Přehled cévní variet

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický význam

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hypoplazie/absence ACI

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hypoplázie/aplázie a.vertebralis

Aplázie

 • vzácná (~1%)
 • kompenzatorně širší kontralaterální AV (> 4mm)
 • detekována jen v.vertebralis

Hypoplázie

 • rel. častá anatomická varieta (~1-6%, častěji vpravo)  Hypoplazie a.vertebralis vlevo (V2 úsek)
 • lumen < 2-3 mm (hranice udávána různě), jistě < 2 mm
 • PSV < 40cm/s, vyšší periferní rezistence (↑ PI, RI), ale nenulový diastolický průtok (upravit scale)
 • nepřímým kritériem hypoplázie je kompenzatorně širší kontralaterální AV
 • hypoplastická céva může distálně přecházet do PICA   Hypoplastická AV přecházející do PICA 
Hypoplazie AV vlevo s nižšími (ve srovnání s AV dx), ale správně modulovanými toky (PSV 54 vs 80 cm/s)

Cévní fenesterace a duplikace

 • duplikace – zdvojení tepny s odděleným odstupem
 • fenestrace – přechodné rozdvojení tepny (každá má medii i intimu, adventicie může být společná)
Fenestrace a.basilaris
Fenestrace a.vertebralis (vyšetření s odstiupem 3 měsíců), původně popsána jako disekce
Fenestrace v proximálním úseku a.basilaris
Fenestrace a.basilaris (CTA)

Varianty Willisova okruhu

A.cerebri azygos anterior  (azygos-ACA)

 • perzistence embryonální střední tepny zásobující corpus callosum
 • prevalence 0,2-4%  [Dimmick, 2009]
 • obě teritoria ACA jsou zásobována společným A2 trunkem – okluze povede k bihemisferální lézi
A. cerebri anterior azygos
A. cerebri anterior azygos a hypoplázie či aplázie A1 úseku ACA vpravo
A.cerebri anterior azygos

Bihemisferální ACA

 • hypoplázie jednoho A2 segmentu, kdy druhostranná ACA zásobí obě hemisféry
 • prevalence 2–7%
 • hypoplastický A2 segment odlišuje tuto varietu od a.anterior azygos, klinický význam je stejný

Trifurkace ACA

 • přítomnost 3 A2 segmentů ACA, které odstupují z ACoA
 • prevalence  2% – 13%
Trifurkace ACA
Triple ACA

Hypoplazie/aplazie A1 segmentu ACA

 • asymetrie A1 bývá častá
 • hypoplazie (šířka < 1.5 mm) bývá přítomna až v 10%, úplná absence v 1-2%
 • většinou je výrazná ACoA
 • okluze normální A1 může vést k bilaterálnímu infarktu
Hypoplazie A1 úseku ACA na MRA
Aplázie A1 úseku ACA vpravo (CTA)

Absence ACoA

 • ACoA často není na angiografii patrná, což ale neznamená automaticky její absenci
 • prevalence skutečné aplazie je dle operačních nálezů cca 5%

Akcesorní a zdvojená a.cerebri media (ACM)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Varianty větvení a.cerebri media (ACM)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Fetální typ a.cerebri posterior (ACP)

 • vývojově vychází ACP z ACI, pokud přetrvává, hovoříme o fetálním typu ACP
 • ACoP má větší kalibr než P1 úsek ACP
 • dělení
  • kompletní fetální typ ACP – P1 úsek není patrný
  • parciální fetální typ ACP – P1 úsek je hypoplastický, menší než ACoP
 • prevalence cca 10-26%
 • bilaterální fetální typ ACP může být kombinován s hypoplazií terminálního úseku AB   Hypoplazie terminálního úseku a.basilaris (od odstupu SCA). Dobře patrný fetální typ ACP bilaterálně
Fetální typ zásobení ACP
Fetální typ a.cerebri posterior

Percheronova arterie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Společný odstup ACP a SCA

 • společný trunkus je přítomen v 2-22%
 • nález klinicky nevýznamný
Společný odstup ACP a SCA na MR angiografii

Perzistující komunikace mezi AB a ACI

Během embryonálního vývoje se objevuje řada cév, které v dalším vývoji zanikají nebo se transformují v jiné. Vzácně perzistují i po narození (0,1–1 %). Patří sem např. perzistující fetální tepenné anastomózy mezi vnitřní karotickou tepnou (ACI) a vertebrobazilárním povodím:
 • primitivní trigeminální tepna (PPTA)
 • primitivní otická a hypoglosální tepna
 • proatlantální intersegmentální tepna
Vývojové spojky mezi ACI a a.basilaris

Proatlantální intersegmentální tepna

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Perzistující trigeminální arterie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Primitivní a.hypoglossi

 • v anglické literatuře označována jako Persistent primitive hypoglossal artery (PPHA)
 • druhá nejčastější varieta, prevalence 0.02%–0.10%
 • odstupuje z ACI na úrovni C1-C3, jde přes canalis nervi hypoglossi (ne přes foramen magnum) Canalis n.hypoglossi
 • poté anastomozuje s a.basilaris
Primitivní a.hypoglossi

Perzistující komunikace mezi ACE a ACI

Perzistující stapediální arterie

 • přechodná embryonální spojka mezi ACE a ACI
 • perzistence s prevalencí cca 0.5%
 • klinický význam:
  • může způsobovat tinnitus
  • na CTA může být záměna za glomus tumor
  • nerozpoznaná může komplikovat ORL operace závažným krvácením

Další anomálie

 • levostranný tr. brachiocephalicus (společný odstup levé ACC a a.scl.)
 • bilaterální absence ACE (často v kombinaci s PIA)
 • perzistující první cervikální intersegmentální arterie
 • ACE odstupující z aortálního oblouku v kombinaci s ipsilaterální PIA
 • společný odstup tr.brachiocephalicus a levé ACC z aortálního oblouku  Společný odstup tr.brachiocephalicus a levé ACC z aortálního oblouku
 • extrémně vzácný je bovinní typ aortálního oblouku (společný odstup všech supraaortálních tepen)  Bovinní aortální oblouk
 • arteria lusoria  Arteria lusoria

  • aberantní odstup pravé a. subclavia, která odstupuje jako poslední větev aortálního oblouku až za levostrannou podklíčkovou tepnou
  • prochází zadním mediastinem obvykle za jícnem (útlakem může způsobovat tzv. dysphagia lusoria), ev. může jít mezi mezi jícnem a tracheou
  • odstupem může také utlačovat n. laryngeus recurrens sinister