• u pacientů s příznaky CMP je doporučeno rychlé neurozobrazení pomocí CT nebo MRI k potvrzení diagnózy ICH
 • detekce intracerebrálního krvácení na CT/MR je snadná, těžištěm diagnostiky je pátrání po etiologii krvácení

Klinické a laboratorní vyšetření

 • cílená anamnéza (rizikové faktory krvácení, komorbidity, léky apod)
 • rychlé interní a neurologické vyšetření (zhodnocení vitálních funkcí, NIHSS atd.)  → management pacientů s podezřením na CMP
  • zhodnocení vitálních funkcí
  • neurologické vyšetření
  • NIHSS
  • GCS nebo Beneš-Drábek  (při poruše vědomí)

Počítačová tomografie (CT)

Nativní CT mozku

 • základní vstupní vyšetření – cílem je lokalizovat hematom, posoudit jeho typ, objem (→  ICH score), pravděpodobnou etiologii a hrozící komplikace
 • čerstvá krev je v nativním CT obraze hyperdenzní  CT mozku - denzita hematomu se v akutním stadiu pohybuje okolo 70-80 HU.   
  • zvýšená denzita je dána především nahromaděním proteinové složky hematomu
  • denzita hematomu v akutním stadiu se typicky pohybuje okolo 70-80HU, má-li leze denzity > 100-120HU, nejedná se již o krev – kalcifikace, cizí tělesa apod.   Odlišení hemoragie a kalcifikace - denzita hematomu se v akutním stadiu pohybuje kolem 70-80 HU. Má-li léze denzitu nad 120 HU, nejedná se již o krev
  • během dnů až týdnů dochází k resorbci hematomu provázené poklesem jeho denzity, v chronickém stadiu pak nacházíme v místě vstřebaného hematomu většinou hypodenzní pseudocystu s atrofií okolní mozkové tkáně (nelze odlišit od starší ischemie)  Pozdní stadium IC hematomu nelze odlišit od starší ischemie (nutné MR GRE vyšetření)
 • v okolí subakutního hematomu se postupně objevuje vazogenní edém, který se zobrazuje jako hypodenzní oblast   Kolaterální edém u ICH na nativním CT  Vasogenní edém v okolí hematomu
 • typ a lokalizace krvácení:
  • typické krvácení   IC krvácení v typické lokalizaci u pacientů s hypertenzí 
   • putami­nální a talamické, ev. capsula interna (lentikulostriatální arterie)  Lentikulostriatální arterie
   • kmen, cerebellum
   • přičemž současná hypertenze a věk > 55 let prakticky vylučují jinou etiologii
  • atypické krvácení
   • lobárně lokalizované hematomy   Opakovaná lobární krvácení při amyloidní angiopatii
   • primární hemocefalus   Intraventrikulární krvácení u pacientky na warfarinu (INR 2.6)
    • u primárního hemocefalu vyloučit AVM či drobné aneu ve stěně komory nebo SAK z ACoA s perforací lamina terminalis a přestupem krve do III. komory
   • věk < 50 let při absenci hyper­tenze v jakékoli lokalizaci
   • →  indikováno došetření etiologie (CTA / MR+MRA / DSA)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

CT angiografie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Magnetická rezonance, MR angiografie

 • limitace u pacientů v bezvědomí, na UPV, kontraindikace apod.
 • zobrazení závisí na stadiu přeměny hemoglobinu v koagulu (viz tab)
 • gradientní echo sekvencí (GRE) lze detekovat i časné krvácení a to s podobnou  senzitivitou jako při použiti CT. MR tak  lze použit jako vstupní zobrazovací vyšetření v iktovém programu
 • pro MRA platí stejné indikace jako pro CTA

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Digitální subtrakční angiografie (DSA)

 • DSA byla nahrazena CTA (ev. MRA), které lze provést rychle a bez výraznější zátěže pacienta v rámci iniciální diagnostiky
 • DSA provádíme až při negativním CTA/MRA a důvodném podezření na přítomný zdroj krvácení nebo k upřesnění patologie, zjištěné na CTA/MRA   
  • atypická lokalizace hematomu u mladších pacientů bez hypertenze
  • izolované intraventrikulární krvácení  (AHA/ASA 2022 1/BNR)
  • DSA lépe určí hlavní přítoky, typ a rozsah nidu, typ průtoku (vysoko- nebo nízkoprútokový), žilní drenáže, ev. stenózu odvodné žíle a přidružené cévní patologie (intranidální nebo perinidální aneuryzma)

Laboratorní a další pomocná vyšetření

 • krevní obraz (trombocyty)
 • koagulace
  • APTT, Quick, INR, TT, fibrinogen (hlavně po TL)
  • ev. ECT a Hemoclot (dabigatran) viz zde
  • ev. specifické anti-Xa  (xabany) viz zde
 • glykémie, urea, kreatinin, osmolalita, jaterní testy, ionty vč Ca2+, Mg2+
 • CRP
 • D-dimery
 • kardioenzymy + troponin
 • vstupní 12ti svodové EKG, poté monitorace EKG, TK, sat O2
 • RTG srdce a plic
 • ev. toxikologie