ZOBRAZOVACÍ METODY

Postup při podání jodové kontrastní látky

Vloženo 02.10.2019 , poslední aktualizace 21.05.2021

 • jodové kontrastní látky (JKL) jsou radiokontrastní látky obsahující jód, které zvyšují viditelnost cévních struktur a orgánů při radiografických zákrocích

Hlavní zásady

 • cílená anamnéza k detekci rizikového pacienta (viz dále)
  • pátrat po alergiích , anamnéze astma bronchiale
  • ptát se, zda byla v minulosti podána JKL, zda byly komplikace a příp. jaké
  • pátrat po nefropatii, zda je diabetes mellitus (vč. užívání metforminu)
 • těhotenství a kojení
  • těhotenství  – radiační zátěž i podání JKL jen v závažných, odůvodněných případech, nezávadnost neionických KL nebyla u těhotných dostatečně prokázána
  • kojení – JKL téměř nejsou vylučovány do mateřského mléka (cca 1%) a podle dosavadních zkušeností nehrozí kojenému dítěti žádné nebezpečí, někteří doporučují 24h po podání JKL nekojit
 • alergie
  • premedikace rizikového pacienta kortikoidy vyžaduje jejich podání minimálně 6 – 12 hodin před aplikací JKL, za premedikaci odpovídá indikující lékař
  • v případě dřívější závažné alergické reakce po podání JKL vhodná přítomnost lékaře ARO
 • ověřit aktuální hodnotu sérového kreatininu a vypočítat ClCr

Před aplikací JKL

 • 24 hodin před vyšetřením zajistit dostatečnou hydrataci
  • p.o. nebo i.v. (obzvláště u starších osob a v letních měsících)
 • zavést flexilu, min 20G (růžovou)
 • znovu ověřit, zda pacient nemá alergii či zda je premedikován
 • pacient má být nalačno (> 4 h), s výjimkou urgentních stavů (např. CTA u akutní iCMP)
  • u diabetiků ráno nepodávat inzulin a PAD (léky a jídlo si vezme s sebou)
  • 4 hodiny před výkonem omezit perorální příjem pouze na tekutiny v malém množství (např. 100 ml/hod.)

Po aplikací JKL

 • observace
 • dostatečná hydratace po dobu 24 hodin po aplikaci JKL (informovat i ambulantní pacienty)
 • diabetici se po vyšetření mohou najíst a přip. aplikovat inzulin nebo vzít PAD s výjimkou metforminu  (GLUCOPHAGE, SIOFOR, METFORMIN, NORMAGLYC)
  • pokud během 48 hodin nebudou komplikace (nevolnost, zvracení), pak lze užívání metforminu opět zahájit
  • u pacientů s poruchou renálních funkcí zkontrolovat před nasazením metforminu odběry
 • pokud po podání k.l. dojde k přechodné nefropatii, může dojít ke kumulaci metforminu v těle (je vylučován ledvinami) a hrozí riziko laktátové acidózy
  • obecně nebývá metformin pacientům s nefropatií předepisován, takže riziko nežádoucí reakce je nízké
 • u pacientů bez známek AKI (akutního poškození ledvin) a s GFR ≥30 ml/min/1,73m2 (0,5 ml/s) není nutné metformin vysazovat , ani není nutné po vyšetření ledvinné funkce kontrolovat
 • u pacientů s AKI nebo CKD ve stadiu IV/V (GFR < 30 ml/min/1,73m2 – 0,5 ml/s) nebo podstupují intraarteriální vyšetření s rizikem embolie do renálních tepen, by měl být metformin v době zákroku nebo před ním dočasně vysazen
  • po zákroku nechat vysazený po dobu 48 hodin a znovu nasadit po kontrole renálních funkcí (doporučení ACR).

 Doporučení American College of Radiology

Typy kontrastních látek

V neuroradiologii běžně užíváme ve vodě rozpustné jodové kontrastní látky (JKL)
 • Ionické (např. Telebrix) – jsou levnější, hyperosmolární, mají vyšší riziko nežádoucích reakcí oproti neionickým
  • nyní pouze vyšetření pro GIT a urotraktu
 • Neionické monomery (např. Ultravist, Iomeron, Omnipaque) – atomy jódu jsou v jejich molekule pevněji vázané, jsou mírně  hyperosmolární, mají nízkou viskozitu a nižší riziko alergických reakcí
  • preferovány v neuroradiologii
 • Neionické dimery (např. Visipaque) – hypoosmolární, nižší riziko postkontrastní nefropatie než u neionických monomerů, riziko alergické reakce je nízké, stejné jako u předchozí skupiny. Nevýhodou je vyšší viskozita.

Definice rizikového pacienta

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Maximální doporučená dávka JKL

 • u nemocných s normální funkcí ledvin (Cr/S < 100 µmol/l) a při dostatečné hydrataci je horní orientační hranice dávky do 300 ml JKL s koncentrací 300 mg jódu/ml
 • u zhoršené funkce ledvin (kreatinin 130-300 µmol/l) klesá maximální doporučené množství podané JKL pod 150 ml
 • u nemocných s poškozenými renálními funkcemi lze vypočítat maximální dávku JKL při optimální hydrataci dle vzorce

objem JKL (300 mg jódu/ml) v ml = [5 x hmotnost (max 60 kg)] / [hladina kreatininu µmol/l / 88]

Premedikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Komplikace při podání JKL

Alergická reakce

Akutní reakce

 • anafylaktická reakce vzniká jako odpověď organismu na antigenní podnět, který předtím postiženého jedince senzibilizoval
 • jedná se o projev okamžité přecitlivělosti, kdy protilátkami typu IgE navozená imunitní reakce vede k rychlé degranulaci žírných buněk a bazofilů a k uvolnění jejich mediátorů do tkání a oběhu
 • ty jsou příčinou:
  • vazodilatace
  • tvorby edému
  • spasmů hladké svaloviny a hypersekrece hlenu (hypotenze, bronchospasmus, oběhové selhání)

postup při anafylaktické reakci

Pozdní reakce

 • > 1 h po podání JKL, výskyt vzácný
 • nejčastěji se jedná o lehkou či střední urtiku
 • reakce pravděpodobně zprostředkovány T-lymfocyty a predispozici k jejich vzniku mají nemocní s předchozí reakcí na KL
 • léčba zpožděných reakcí je symptomatická

Kontrastem indukovaná nefropatie (CIN)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kontrastem indukovaná encefalopatie (CIE)

 • řídká komplikace s tranzientními příznaky (referována při užití různých typů JKL)
  • incidence 0.1-3%
  • vyšší riziko u hyperosmolárních KL (až 4%)
 • dobrá prognosa, spontánní regrese příznaků (15 min-5 dní)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Ostatní nežádoucí účinky

NÚ u pac. s thyreopatií

  • je-li v anamnéze hyperthyreosa, thyreotoxikosa či thyreoiditida, podání jodové k.l. může vést k vyvolání thyreotoxické krize, v případě nezbytného postkontrastního vyšetření je nutná předchozí konzultace endokrinologa
  • u hypofunkce štítné žlázy je možno JKL podat
  • JKL snižuje schopnost tkáně štítné žlázy vychytávat radioizotopy jodu, diagnostika štítné žlázy scintigrafií je tak ovlivněna po dobu 2 týdnů nebo i déle
  • je-li podezření na karcinom štítné žlázy, jodová k.l. nesmí být podána, protože by byla znemožněna následná léčba radioaktivním jódem (až půl roku po vyšetření)

NÚ u pac. s feochromocytomem

  • podání JKL může vést k hypertenzní krizi, doporučuje se podat alfa-blokátory
  • nejlépe  vyšetření nahradit jiným (MRI)

NÚ při extravaskulárním podání

  • u malého množství bez terapie, na větší paravazát přiložit studený obklad
  • chirurgická intervence většinou není indikována