozdělení dle tíže poruchy
  • lehká  130 – 134 mmol/l
  • střední 129 – 125 mmol/l
  • těžká < 125 mmol/l
 • rozdělení dle trvání:
  • akutní  < 48 h
  • chronická > 48 h
 • osmolalita
  • hyponatrémie může být hypo-, normo- i hyperosmolální
  • osmolalitu i měřit, ne jen vypočítat
   • rozdíl mezi vypočítanou a změřenou osmolalitou je osmolal gap  (OG)
   • OG > 10 mmol/kg svědčí pro přítomnost dalších solutů (např. manitol, alkohol,urea, glucosa)
   • např. zvýšení glykémie o 10 mmol/l vede ke snížení natrémie přibližně o 3 mmol/l  – jedná se o diluční hyponatrémii při zvýšení efektivních solutů, kdy dochází k přesunu vody z buňky (rovněž např. po podání manitolu, sacharózy, maltózy, glycerolu, sorbitolu).
 • z hlediska rizika edému mozku je nejvýznamnější hypoosmolální hyponatrémie (Osm < 275 mmol/ kg)
 • vždy posoudit stav hydratace pacienta:
  • hypovolémie
  • normovolémie
  • hypervolémie

Klinický obraz

Klinická manifestace závisí na stupni hypernatrémie + na rychlosti jejího vzniku (a tedy kompenzačních možnostech mozku)
 • akutní hyponatrémie (< 48h)  při Na < 125-130 mmol/l resp.osmolality <  265-271 mmol/kg H2O
 • chronická hyponatrémie (> 48h) při Na < 120 mmol/l a osmolalitě séra < 250 mmol/kg H2O
 • primárním obranným mechanismem organismu je tvorba vysoce ředěné moči a exkrece volné vody
 • po 24-48h se dále kompenzačně snižuje počet osmoticky aktivních částic v mozkových buňkách, což zprvu brání jejich edému
 • po selhání kompenzace vstupuje voda z ECT do ICT ⇒ edém mozku
  • poruchy chování (desorientovanost, letargie, apatie či agitovanost)
  • bolesti hlavy, anorexie, nauzea
  • hlubší poruchy vědomí, ev. nebezpečí herniace

Etiologie

Hyponatrémie
Kombinací hodnot S-Na, S-osmo, U-Na, U-osmo a posouzením stavu ECT můžeme diferenciálně diagnosticky rozlišit následující:
 S-Na < 135 mmol/l , S-osm ≥ 275 mmol/kg
 •  hyperglykemie, osmotické diuretikum – např. mannitol, alkohol, ↑ urea
 • osmoticky efektivních částice přetahují vodu z ICT do ECT, a tím ředí S-Na+
 S-Na < 135 mmol/l   +   S-osm < 275 mmol/kg + U-osmo < 100 mmol/kg
 • psychogenní polydipsie / intoxikace vodou (nebo např. pivem)
 • ↑ vodní diuréza (EWC > 0,116 ml/s) je odpovědí organizmu na zvýšený příjem tekutin
 S-Na < 135 mmol/l, S-osm < 275 mmol/kg, U-osmo > 100 mmol/kghypovolemie
 • U-Na ≤ 30 mmol/l , FE Na < 0,007→ extrarenální ztráty (průjmy, drény, ascites, hypertermie)
  • extrarenální ztráty se v ledvinách  kompenzují snížením vylučování natria
 • U-Na > 30 mmol/l → renální ztráty:
  • CSWS    FE Na > 0,012
  • salt-wasting nephritis
  • diuretika (thiazidy)
  • hypoaldosteronismus
S-Na < 135 mmol/l, S-osm < 275 mmol/kg, U-osmo > 100 mmol/kgeuvolemie
 • U-Na > 30 mmol/l;  EWC < 0,006 ml/s
  • SIADH
  • hypotyreóza
  • deficit glukokortikoidů
S-Na < 135 mmol/l, S-osm < 275 mmol/kg, U-osmo > 100 mmol/kg, hypervolemie/edémy
 • U-Na > 30mmol/l:
  • renální insuficience
 • U-Na < 30 mmol/l:
  • nefrotický syndrom
  • kardiální insuficience
  • cirhóza jater

Terapie

 • naléhavost korekce hyponatremie se odvíjí od:
  • závažnosti hyponatrémie
  • rychlosti, s jakou deficit vznikl (akutní x chronická)
  • klinického obrazu
 • vyvarovat se podávání solných koncentrátů v případě, že hyponatrémie je důsledkem závažné hyperglykémie (pseudohyponatrémie) (na každých 5 mmol/l plazmatické glukózy nad normu poklesá natrémie přibližně o 1,5 mmol/l) nebo přesunu vody z ICT do ECT při závažném rozvoji deficitu kalia v buňkách (zejména při nesprávné terapii diuretiky)
  • v prvním z uvedených příkladů se hyponatrémie upraví po dosažení normoglykémie (tedy relativně rychle)
  • ve druhém příkladu po doplnění zásob kalia v buňkách (relativně pomaleji)

Léčba vyvolávající příčiny

Postup při korekci poruch osmolality

 • při léčbě respektovat etiologii, rychlost vývoje, tíži a trvání hypernatrémie
 • změna natrémie při terapii : < 8 mmol/24h  (prevence osmotického demyel. syndromu)
Suplementace natria
 • suplementace Na+
  • NaCl 10% (amp/10ml=17 mmol Na+)
   • NaCl 10% kont. 1-5 ml/hod do CŽK
   • FR 1/1 500-1000ml + NaCl 10% (do periferní žíly < 800mOSm/l)     (1000ml FR=154 mmol Na)
  • NaCl 3% (amp/10ml=5 mmol)
   • 2 ml/kg  během 20 min, poté kontrola S-Na+ a ev. opakovat do zvýšení S-Na+ o 5 mmol/l
   • poté kontroly S-Na+ po 6-12 h. do dosažení stabilizace

Potřebné množství natria se počítá podle rovnice

mmol Na+ = kg . f . (Na+cílové – Na+zjištěné)

f = 0,60 u mužů a 0,55 u žen; za cílovou natrémii (Na+cílové) dosadíme hodnotu, na kterou chceme natrémii upravit

CHLORID SODNÝ (NaCl) 10%  (amp=10ml=1gNa=17 mmol Na)

 • obvykle podáváme 1/3 vypočteného deficitu, ředíme FR nebo podáváme do CŽK
 • k infuzi do periferních žil musí být roztok naředěn tak, aby jeho osmolarita nepřekračovala 800 mOsmol/l
 • 1000 ml FR obsahuje 154 mmol Na
Tekutiny
 • normovolémie – omezit příjem tekutin, malé dávky kličkových diuretik
 • hypervolémie (např. u SIADH)
  • zvyšování clearance bezsolutové vody kličkovými diuretiky – FUROSEMID
  • restrikce tekutin < 1000 ml/den
  • výpočet dle U/P = U-Na + U-K / P-Na
   • U/P >1: doporučen příjem tekutin <500 ml/den
   • U/P <1: příjem < 1000 ml/den.
   • U/P cca 1: příjem 500 až  700 ml/den
 • hypovolémie – doplnit cirkulující objem infuzí 0,9% NaCl  rychlostí 0,5-1,0 ml/kg/h
 • u chronické, často asymptomatické hyponatrémie stačí většinou odstranit vyvolávající příčinu a normalizovat hydrataci
  • u hypovolemických nemocných bez příznaků nebo jen s mírnými příznaky podat  0,9%  NaCl 0,5-1,0 ml/kg/hod
  • u nemocných s euvolemií nebo  hypervolemii je základem omezení příjmu vody