• pacient s klinickými příznaky rychle se rozvíjejícího ložiskového postižení mozku má být hodnocen jako potenciální kandidát rekanalizační léčby iCMP a měl by být co nejrychleji dopraven do iktového (IC) nebo komplexního cerebrovaskulárního centra (KCC) k diagnostice a terapii
 • dle věstníku Věstníku MZ ČR 2021) je triáž pozitivní:
  • pacient,  u kterého došlo k náhlému vzniku alespoň jednoho klinického íznaku akutní CMP během posledních 48 h (včetně odeznělých příznaků u pacientů s TIA)
  • pacient s neznámou dobou vzniku příznaků, pokud byl viděn bez příznaků v posledních 48h

Příznaky CMP

 • náhle vzniklý neurologický deficit
 • ne všechny CMP splňují kritérium ložiskového nálezu (lehký SAK, trombóza splavů)
 • naopak ne všechny akutně vzniklé ložiskové příznaky mají příčinu v CMP (stroke mimics – tumor, trauma, epi, hypoglykémie apod.)
  • jiná příčina ve věku < 50 let ~ 21%
  • jiná příčina ve věku > 50 let ~ 3%
 • k usnadnění detekce CMP byla vytvořena řada přednemocničních testů (FAST, 3-ISS, C-STAT, LAMS, PASS, RACE, FAST +)
Typický průběh
 • náhlý vznik
 • většinou maximum obtíží v úvodu, ale někdy i undulující a progredující průběh (dynamika trombu, kolaterál)
 • dominují fokální, negativní příznaky (typicky u iCMP, u SAK a trombózy splavů mohou chybět)
 • přidružené symptomy (bolest hlavy, vertigo, nauzea)
Obvyklé příznaky
 • hemiparéza
 • hemihypestesie
 • hemianopsie, monokulární porucha vizu
 • hemiparestesie
 • afázie, dysartrie, dysfonie
 • vestibulární a cerebellární syndrom
 • okohybné poruchy
Méně pravděpodobné příznaky CMP
 • izolovaná diplopie
 • izolovaná dysfagie
 • izolovaný tinnitus / porucha sluchu
 • vertigo
 • izolované poruchy rovnováhy, pády
 • zmatenost
 • původní koncept TIA a RIND je obsolentní
 • dle staré definice je TIA náhlý fokální neurologický deficit předpokládaného vaskulárního původu trvající < 24 hodin, nicméně ~30-50% takto definovaných TIA má infarktové ložisko na MR DWI
 • nová definice TIA:  krátkodobá porucha neurologických funkcí způsobená nedokrevností mozku, míchy nebo sítnice  (s klinickými symptomy trvajícími obvykle < 1h) pokud není důkaz o přítomnosti mozkového infarktu [Albers, 2002]   [Furie, 2011]
 • mozkový infarkt – přetrvávající klinické příznaky nebo pozitivní zobrazovací vyšetření (tedy i v případě normálního neurologického nálezu)

Z praktického hlediska platí, že jak mozkový infakt tak i TIA jsou prognosticky závažné stavy, které vyžadují urgentní diagnostiku i terapii  → TIA viz zde

FAST test

 • původně triáž pozitivní pacient = alespoň 1 hlavní nebo 2 vedlejší příznaky (viz tabulka)
 • nyní dle věstníku MZ ČR 2021 stačí alespoň 1 klinický příznak
Hlavní příznaky CMP
  Vedlejší příznaky CMP
 • náhle vzniklá hemiparéza, event. monoparéza
 • náhle vzniklá centrální paréza n. facialis
 • náhle vzniklá porucha řeči (afázie, dysartrie)
 • náhle vzniklá porucha vědomí
  • kvantitativní (somnolence, sopor, koma)
  • kvalitativní (delirium, amentní stav)
 • náhlé vzniklé poruchy zraku (výpadky části zorných polí na obou očích, náhlá ztráta zraku na 1 oku, diplopie)
 • náhle vzniklé poruchy rovnováhy s poruchou chůze
 • náhle vzniklá porucha čití na jedné straněla (hypesthesie, anesthesie, paresthesie)
 • íznaky možného SAK
  • náhle vzniklá prudká, pro pacienta atypická a dosud nepoznaná bolest hlavy
  • postupně v rámci hodin s rozvojem ztuhlosti šíje (meningeálního syndromu)
FAST test

FAST plus

 • je pád / rychlý pokles HK při předpažení ? + je pád / rychlý pokles DK při zvednutí na 30°?
 • u jednostranně FAST PLUS pozitivního pacienta je vysoká pravděpodobnost okluze velké tepny ⇒ doporučeno primárně kontaktovat KCC
 • pozn. :  uvedeno ve Věstníku MZ ČR 2021, v AHA/ASA ani ESO guidelines není toto kritérium používáno

Úkoly ZZS

Zajištění vitálních funkcí, symptomatická terapie

 • rychlé zhodnocení vitálních funkcí (ABC) – A – airway, B – breathing, C – circulation
  • v případě potřeby zajištění dýchacích cest, udržovat sat O2 >94%, při normální saturaci O2 nepodávat  (AHA/ASA 2018 I/C-LD)
  • péče o oběh, hypertenzi až na výjimky neléčit (→ hypertenze v akutním stadiu CMP viz zde)
 • zajistit žilní vstup
  • zelená flexila (18G),  pokud je součástí protokolu CTP
  • k samotné CTA postačí růžová (20G)
 • zkontrolovat glykémii, nepodávat glukózu (s výjimkou hypoglykémie) a nepodávat nic per os
 • EKG
 • symptomatická terapie (antiemetika, antikonvulziva apod)

Triáž pacienta s podezřením na akutní CMP

 • úkolem záchranné služby je rozpoznat klinické příznaky CMP (FAST, FAST PLUS), zjistit relevantní anamnézu, především přesný čas vzniku a kontraindikace TL (viz dále)
 • poté provést triáž pacienta – pravidla upravuje Věstník MZ ČR (2021)
 • kandidát rekanalizační léčby má být neodkladně transportován do Komplexního cerebrovaskulárního centra KCC nebo Iktového centra (IC)   (AHA/ASA 2019 I/B-NR)
  • u pacientů s podezřením okluzi velké tepny (pozitivní FAST PLUS) může být preferován direktní transport do nejbližšího KCC  (AHA/ASA 2019 IIb/B-NR)
   • dle věstníku 2021 by v tomto případě měla být doba dojezdu do KCC delší max o 45 než do nejbližšího IC
   • analýza dat studie DAWN neprokázala rozdílný outcome obou přístupů (převoz do IC s podáním TL a transportem do KCC  vs direktní převoz do vzdálenějšího KCC)   [Aghaebrahim,2019]
  • pacienti s podezřením na LVO, u kterých RZP zjistí kontraindikaci IVT, mají být po předchozí konzultaci převezeni přímo do KCC  (AHA/ASA 2019 IIb/C-EO)
  • pokud se v IC při CTA/MRA zjistí symptomatický uzávěr velké tepny,  pak je ihned nutné konzultovat nejbližší pracoviště provádějící MT. Transport pacienta k provedení MT má být poskytován ZZS v režimu primárního pokračujícího transportu (optimálně výjezdová skupina vyčká na výsledek vyšetření CT a zahájení léčby IVT v IC)     (Guidelines ČNS 2021)
 • známá doba od začátku klinických příznaků CMP < 4.5h
  • pacient FAST PLUS pozitivní – nejbližší KCC, nejbližší spádové IC pouze pokud je dojezd do nejbližšího KCC delší o 45 minut než do nejbližšího spádového IC
  • pacient FAST PLUS negativní – nejbližší spádové IC nebo KCC
 • známá doba od začátku klinických příznaků CMP 4.5-24 h
  • pacient FAST PLUS pozitivní – nejbližší spádové KCC
  • pacient FAST PLUS negativní – nejbližší spádové IC nebo KCC
 • známá doba od začátku klinických příznaků CMP  24-48 hodin – nejbližší spádové IC, KCC nebo necentrová neurologie
 • neznámá doba od začátku klinických příznaků a čas, kdy byl pacient prokazatelně zdravý nepřesahuje 24 hodin
  • pacient FAST PLUS pozitivní – nejbližší spádové KCC
  • pacient FAST PLUS negativní – nejbližší spádové IC nebo KCC
 • neznámá doba od začátku klinických příznaků a čas, kdy byl pacient prokazatelně zdravýesahuje 24 hodin – nejbližší spádové IC, KCC nebo necentrová neurologie
Kdy preferovat primární transport do KCC nebo IC poskytujícího endovaskulární léčbu
při podezření na okluzi velké tepny (OVT) < 4.5h od vzniku příznaků, přičemž by se čas do podání IVT v IC a KCC zásadně nelišil (rozdíl max 45 min dle doporučení ČNS a Věstníku MZČR 2021)
při známé kontraindikaci IV trombolýzy (antikoagulace, známá endokarditida, hemoragická diatéza, disekce aorty, porod v posledních 10 dnech nebo 3. trimestr apod)
íznaky svěí pro SAH
Kdy preferovat převoz pacienta z IC do KCC
okluze velké tepny < 24h od vzniku příznaků u selektovaných pacientů  → viz zde
pacienti s rizikem maligní ischemie a zvažovanou dekompresní kraniektomií
pacienti s disekcí tepny indikovaní k intervenčnímu výkonu
pacienti s trombózou mozkových splavů indikovaní k intervenčnímu výkonu

Důležité informace při předání pacienta

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Iniciální nemocniční péče

(přehled základních postupů – provést co nejrychleji, řadu z nich lze provádět paralelně, resp. až po zahájení trombolýzy)

 • rekanalizační terapie má být zahájena co nejdříve od příjezdu do nemocnice
 • v iktovém centru je doporučeno postupovat podle vypracovaného interního protokolu
  • pacient je přivezen na urgentní příjem, CT pracoviště nebo stroke unit
  • co nejdříve je provedeno zobrazení mozku a mozkových cév
 • žádný z níže uvedených postupů (s výjimkou stabilizace vitálních funkcí, korekce TK a provedení nativního CT) nemá vést ke zpoždění zahájení IVT
 • během transportů a diagnostiky monitorovat základní vitální funkce (během CT alespoň sat O2 a TF)

Iniciální zhodnocení a stabilizace vitálních funkcí

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Zajištění žilního vstupu, odběry

 • zavést flexilu (v případě trombolýzy 2 flexily)
  • pokud nelze zajistit periferní žílu,  kanylovat v. femoralis
 • ev. zavést PMK – palpačně zkontrolovat náplň močového měchýře, retence moči může být příčinou neklidu
 • akutně odběry (na žádanku uvést: urgentně – trombolýza!)
  • glukóza/S (glukometrem) – jediné vyšetření nutné před podáním IVT (AHA/ASA 2019 I/B-NR)
  • urea, kreatinin, bilirubin, osmolalita, AST, ALT, GMT,  Na, K, Cl, CRP, albumin
  • kardioenzymy (CK, CKMB, LD) + hs troponin T  (AHA/ASA 2019 I/C-LD)
   • elevace u 5-34%  pacientů
   • IM může způsobit iCMP a naopak iCMP může vést k IM
   • cca 10% mírných elevací troponinu T není podmíněno IM (hypertenzní krize, tachyfisi, kardiální selhávání, plicní embolie, renální selhání, ao disekce)
   • na druhou stranu i hraniční elevace hs troponinu T může být podmíněna IM (u kryptogenních iktů se suspekcí na kardioembolizaci doplnit TTE ev. i MR srdce)
  • krevní obraz+diff
  • koagulace

   • APTT, protrombinový čas -Quick, protrombinový čas-ratio, AT III, fibrinogen
   • specifické testy,  pokud pacient užívá NOAK
   • pokud pacient užívá warfarin, INR lze rychle určit pomocí koagulometrem (CoaguChek)
  • další odběry dle okolností
   • ASTRUP,  toxikologie vč. alkoholu, těhotenský test
 • u pacientů, kteří neužívají antikoagulační léčbu nebo nemají známou trombocytopénii nebo známou krvácivou abnormitu, je možné zahájit IVT i bez znalosti výsledku INR, aPTT a počtu trombocytů, pokud by jejich vyhodnocení a stanovení vedlo k prodloužení času do zahájení IVT
 • při zjištění hodnoty INR > 1,7 nebo aPTT nad horní limit laboratoře nebo počtu trombocytů pod 100 000/μl musí být IVT okamžitě ukončena
 • riziko neočekávaných trombocytopenií či poruch koagulace je velmi  nízké – 0.3-0.4%  [Rost, 2009], [Cucchiara, 2007]

AHA/ASA guidelines 2019

Anamnéza, klinické vyšetření, symptomatická terapie

 • anamnéza (od pacienta ev. od svědků)
  • čas rozvoje příznaků ev. kdy byl pacient naposled viděn v pořádku
  • u tranzitorních příznaků odhadnout dobu jejích trvání (delší trvání zvyšuje pravděpodobnost léze na MR DWI a tedy dg infarktu)
  • okolnosti vzniku příznaků, pátrat po projevech epi záchvatu
  • anamnéza předchozí CMP, IM, HT, DLP, DM
  • anamnéza  poruch koagulace, recentního krvácení či operace
  • medikace (hlavně antikoagulace), přidružená onemocnění, alergie
  • anamnéza kouření , abusu drog, alkoholu
 • klinické vyšetření
  • orientační interní a neurologické vyšetření + NIHSS
 • paralelně řešit symptomatickou terapii (analgetika, antiemetika apod.)

Zobrazení mozku a tepen

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinicko-zobrazovací korelace

 • vaskulární neurolog (strokolog) se neobejde bez schopnosti pacienta vyšetřit neurosonologicky, správně indikovat a analyzovat různé modality CT/ MR vyšetření a na závěr provést klinicko-zobrazovací korelaci – na jejím základě a po zvážení risk-benefitu pak rozhoduje o dalším postupu a terapii
 • nejsložitější je situace u akutních ischemických CMP, kde bychom na základě vyšetření měli umět odpovědět na tyto otázky:
 • jedná se o CMP?
 • o jaký typ CMP se jedná (ischemie, krvácení)?
 • jaká část mozku / povodí je postižena?
 • je uzavřena nějaká tepna?
 • lze postiženou část mozku zachránit (např. IVT, trombektomie)?
 • jaká je pravděpodobná etiologie – jak postupovat v prevenci?