ZOBRAZOVACÍ METODY

CT perfúze (CTP)

Vloženo 24.11.2019 , poslední aktualizace 30.03.2020

 • CT perfúze (CTP) lze využít k posouzení průtoku krve mozkovou tkání
 • CTP nedetekuje nekrotickou tkáň, pouze demonstruje pokles krevního průtoku, který bývá asociován s nekrózou
  • !!  v oblasti core ale nemusí být nutně nekróza – pokud je porucha CBF odpovídající core zachycena krátce po vzniku a dojde k rychlé rekanalizaci, pak může být i část této zóny zachráněna 
  • naopak v nekrotické tkáni může být po pozdní rekanalizaci dosaženo zlepšení průtoku a dojde tak k vymizení core i penumbry
  • stejně tak pozdní recruitment kolaterál může vést ke zlepšení průtoku v periferii „jádra“ a vést tak k jeho zmenšení na CTP, ačkoliv  se jedná o zónu dokonané ischemie Pozdní recruitment kolaterál může vést ke zlepšení průtoku v periferii "jádra" a vést tak k jeho zmenšení na CTP
 • CTP mismatch hodnocený systémem RAPID se stal základem přelomových studií s rekanalizací mimo standardní terapeutická okna
  • studie DAWN (2017)  prokázala u přísně selektované skupiny (dle CTP) efekt v okně 6-24h
  • v 1/2018 byly prezentovány pozitivní výsledky DEFUSE (2018)  s časovým oknem 6-16 h (OR 2.77!!!)
  • studie EXTEND (2019) prokázala efekt tPA u pacientů selektovaných dle CTP v čase  4.5-9 h od vzniku CMP

Technické provedení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hodnocení

Mean Transit Time (MTT)

 • začíná se parametrem MTT ( event.TTP), který se u ischemizace prodlužuje, a který regionální abnormity zobrazuje nejvýrazněji
  • normální MTT/TTP vylučuje okluzi v dané oblasti
  • MTT není vhodný pro posouzení viability, pouze identifikuje oblasti, kde dochází k pomalejšímu/nedostatečnému plnění k.l.
 • oblast prodlouženého MTT zahrnuje:
  • oblast tzv. benigní oligémie, která i při perzistující okluzi nekróze nepropadá
  • jádro infarktu (core)
  • penumbru

Cerebral Blood Flow a Volume (CBF a CBV)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hypoperfúzní index

 • hypoperfúzní index (hypoperfusion intensity ratio – HIR) –  poměr Tmax >10 /  Tmax >6   Nepříznivý hypoperfúzní index (70%), špatné kolaterály na multifazické CTA  Relativně příznivý hypoperfúzní index (40%)     
 • index  ≥ 50% koreluje s AG nálezem špatných kolaterál    [Guenego, 2018]
 • nepříznivý HIR je spojen s vyšším rizikem PH po endovaskulárním výkonu (Winkelmeier, 2022)
Akutní okluze ACM vlevo. A- CTA s okluzí ACM vlevo, B – snížení CBF v povodí ACM vlevo nastavené k určení penumbry, C– oblasti s poklesem CBV nastaveným k určení jádra infarktu. Krátce po zahájení IV trombolýzy došlo k plné rekanalizaci tepny. Na obrázku C a D rozsah ischemie na CT a MR
Vyhodnocení automatickým systémem RAPID - akutní okluze ACM v M2 úseku vpravo. Na CTP je velký defekt perfúze (Tmax>6s), zatím není přítomno jádro
Pacient s akutní okluzí AV4 vlevo. Patrno prodloužení MTT, pokles CBF a v menším roszahu už i CBV. MR DWI provedené za 12 hodin po trombolýze zobrazuje výslednou ischemii. NIHSS 0.
CT perfúze a CT nativ - pacient s akutní okluzí ACP vlevo, mismatch 1
CTP u okluze PICA vpravo