ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE

Kyselina bempedoová

Vloženo 01.03.2024, poslední aktualizace 16.03.2024

 • v posledních letech došlo k významné redukci prevalence KVO díky ovlivnění vaskulárních rizikových faktorů v rámci primární a sekundární prevence (především arteriální hypertenze a dyslipidemie)
 • při léčbě statiny často nelze dosáhnout cílových hodnot sérových lipidů (pak volíme kombinovanou léčbu) nebo nejsou statiny tolerovány (cca 7-9%, pak je třeba zvolit alternativní léčbu) (Bytyci, 2022)
 • kyselina bempedoová, inhibitor ATP-citrát lyázy, je jedním s novějších hypolipidemik, které lze použít u statin-intolerantních pacientů nebo jako součást kombinované hypolipidemické terapie

Mechanismus účinku

 • inhibice enzymu adenozin trifosfát-citrát lyázy (ATC), která vede ke snížení endogenní syntézy cholesterolu stejně jako při léčbě statiny (tyto účinkují v totožné kaskádě, jen
  dva kroky dále).
 • kyselina bempedoová je podávána ve formě proléčiva, které je aktivováno po navázání na koenzym A katalyzovaný jaterní acyl-CoA syntetázou 1 (ASCV1L), čímž vzniká účinná forma bempedoyl-CoA
 • aktivace léčiva v játrech a jeho extenzivní first-pass metabolizmus má za následek limitovanou expozici aktivní látce v systémové cirkulaci což vysvětluje výbornou toleranci léčby a minimum nežádoucích
  účinků

Nežádoucí účinky

Terapie je bezpečná a velmi dobře tolerovaná; pozorované vedlejší účinky jsou mírné a reverzibilní

 • mírný pokles hladiny hemoglobinu
 • mírná elevace urey, kreatininu a kyseliny močové
 • vyšší výskyt dny
  • zvýšené koncentrace kyseliny močové jsou po ukončení léčby reverzibilní
  • způsobeno inhibicí transportéru OATC2 v ledvinách a jedná se o plně reverzibilní efekt, nejde tedy o toxický vliv léčby
 • mírná elevace aminotransferáz (maximální do 3-násobku horní hranice normy)

Indikace

 • léčba dospělých osob s familiární hypercholesterolemií nebo smíšenou dyslipidemií
  • v kombinaci se statinem či dalšími hypolipidemiky u osob, které nedosahují cílových koncentrací LDL-C i přes užívání maximální tolerované dávky statinu (ev. s ezetimibem)
  • jako monoterapii (ev. s ezetimibem) u jedinců s úplnou intolerancí statinu, nebo je u nich statin kontraindikován
  • léčba kyselinou bempedoovou by měla být zvážena u pacientů ve vysokém a velmi vysokém KV-riziku s vyšší hladinou CRP
 • kyselina bempedoová má významný potenciál dosažení cílových hladin sérových lipidů, především v rámci kombinované terapie (viz tabulka)
 • pokud pacient nesnese ani minimální dávku statinu, je doporučena monoterapie kyselinou bempedoovou nebo její fixní kombinace s ezetimibem (případně kombinace s jiným hypolipidemikem)
 • pokud není tímto způsobem dosaženo cílových hodnot LDL-C, zvážit přidání inhibitoru PCSK9 nebo inklisiranu
 • počáteční léčebná strategie by měla být navržena s ohledem na počáteční hodnoty LDL-C (viz níže)
léčba předpokládaný pokles hladiny LDL-C (%)
kys. bempedoová 17-27
nízká dávka statinu + kys. bempedoová 40-45
nízká dávka statinu + EZE + kys. bempedoová 55-60
vysoká dávka statinu + kys. bempedoová 65
vysoká dávka statinu + EZE + kys. bempedoová 70-75
vysoká dávka statinu + EZE + kys. bempedoová + PCSK9i/inklisiran > 85

Dávkování

NUSTENDI (kys. bempedoová 180 mg)
NILEMDO (kys. bempedoová 180 mg + ezetimib 10 mg)

 • užívá se 180 mg 1x denně
 • ev. ve fixní kombinaci s ezetimibem (180 mg kyseliny bempedoové + 10 mg ezetimibu)
 • při souběžném užívání statinu je třeba monitorovat výskyt myopatie (kyselina bempedoová zvyšuje hladiny statinů v plazmě)
  • dávku simvastatinu snížit na 20 mg, pravastatinu na 40mg, u ostatních statinů není úprava dávky nutná
  • je kontraindikováno podávání kyseliny bempedoové v kombinaci s 80 mg simvastatinu
  • při myopatických projevech snížit dávku statinu, při CK > 10x ULN oba léky vysadit
 • ženy ve fertilním věku musí užívat antikoncepci (stejné jako u statinů)
 • u lehčí nefropatie a hepatopatie není redukce dávky nutná; u těžších poruch není dostatek údajů

Strategie hypolipidemické léčby

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.