Vaskulárně podmíněné

Small vessel disease

 • lakunární infarkty v šedé hmotě
  • BGG
  • thalamus
  • kortikálně
 • postižení bílé hmoty (WML), které lze orientačně kvantifikovat   → FAZEKAS
 • mícha většinou nebývá postižena (na rozdíl od RS)

→ Binswangerova choroba

Mikroangiopatie
FAZEKAS 1-3

Cerebrální amyloidní angiopatie (CAA)

 • hemoragie
  • lobární krvácení (často vícečetná)
  • superficiální kortikální siderosa (SCS) a subarachnoidální siderosa (SAS)
  • mikrohemoragie (MR GRE/SWI) – nemusí být vždy   [Alexander, 2013]
 • ischemie
  • leukoencefalopatie
  • lakunární infarkty
 • ostatní
  • atrofie
  • dilatace perivaskulárních prostor v centrum semiovale
 • dif dg:
  • hypertenzní encefalopatie
  • vícečetné kavernomy
  • radiační vaskulopatie
Amyloidní angiopatie

Hereditární mikroangiopatie

Leukoencefalopatie u Fabryho choroby (MR FLAIR)

Susacův syndrom

 • retino-kochleo-cerebrální dysimunitní vaskulopatie – v.s. dysimunitní zánětlivé postižení prekapilárních arteriol
 • klinicky  senzorineurální ztráta sluchu, poruchy visu v důsledku retinopatie, bolest hlavy + encefalopatie (často s akutním rozvojem)
 • MR nález
  • specifické léze centrálních vláken corpus callosum – „snowball lesions
  • mikroinfarkty v capsula interna „string of pearls“
  • drobné léze periventrikulárně, v centrum semiovale, cerebellu a kmeni
  • enhancement leptomeningeální
Susacův syndrom - "snowball lesions"
Susacův syndrom - mikroinfarkty v capsula interna ("string of pearls")

Systémový lupus erytematodes (SLE)

Primární vaskulitida CNS

Reverzibilní cerebrální vasokonstrikční syndrom (RCVS)

PRES syndrom

 • hyperintenzní léze ve FLAIR, T2, DWI i ADC   MR nálezy u PRES  MR v akutním stadiu - pro PRES svědčí hyperintenzní léze ve T2, DWI i ADC   
  • dif dg oproti akutní ischemii, kde je léze v ADC hypointenzní!
 • okalizace typicky v parietálních a okcipitálních lalocích (téměř 100%), P lalok většinou postižen více než O, léze mohou být ale i F (30%) a T (9%), v cerebellu (18%) a bazálních gangliích (22%) a thalamu (4%)    [Raman, 2017]
 • při léčbě (např. kompenzaci TK, vysazení toxického léku) dochází k regresi radiologických změn   Regrese hyperintenzních ložisek na MR v průběhu 14 dní u pacienta s PRES
MR nálezy u PRES

Autoimunitní

Sclerosis multiplex

 • zásadní  je průkaz diseminace lézí v prostoru a čase
 • diseminace v prostoru – nutný průkaz jedné nebo více lézí v T2 vážených obrazech (T2W) ve dvou ze čtyř oblastí centrálního nervového systému (CNS)
  • periventrikulární a juxtakortikální
  • infratentoriální
  • míšní
 • diseminace v čase – průkaz nové T2W a/nebo gadolinium vychytávající léze oproti prvnímu vyšetření nebo současný výskyt asymptomatických gadolinium vychytávajících a nevychytávajících lézí
 • tyto atributy jsou součástí původních tzv. McDonaldových kritérií
  • aktuálně v poslední revizi z roku 2010 s následným upřesněním doporučeními skupiny MAGNIMS pro radiologická diagnostická MR kritéria z 2016
Sclerosis multiplex
 • T2 sekvence
  • detekce  hyperintenzních ložisek 
   • léze juxtakortikální a periventrikulární (periventrikulární léze mají často protáhlý tvar kolmý na osu postranní komory)
   • léze v corpus callosum.
   • postižen bývá i temporální lalok (narozdíl od PRES)
 • T1 sekvence
  • některá hypertenzní ložiska v T2 vážených obrazech mají korelát v hypointenzních lézích v T1 vážených obrazech (tzv. černé díry)
 • DWI/ADC
  • difuzivita akutních demyelinizačních lézí se rapidně mění zejména v prvních 10 dnech od ataky s pseudonormalizaci ADC hodnot v 7.– 10. dni a zvýšení ADC hodnot v rozmezí 10 dní až 4 týdnů (
  • změny difuzivity patří do obrazu RS a z pohledu neuroradiologa tak mohou mít určitý význam v diferenciální diagnostice tohoto onemocnění.
  • změny difuzivity jsou i u ložisek progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), která je možnou komplikací u pacientů s RS léčených biologickou léčbou
Dif dg CMP x RS
 • i u akutního plaku může být restrikce difúze na DWI ⇒ malé léze nelze spolehlivě radiologicky odlišit od lakunárního infarktu
 • částečně může pomoci průkaz sycení ložiska po podání k.l.
 • naopak u větších ložisek odliší iCMP typický tvar i lokalizace odpovídající povodí některé tepny
 • pomoci může nález okluze na CTA či časných známek ischemie (ASPECTS<10)
U akutního plaku může být restrikce difúze na DWI ⇒ malé léze nelze spolehlivě radiologicky odlišit od lakunárního infarktu
 • STIR (short-tau inversion recovery)
  • používána v oblasti zobrazení míchy,  disponuje lepším kontrastním rozlišením demyelinizačních lézí v porovnání s T2 váženým obrazem, a usnadňuje tak jejich detekci
 • 3D zobrazení sekvencí FLAIR
  • hlavně na 3T MR přístrojích, je vyšší senzitivita pro detekci demyelinizačních ložisek
 • zobrazení „double inversion recovery“ (DIR)
  • pomocí dvou inverzních pulzů potlačuje zároveň signál mozkomíšního moku i bílé hmoty mozkové, čímž zvyšuje kontrast mezi bílou hmotou a kortexem. Tato sekvence vykazuje vyšší senzitivitu pro detekci lézí v bílé hmotě oproti T2 a FLAIR vzhledem k vyššímu kontrastu ložisek vůči okolí, umožňuje též lepší detekci lézí infratentoriálních

Tumefactive Demyelinating Lesions (TDL)

 • velké demyel. léze  (>2 cm) ,  izolované či ve větším počtu
 • obtížná dif dg proti tumorům
  • nekompletní okraj sycení po k.l. u TDL
  • restrikce difuse
  • malé či chybějící expansivní chování
  • niží CBV na MR/CT perfúzi
 • kontrolní MR s odstupem (obzvláště po imunosupresivní terapii) často prokáže regresi ložisek
Tumefactive Demyelinating Lesions (TDL)
Tumefactive Demyelinating Lesions (TDL) na DWI
Tumefactive Demyelinating Lesions (TDL)

Marburgská varianta

 • postihuje mladší osoby
 • fulminantní forma demyelinizace – masivní zánět s nekrózami a destrukcí tkáně
 • někdy přechází teploty, průběh monofazický, progresivní (smrt většinou do 12 měsíců od vzniku)
 • na rozdíl od RS může být postižen i PNS
 • na MR multifokální splývající tumefaktivní léze bílé hmoty, mass efekt
  • T1 hypointenzní
  • T2/FLAIR hyperintenzní
  • postkontrastně se sytící periferie

 

 

Koncentrická skleróza

 • demyelinizační onemocnění podobné klasické RS
 • demyelinizované tkáně tvoří soustředné (koncentrické) vrstvy
 • často postiženo centrum semiovale a corona radiata
Koncentrická skleróza

Neuromyelitis optica (NMO)

 • charakteristické recidivující ataky unilaterálního nebo bilaterálního zánětu n.opticus, které se často kombinují s transverzálním zánětem míchy (myelitidou) přesahujícím minimálně tři páteřní segmenty.
 • mezi atakami bývá dlouhé latentní období, po opakovaných atakách zůstává neurologický deficit.
 • většinou přítomny vysoce specifické protilátky proti aquaporinu 4 (transmembránový vodní kanál, který se významně podílí na vodní homeostáze)

  •  AQP-4 je lokalizovaný zejména v oblasti výběžků astrocytů a je součástí hematoencefalické bariéry
  • po navázání protilátek na tento kanál pravděpodobně dochází ke spuštění komplementové kaskády, která vede k zánětlivé reakci a v konečném důsledku až k destrukci buněk
  • přesný mechanismus této nemoci však není znám,  NMO se vyskytuje i u pacientů s negativními protilátkami proti AQP4

Klinický obraz

 • typické relapsy optické neuritidy (ON) a myelitidy, buď izolovaně, nebo souběžně
  • ataky jsou většinou těžké s reziduem a mohou vést v krátké době k závažnému neurologickému postižení
 • symptomatika kmenová (nauzea a vomitus, singultus, diplopie, vestibulární syndrom)
 • hypotalamické obtíže (polyurie, nadměrná denní spavost, hypotermie)
 • postižení sluchu

Radiologické nálezy

 • léze n.opticus
 • supratentoriální léze
  • splenium corporis callosi, větší splývavé oproti RS
  • periependymální, hypothalamus
 • míšní léze
  • extensivní, často postihující ≥ 3 obratlové segmenty (LETM)
  • postižení centrálního kanálu
  • „Bright spotty lesions“ (BSL)  v T2
 • mozkový kmen
  • dorsální oblasti, periakveduktální šeď
  • více oblongata než pons (oproti ADEM a RS)
  • léze jsou asymetrické či unilaterální (až v 90%)

Na MR míchy jsou typické léze delší než 3 segmentys centrál-ním postižením šedé hmoty, často hypointenzní na T1 a s enhancementem

Neuromyelitis optica (NMO)
Neuromyelitis optica (NMO) a RS
Neuromyelitis optica (NMO)
Neuromyelitis optica (NMO) - míšní "Bright spotty lesions" (BSL) v T2

Sarkoidosa

 • distribuce parenchymových lézí podobná RS
 • může být postižen i :
  • thalamus   [Wilke, 2017]
  • hypothalamus
  • dura   Neurosarkoidóza - postkontrastní sycení dury  
  • hlavové nervy   Neurosarkoidóza - postižení n.II  
  • kalva
 • enhancement:
  • leptomeningeální   Neurosarkoidóza - sycení mening (T1 s kontrastem)
  • ev. tečkovitý enhancement v BG (podobně může být i u SLE)
  • lineární enhancement podél R-V prostor
  • hlavových nervů
 • až v 15% bývá hydrocefalus
 • samotné MR je nespecifické, k dg nestačí
  • biopsie
  • ACE (elevace až v 50%)
  • detekce hrudní adenopatie
  • Kveimův test
  • zlepšení po kortikoidech
Neurosarkoidóza

Akutní disseminovaná encefalomyelitida (ADEM)

 • vzácné imunitně-zprostředkované onemocnění CNS s difúzním perivenulárním zánětem (podobně jako u RS)
 • hlavně u dětí a mladých dospělých (<15let), typicky předchází v rozmezí 2 dnů až 4 týdnů imunitní zátěž (infekce / vakcinace)
 • průběh je zpravidla monofázický (v 90%)
 • příznaky se rozvíjejí během hodin až několika dnů (průměrně 4–5 dnů)
  • encefalopatie
  • febrilie
  • záchvaty
  • ložiskový deficit (vč ev. akutní myelitidy)
  • meningeální sy
 • MR nález
  • vícečetné bilat léze, rel. symetrické
  • většinou kulaté a větší než u RS
  • postihují bilou i šedou hmotu
   • časté postižení kortexu,  BG, thalamu a kmene
   • subkortikální bílá hmota a U vlákna
   • corpus callosum – léze větší než u RS
  • obraz myelitidy
Akutní disseminovaná encefalomyelitida (ADEM)

Akutní hemoragická leukoencefalitida (AHLE) – Hurstova choroba

 • vzácná, agresivní forma ADEM s fulminantním průběhem
 • extensivní zánět, nekróza a petechiální hemoragie
 • oproti ADEM:
  • jsou léze rozsáhlejší
  • je přítomen mass efekt
  • klíčový je nález petechiálního krvácení MR GRE
Akutní hemoragická leukoencefalitida (AHLE)
Akutní hemoragická leukoencefalitida (AHLE)

Infekční

Neuroborrelióza

 • postižení CNS je důsledkem autoimunitní reakce

MR

 • multifokální hyperintenzity v bílé hmotě (nejvíce F a P, někdy ale i v BGG a kmeni)
 • někdy jsou léze i v corpus callosum (dif dg RS)
 • někdy přítomen enhancement leptomening a hlavových nervů (není u RS!!)

 

→ viz zde

Neuroborrelióza

HIV encefalopatie – HIV associated dementia (HAD)

 • u 15-20% nemocných
 • klinicky dominuje kognitivní deteriorace a behaviorální poruchy
 • dif. dg odlišit PML
  • u PML jsou periferněji a více asymetrické
  • není výrazná atrofie

CT

 • atrofie
 • symetrické periventrikulární hypodenzity

MR

 • difúzní bilaterální symetrické periventrikulární WML – hyperintenzity v T2
 • bez enhancementu
 • výrazná atrofie
 • bez postkontrastního sycení
HIV encefalopatie

Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML)

 • demyelinizační onemocnění způsobené JC virem u imunokompromitovaných pacientů
  • může se jednat o než. účinek natalizumabu (pak je složitá dif dg progrese RS vs PML)
  • JC virus je běžný v norm populaci s asympt. persistencí v ledvinách a mozku
 • identifikace DNA JC viru v likvoru

MR

 • konfluentní, asymetrické léze v subkortikální bílé hmotě
  • T2 hyperintenzní, T1 iso-nebo hypointensní
  • v T2 jsou někdy vidět mikrocysty
  • subkortikálně vč U vláken a kortexu, méně často postihuje zadní jámu
 • oproti RS neostré okraje, velikost lézí nad 5mm
 • ev.  postkontrastní enhancement v periferii léze  [Wattjes, 2015]
 • vysoký signál v DWI na okrajích lézí (oblast aktivní infekce)   Zvýšený DWI signál na okrajích lézí (oblast aktivní infekce) u PML
Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML)

Traumatické postižení

 • difúzní axonální poranění (DAI) postihuje většinou corpus callosum a bílou hmotu jednotlivých laloků   → viz zde
 • důsledek akcelerace/decelerace, predilekční postižení v oblasti junkce bílé a šedé hmoty
 • dochází k poškožení neuronů a k edému
 • bývají popisovány i léze thalamu, BGG ev. v kmeni
 • CT
  • často normální nález i u závažnějších neurologických obtíží
  • drobné léze  hypodenzní (edém) nebo hyperdenzní  (hemoragie)
  • hypodenzní léze se často objeví až po několika dnech
 • MR – senzitivnější
  • DWI/FLAIR – hyperintenzní léze ,  DWI léze značí irreverzibilní postižení dané oblasti – rozsah DWI lézí koreluje s outcomem
   • léze na FLAIR mizí většinou do 3 měsíců
  • GRE/SWI – hypointenzní léze (mikrohemoragie) – vysoce senzitivní
 • pátrat po přidružených známkách traumatu (kontuze, EDH, SDH, podkožní hematom, fraktura lbi apod)
 • po proběhlém traumatu může v následujících měsících docházet k atrofizaci
DAI na CT
DAI na MR FLAIR /hyperintenzní léze corpus callosum)
DAI na MR SWI

Toxicko-metabolické

Léky, drogy

 • chemoterapie
  • methotrexate (10% IV, 40% intrathecal) : (C20H22N8O5)
  • carmustine
  • cisplatin
  • cytarabine
  • fluorouracil (5-FU)
  • thiotepa
  • interleukin-2 (IL-2)
  • interferon alpha (INF alpha)
 • imunosupresiva
  • cyclosporin
  • tacrolimus
 • antimicrobial agents:
  • amphotericin B
  • hexachlorophene
 • drogy
  • toluen (C6H5CH3)
  • ethanol (C2H5OH)
  • methanol (CH3OH)
  • kokain (C17H21NO4)
  • extáze (3,4-methylnedioxymethamphetamine)
  • heroin (i.v., inhalační)
  • psilocybin
 • toxiny
 • ozáření → viz zde

Osmotický demyelinizační syndrom

 • při korekci osmolality se množství částic a vody v mozkových buňkách kompenzačně mění
 • rychlá korekce osmolality ECT (změna natrémie >15 mmol/l/d) vede k přesunu vody z ICT do ECT a tím k  prudkému poklesu objemu buněk CNS ⇒ osmotický demyelinizační syndrom  (ODS)
 • lokalizace lézí:
  • typicky léze v pontu (centrální pontinní myelinolýza)
  • extrapontinní léze
  • léze jsou v T2/FLAIR hyperintenzní, v T1 hypointenzní, někdy je zvýšený signál i na DWI (v ADC jsou změny signálu heterogenní)
  • na CT je pontinní léze hypodenzní    Centrální pontinní myelino­lýza na CT
  • léze mohou být přítomny i u asymptomatických jedinců
Osmotický demyelinizační syndrom - léze obou thalamů na MR FLAIR
Centrální pontinní myelinolýza
 • klinický obraz (symptomy se často objeví za 1-3 dny , často po iniciálním klinickém zlepšení)
  • změny chování až ev. porucha vědomí
  • centrální kvadruparéza, pseudobulbární syndrom
 • riziko je větší u hyponatrémie chronické, při níž se v mozkových buňkách snížil počet osmoticky efektivních částic, vázajících vodu, ale ODS je popsán i po rychlé korekci akutní hyponatrémie
  • ohroženi jsou zejména alkoholici, nemocní s hypokalémií, v malnutrici a s pokročilou hepatopatií
 • zvyšovat natrémii raději o maximálně 8 mmol/l24h v 1. den léčby, následně o 6 mmol/l za den
  • pokud bude korekce nadměrně rychlá, přerušit aktivní léčbu, podat tekutiny p.o. a dle potřeby i.v. 5% glukózu 4 – 6 ml/hod po dobu 2 hodin s následnou kontrolou natrémie
  • někteří autoři navrhují podat desmopresin 
 • při úpravě chronické hyponatrémie je nutno současně s úpravou a monitorováním hodnot Na+ sledovat a včas dodávat i K+, fosfáty a Mg2+
  • dostupnost fosfátů je nutná pro funkci Na-K-ATPázové pumpy, která zajistí zpětný vstup K+ do ICT,  ionty Mg2+ jsou kofaktorem této pumpy
 • obdobný syndrom je popisován i při rychlé korekci hypernatrémie    [Jain, 2018]
 • pontinní myelinolýza bývá popisována i u reefeeding syndromu s hypofosfatémií  [Leroy, 2012]

Hepatální encefalopatie

 • toxické působení amoniaku na CNS
 • T1 symetrické hyperintenzní léze v BGG (hl. gl.pallidus), méně často v hypothalamu, SN, tegmentu mezencefala, někdy i thalamu
  • globus pallidus postiženo v 70-100% případů jaterní cirhózy
  • léze jsou dávány do souvislosti s ukládáním manganu
 • popsány jsou i symetrické hyperintenzity v kortexu na T2/FLAIR (reverzibilní po transplantaci, v.s. jsou projevem mírného edému)
 • současně bývá atrofie mozková

→ viz zde

Hyperintenzní léze v BGG u cirhózy jater
Hyperintenzní léze v kortexu u cirhózy jater (MR FLAIR)

Hereditární, metabolické

Adult-onset Leukoencephalopathy with axonal Spheroids and Pigmented glia (ALSP)