ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE

Poznámky k hemodynamice

Vloženo 20.09.2019 , poslední aktualizace 25.10.2019

Průtok krve

 • tlak v cévním systému se skládá ze tří součástí:
  • hydrostatické složky, která je způsobena gravitační silou,
  • dynamické složky, která je dána sdečním výdejem a periferní průtokovou rezistencí
  • statické složky (střední plnicí tlak), která závisí na plnicím objemu a objemové kapacitě systému.
 • průtok
  • předpokladem (prů)toku je tlakový rozdíl na koncích trubice  a je ovlivněn rezistencí trubice R
   • Q= Δ P/ R  – přímo závislý na tlakovém rozdílu mezi dvěma konci cévy a nepřímo závislý na cévní rezistenci
   • průtoková rezistence R= 8 · ν · l / r ⁴ . π  přímo závislá na viskozitě krve a délce tepny; zároveň je nepřímo úměrná čtvrté mocnině poloměru tepny
  • průtok krve cévou Q je udáván v ml/s

Charakter toku

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Separační zóny

 • vznikají v oblasti větvení tepen, aneuryzmatu, aterosklerotického plátu či stenózy nebo místě rozšíření cévy
 • v karotickém bulbu jsou turbulence fyziologické – dojde ke zvýšení Reynoldsova čísla > 2000
 • představují predispoziční místa pro lokalizaci časných aterosklerotických změn a remodelaci cévní stěny (alterovaný shear stress)   [Cunningham, 2005]
Shear stress

Průtoková křivka

 • charakter průtokové křivky závisí na více faktorech: na ejekční frakci srdce, na průtokovém objemu a tlaku, stejně jako na rezistenci a geometrii cévního systému, elasticitě cévní stěny a viskozitě protékající krve
 • u dopplerovské křivky měříme maximální rychlost průtoku v systole (PSV), maximální rychlost na konci diastoly (EDV) a dále vypočítáme střední průtokovou rychlost (Vmean)
  • systolický nárůst svědčí o srdeční kontrakční síle a je ovlivněn např. proximální stenózou, tok na konci diastoly reprezentuje velikost periferního odporu (vč. distální stenózy)
 • ke zhodnocení odporu lze z uvedených hodnot vypočítat rezistenční a pulsatilní index
 • dělení dle periferní rezistence
  • vysokorezistenční končetinový typ  (typicky ACE)
  • nízkorezistentní parenchymový typ (typicky např. ACI)
  • křivka z ACC má za fyziologických okolností intermediární profil, protože závisí na periferní rezistenci v intrakraniální (mozkové)  i extrakraniální oblasti (kůže, svaly)

Rezistenční a pulsatilní index

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Dopplerovská křivka v ACC, ACI a ACE
Automatický výpočet PI a RI na TCCD

Hemodynamické změny při cévních patologiích a varietách

Stenóza

 • důsledky stenózy:
  • primární  (akcelerace toků)   Stenóza ACI v duplexní sonografii - aliasing v barevném modu a turbulentní zrychlené toky při dopplerovském vyšetření
  • sekundární  (redukce toku v pre- a poststenotickém úseku)
  • terciární (kolaterální cirkulace)    TCCD - obraz kolaterálního zásobení přes AcoA při okluzi ACI dx

Ohyb tepny

 • kinking, coiling  Kinking a coiling Kinking Kinking
 • maximální průtok se posouvá k zevní stěně
 • mohou se objevit i turbulence → riziko falešné detekce stenózy!