DOPLŇKY / ŠKÁLY

SSS-TOAST klasifikace ischemických CMP

Vloženo 25.07.2020 , poslední aktualizace 26.09.2022

 • klasifikace SSS-TOAST odráží pokroky v zobrazování CMP a epidemiologii  [Ay, 2005]
 • na základě klinických a zobrazovacích kritérií je každý podtyp TOAST rozdělen do 3 podkategorií jako „jistý„, „pravděpodobný“ nebo „možný
 • SSS-TOAST usnadňuje určení pravděpodobné etiologie za přítomnosti více konkurenčních mechanismů
 • byla vyvinuta i automatizovaná internetová verze SSS-TOAST, Causal Classification System (CCS), která dále usnadňuje jeho využití, např. v klinických studiích  (Ay, 2007).
  • fialový text nebyl původně v původním popisu SSS-TOAST přítomen, je uveden u CCS

TOAST 1 – makroangiopatie

Jistá
 • okluze/stenóza ≥ 50 % (dle NASCET) nebo stenóza <50% se známkami ulcerace a/nebo trombózy relevantní tepny na podkladě aterosklerózy  
 • akutní CMP / TIA v odpovídajícím teritoriu postižené tepny
 • absence akutních infarktů v jiných povodích
Pravděpodobná
 • významná stenóza / okluze na podkladě AS v klinicky relevantní tepně
 • anamnéza ≥ 1 TIA/ iCMP z povodí stenotické tepny v posledních 30ti dnech
 • přítomnost ipsilaterální border zone ischemie (BZI) nebo vícečetné ischemie různého stáří v povodí postižené tepny    Čerstvý zevní BZI na podkladě těsné stenózy ACI, podmíněné disekcí
Možná
 • přítomnost AS plátu prominujícího do lumen se stenózou < 50% bez známek ulcerace a/nebo trombózy
 • anamnéza ≥ 2 TIA/CMP, z toho nejméně jedna příhoda se udála v posledních 30ti dnech

NEBO

 • průkaz významné aterosklerózy velkých tepen, avšak nejsou adekvátně vyloučeny jiné příčiny

TOAST 2 – kardioembolizace

Jistá

Přítomnost vysoce rizikového zdroje embolizace:

 • trombus v levé síni/komoře
 • fibrilace/flutter síní
 • recentní infarkt myokardu
 • chlopenní náhrada (bioprotéza,mechanická)
 • symptomatické srdeční selhání s EF LK < 30 %
 • dilatovaná kardiomyopatie
 • infekční endokarditida
 • papilární fibroelastom   Papilární fibroelastom na TEE
 • myxom LS   Myxom na CTA a TEE
Pravděpodobná
 • přítomnost vícečetných akutních infarktů podobného stáří v různých povodích
 • absence významné stenózy/okluze relevantní tepny
 • absence jiné příčiny víceložiskového postižení (vaskulitida, vaskulopatie apod)
Možná
 • přítomnost zdroje embolizace s nízkým či nejasným rizikem:
  • mitrální anulární kalcifikace
  • foramen ovale patens (PFO)
  • atriální septální aneuryzma (ASA) ev. kombinace PFO + ASA
  • aneuryzma síně levé komory bez trombu
  • echokontrast v levé síni
  • komplexní plát v ascendentní aortě nebo oblouku aorty
 • přítomnost vysoce rizikového zdroje embolizace bez dokončení všech vyšetření

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

TOAST 3 – mikroangiopatie

Jistá
 • detekce klinicky relevantní akutní ischemie < 2 cm v průměru, lokalizované v teritoriu perforátorů (typicky BGG, kmen)   Lakunární infarkt v levém thalamu   Lakunární infarkt v dx thalamu
 • absence postižení tepny, ze které daný perforátor odstupuje (parent artery)  –  junkční AS plát, disekce, vaskulitida, vazospazmus aj. – tyto stavy spadají pod TOAST 1 a označují se jako  branch artery disease (BAD) / branch occlusive disease (BOD)    Branch artery disease (BAD)
Pravděpodobná
 • TIA s typickým lakunárním syndromem v posledních 7 dnech
Možná
 • klinický lakunární syndrom, při absenci zobrazovací metody citlivé na malé léze

NEBO

 • důkaz okluze perforující tepny bez kompletního došetření etiologie

TOAST 4 – jiné určené příčiny

Jistá
 • průkaz specifického onemocnění, které postihuje mozkové cévy  
Pravděpodobná
 • onemocnění, které se projevilo v časové souvislosti s CMP (operace, endovaskulární výkon apod)   Vícečetné embolizace na MR DWI po operaci v ECC
Možná
 • detekce specifické příčiny CMP, ale bez dokončení celého vyšetřovacího procesu
 • < 5% do 50 let věku
 • v mladším věku hlavně PACNS a Takayashu

→ viz zde

 • „bony stroke“ 
  • CMP způsobená vzácnými anomáliemi kostí nebo chrupavek (či jejich kalcifikací) které tangují arterie zásobující mozek
  • tuto etiologii zvážit u pacientů s opakovanými iCMP nejasné příčiny či např. u bilaterální netraumatické disekce
  • kromě konvenčního vaskulárního zobrazování mohou diagnózu potvrdit dynamické zobrazovací metody s rotací či retroflexí hlavy(dynamická CTA)
   • Bow-Hunter syndrom
   • Eagle’s syndrome  –  stav spojený s prolongovaným pr. styloideus nebo kalcifikací lig. stylohyoideum;  klinicky charakterizovaný bolestmi krku, které vyzařující do ucha; vzácně může vést k disekci karotidy Eaglův syndrom - prodloužený processus styloideus může způsobit přímé mechanické poškození karotické tepny (Ogura, 2015) (Saccomanno, 2018)

„`

 • CADASIL   CADASIL - typické bilaterální postižení temporálních laloků
 • Fabry
 • MELAS
 • HANAC  (Hereditary angiopathy with nephropathy, aneurysms, and muscle cramps)
 • HERNS  (Hereditary endotheliopathy with retinopathy, nephropathy, and stroke)  → viz zde
 • Susacův syndrom

  • retino-kochleo-cerebrální dysimunitní vaskulopatie
  • nejspíše na podkladě vaskulitidy
 • plicní AV malformace → viz zde
 • ductus arteriosus apertus
 • angiografie (vč. srdeční katetrizace)  → zde
 • operace krkavic  → zde
 • operace v ECC   → zde
 • vzduchové a tukové embolie viz níže
 • tuková embolie
  • typicky po traumatech (fraktury dlouhých kostí), operačních výkonech (vč. plastických operací s odsáváním tuku)
 • vzduchová embolie (mikroskopická x makroskopická)   Vzduchová makroskopická embolizace po endovaskulárním výkonu
  • při chybném zavedení CŽK do arterie   [Riebau, 2004]
  • po extrakci CŽK   [Brockmeyer, 2009]
  • po opakovaných i.v. aplikacích v kombinaci s plicním AV zkratem či PFO
  • v průběhu katetrizace
 • embolizace částic cholesterolu z plátů patří pod TOAST 1 → Cholesterol Embolization Syndrome (CES)
  • spontánní x  iatrogenní
 • na CT/MR difúzní postižení  Difúzní edém mozku v důsledku hypoperfúze během operace v ECC  nebo border zone infarkty (watershed) 
 • etiologie
  • systémová hypotenze
   • kardiální selhání
   • operace v ECC 
  • hypoperfúze při okluzi / stenóze karotidy (spadá do TOAST 1! )
 • různé mechanismy ( např. vazospazmus, kardioembolizace při endokarditidě)
 • HAK (většinou v kombinaci s hyperkoagulačním stavem a/nebo kouřením)
 • kokain, crack, amfetamin, LSD, heroin (často vedou i k hemoragiím)
 • sympatomimetika, ergotamin, sumatriptan

TOAST 5 – příčina nezjištěna

 • kryptogenní embolická CMP ( koncept ESUS)
  • nálezy na cévním zobrazení svědčící pro embolizaci
   • průkaz náhlé okluze tepny vzhledem odpovídajícího krevní sraženině v jinak angiograficky normálně vypadajících intrakraniálních tepnách
   • průkaz úplné rekanalizace uzavřené tepny
   • přítomnost více akutních infarktů, které vznikly v těsné časové souvislosti bez zjistitelné abnormality v příslušných cévách
 • jiná kryptogenní CMP – nesplňuje kritéria embolické CMP
 • nekompletní vyšetření
 • neklasifikovaná – více detekovaných příčin, nelze rozhodnout která byla příčinou