Etiologická diagnostika iCMP

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Zobrazení mozkového parenchymu
 • posoudit charakter, velikost a lokalizace léze na CT/MR mozku (viz níže) + přítomnost dalších patologických nálezů
  • MR SWI (susceptibility weighted imaging) umožňuje detekovat embolický materiál  Hypointenzní trombus v ACM vlevo  [Gratz, 2014]
 • u pacientů s podezřením na CMP a negativním nálezem na iniciálním CT/MR je rozumné provést kontrolní vyšetření k potvrzení dg. (AHA/ASA 2021  2a/B-NR)
 • u pacientů s TIA a negativním nálezem na iniciálním CT/MR je vhodné doplnit kontrolní MR  (AHA/ASA 2021  2a/B-NR)
 • kontrolní CT/MR je vhodné i před nasazením případné antikoagulace ⇒ posouzení rozsahu ischemie a ev. hemoragické transformace  (AHA/ASA 2021  2b/B-NR)
Vyšetření krčních a mozkových tepen a aorty
 • detekce stenózy či okluze a jejich etiologie (AS, disekce atd) neinvazivním vyšetřením  –  neurosonologie, CTA, MRA ev. DSA
  • u pacientů s mRS 0-2 provést ideálně do 24h od přijetí
  • vhodné extra- i intrakraniální vyšetření
  • pátrat po aterosklerotickém postižení i případných vaskulopatiích (TOAST 4)
 • pátrat i po potenciálně nestabilních nonstenozujících plátech či trombech v ACC a ACI
 • pečlivě prohlédnout i aortu a supraaortální tepny
  • vyloučit disekci či tromby v aortě   Disekce aorty na CTA  Trombus v aortě na CTA u pacienta s antifosfolipidovým syndromem
  • posoudit rozsah a charakter AS plátů → ateroskleróza aortálního oblouku
  • posoudit zánětlivé změny (dif zesílení např. u Takayasuovy arteritidy)   Takayashuova arteritida - koncentrické zesílení cévní stěny na CTA
 • zkontrolovat intrakraniální úsek ACI a přechod ACI-ACM   Intimální kalcifikace (vlevo), kalcifikace lamina interna (vpravo)
Detekce arytmií
Monitorace EKG
 • zásadní je detekce fibrilace síní (FISI) a její paroxysmální formy (pFISI)
  • EKG Holter minimálně v prvních 24h (AHA/ASA 2021  I/B-R)
 • u pFISI je ve většině studií stanovena hranice trvání arytmie >30s
  • není jasné, od kdy je reálně zvýšené riziko kardioembolizace, krátké ataky fisi riziko iCMP nezvyšují  [Swiryn, 2016]
  • dle některých kardiologů a neurologů je tato hranice > 5-6 minut , dle jiných desítky minut až hodin  [Diener, 2014]
 • standardní vstupní 12ti svodové EKG
  • základní rytmus, ischemické změny, hypertrofie levé komory, raménkové blokády, preexcitace, převodní intervaly (PR, QRS, QT)
  • možné prediktory pFISI:
 • EKG monitorace na JIP (min. 24h po příjetí) (detekce fisi 3-6%) [Seet, 2011]       Detekce fisi u selektované skupiny pacientů po iCMP [Seet, 2011]   Detekce fisi u neselektované skupiny pacientů po iCMP [Seet, 2011]
 • EKG Holter

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Monitorace pulsu
 • jako užitečné, levné a snadné se ukazuje i monitorování pulsu na a.radialis. Plánována je větší studie
CT / MR srdce

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Zobrazení srdce
TTE
 • efektivita rutinního vyšetřování je nejistá  (AHA/ASA 2019 IIb/B-NR)
 • hodnotíme:
  • velikost síní
  • velikost a funkce levé komory, tloušťka stěn
   • nízká EF (hranice 20-30%), dilatace, fokální akineza
   • dilatace síně a rozšíření její stěny zvyšuje riziko fisi
  • chlopenní vady
TEE
 • trombus nebo spontánní echokontrast (především v levém oušku) [Castro, 2010]    TEE - trombus v oušku levé síně   CT a TEE - trombus v oušku levé síně
 • PFO    PFO na TEE
 • aneuryzma atriálního septa   Aneuryzma atriálního septa na TEE
 • detekce AS plátů/trombů v aortě  → ateroskleróza aortálního oblouku
 • vegetace v plicních žilách a na chlopních
 • intrakardiální tumor   Myxom
CT / MR srdce
 • alternativa u pacientů, kteří nejsou schopni/ochotni TEE podstoupit  Detekce PFO na MR sdce   Ukázky myxomů na CT zobrazení srdce
 • ev. lze kombinovat s vyšetřením myokardiální perfúze
 • MR může detekovat trombus i při negativní echokardiografii  [Weinsaft, 2011]
Laboratorní vyšetření
 • zhodnocení cévních rizikových faktorů   (AHA/ASA 2021 1/N-BR)
 • ev. odběry na hyperkoagulační stavy
  • zvážit u vybraných kryptogenních iktů, screeningové vyšetření není přínosné pro malý záchyt a vysoké náklady
 • ev. vyšetření autoprotilátek při podezření na vaskulitidu
  • zvážit u vybraných kryptogenních iktů, screeningové vyšetření není přínosné pro malý záchyt a vysoké náklady
 • kardiální ezymy (CK, CKMB, LD, hs troponin T)
  • k vyloučení současného IM, který může být zdrojem kardioembolizace
  • v mnoha případech je elevace troponinu důsledkem léze CNS nikoliv IM
 • toxikologie
 • jiná specializovaná vyšetření
  • vyšetření likvoru (vaskulitidy)
  • biopsie (např. vaskulitidy, CADASIL apod)
  • genetika (např. CADASIL, hyperkoagulační stavy)
  • rutinní screening na OSA (obstructive sleep apnea) – oproti AHA/ASA guidelines z r. 2018 zvážit diagnostiku dosud nezjištěné OSA (AHA/ASA 2021  2b/B-R)

Klasifikace CMP

 • iCMP jsou z hlediska etiologie a průběhu velmi heterogenním onemocněním
 • existují různé klasifikace a dělení, řada z nich ale míchá dohromady různé položky (např.  etiopatogenetický mechanismus s rizikovými faktory či klinickým obrazem), což může situaci znepřehledňovat
 • praktická se jeví klasifikace TOAST
Dle etiologie a patofyziologie

 • nejužívanější je TOAST (Trial of Org 10 172 in Acute Stroke Treatment)
 • další dělení dle patofyziologie viz schéma pod tabulkou
 • novější systémy mají i dg algoritmus –  ASCO a Causative Classification of Stroke (CCS)
Dle lokalizace ischemie (dle vzhledu lze do jisté míry usuzovat na etiologii)

 • teritoriální
 • lakunární
 • border zone infarkty (BZI)
Dle doby trvání (nově je kromě času důležitý i nález na CT/MR)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klasifikace dle TOAST

 • zastoupení jednotlivých typů je udáváno různě, jedná se o hrubě orienační hodnoty, pravděpodobná kombinace více faktorů
 • lze předpokládat změnu poměrů s příchodem nových dg metod (dlouhodobá EKG monitorace např. zvyšuje záchyt pFISI na úkor kryptogenních iktů apod)
TOAST klasifikace
TOAST 1 –  Makroangiopatie
 • signifikantní (> 50%) stenóza nebo okluze hlavní krční či mozkové tepny nebo větve kortikální tepny na podkladě aterosklerózy     Ateroskleróza vekých tepen na CTA a DSA (stenóza ACM, okluze ACI, stenóza a.scl. vlevo, stenóza ACI)

   • predilekčně výskyt v místech větvení nebo ohbí
   • kontrolovat i intrakraniální průběh ACI (stenózy nejčastěji v sifonu)   Stenóza sifonu ACI dx. na zdrojových snímcích CTA  
   • častá je kombinace s nasedající trombózou (aterotrombóza) a/nebo embolizací (hlavně u exulcerovaných plátů)
   • složení embolu může být  variabilní – od křehkého čerstvého fibrinového trombu, který se snadno fragmentuje, posune do periferie a rychle podléhá fyziologické trombolýze, až po kompaktní, pevně organizovaný trombus s tuhými hmotami plátu, který nelze rozrušit ani mechanicky ani trombolýzou
 • pátrat i po AS plátech v aortě
   • dělení: absence plátu, plát šíře <4mm, plát ≥4mm, exulcerovaný plát
 • specifickým a zřejmě poddiagnostikovaným problémem je trombembolie z nestabilního (komplikovaného) nestenozujícího AS plátu (dle definice spadne do TOAST 5 –  ESUS)
  • významný je průkaz hemoragie v plátu, nasedajícího trombu nebo ruptury krytu plátu či angiogeneze (na MR krku) bez ohledu na tíži stenózy   [Kopczak, 2020]   [Kamel, 2019]
 • hodnocení AS plátů na UZ  viz zde
 • příčina aterosklerózy je multifaktoriální ⇒ genetický vliv + cévní rizikové faktory
 • mechanismus vzniku CMP:
  • tromebembolie (artery to artery embolisation)
  • ateromová embolizace (většinou kombinace s trombembolií)
  • trombóza či krvácení do plátu v místě stenózy
  • okluze perforátorů AS plátem
  • hypoperfúze při závažné stenóze (⇒ border zone infarkty, interteritoriální infarkty)
 • klinický obraz (ovlivněn rychlostí vzniku, rozsahem a možnostmi kolaterálního zásobení):
  • kortikální syndromy
  • příznaky kmenové či cerebellární léze
 • zobrazovací metody:
  • léze na CT nebo MR jsou většinou  > 1,5 cm
  • léze jsou převážně teritoriální   Teritoriální infarkty na nativním CT - zleva ACM, ACA, ACP a PICA  (trombembolie) nebo v tzv. border zone   Border zone infarkty
   • ale i lakunární infarkt může vzniknout v důsledku trombembolie z proximálního AS plát
 • pokud je UZ nebo AG normální nebo jen s nevýznamnými změnami, iCMP nelze hodnotit jako aterosklerotický (aterotrombotický) subtyp
 • pokud je vyloučena jiná etiologie a aterosklerotický plát zužuje lumen o < 50% lze hodnotit jako aterosklerotický subtyp, pokud jsou přítomny ≥ 2 z dalších rizikových faktorů: kouření, věk > 50 let, hypertenze, DM nebo hypercholesterolemie
  • vždy hodnotit prox.. úsek ACC a aortu na TEE
 • musí být současně vyloučena možnost kardioembolizace či jiné etiologie (v tom případě by se jednalo o TOAST 5)
TOAST 2 –  Kardioembolizace
 • udává se jako příčina u 20-45% všech iCMP (podíl narůstá s pokročilou diagnostikou fisi)
 • nejčastějí dochází k embolizaci trombů ze srdce, méně často se uplatňuje hypoperfúzní mechanismus (⇒ typicky pak border zone infarkty – viz níže)
 • klinické syndromy a velikost infarktů na CT/MRI jsou shodné s prvním subtypem
 • diagnózu podporují  vícečetné infarkty v různých povodích   Vícečetné embolizační příhody v různých povodích při fibrilaci síní
  • infarkty jsou většinou teritoriální, ale i lakuna může být kardioembolického původu

→ více o kardioembolických CMP zde

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

TOAST 3 –  Mikroangiopatie
 • mikroangiopatie (tepny šíře 0.4-0.5mm) může vést k mozkovému infarktu,  je současně zodpovědná i za část IC krvácení v hlubokých strukturách
  etiopatogeneza mikroangiopatie:

  • lipohyalinóza
   • zejména u nemocných s hypertenzí
   • hlavním rysem lipohyalinózy je ztluštění cévní stěny se zúžením lumina, posléze může dojít k uzávěru cévy a vzniku infarktu
  • ateroskleróza malých tepen postihující odstup perforátorů –  branch artery disease (BAD) / branch occlusive disease (BOD)
  • embolizace (méně časté) – např. při fisi či ipsilaterální těsné stenóze ACI
 • na CT/MR jsou přítomny lakunární infarkty subkortikálně a/nebo v kmeni (velikosti < 1,5 cm) a/nebo splývavé léze bílé hmoty (leukoareóza)   → arwmc rating scale
  • kmenové léze laterodorzálně v povodí cirkumferenc. tepen nejsou považovány za lakunární infarkty (na rozdíl od lézí v povodí perforující tepen)
 • klinický obraz
 • je vyloučena příčina 1 a 2, ev. je přítomna stenóza extrakraniální tepny < 50 %, častý je výskyt klasických cévních rizikových faktorů: DM, HT a dyslipidémie
TOAST 4 – Jiné určené příčiny CMP

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

TOAST 5 – Etiologie nezjištěna

Nekompletní vyšetření

Zjištěno více možných příčin iCMP

 • např. pacient s fibrilací síní a stenózou > 50% ev. s lakunárními infarkty při současné arteriolopatii

Kryptogenní iCMP (vč ESUS) → viz zde

 •   ani po pečlivém vyšetření se prokazatelná příčina nezjistí (30-40%)  [Bang, 2014]

Klasifikace dle lokalizace infarktu

Teritoriální infarkt
 • postihuje kortex i subkortikální bílou hmotu
 • většinou v důsledku trombotické či embolické okluze intrakraniální tepny (ev. v kombinaci s nálezem extrakraniálním)
 • etiologie nejčastěji aterotrombotická / kardioembolická (TOAST 1 / 2)
Teritoriální infarkty na nativním CT - zleva ACM vpravo, ACA vlevo, ACP vlevo a PICA vpravo
Lakunární infarkt
 • malé infarkty (< 1,5 cm) způsobené uzávěrem jedné hluboké perforující tepny    Lakunární infarkt v levém thalamu na nativním CT
 • etiologie:
  • arteriolopatie (TOAST 3)
  • mikroembolizace
  • ateromatózní plát v ústí perforující arterie
 • typický výskyt v oblasti bazálních ganglií, capsula interna, talamu a mozkového kmene anebo v povodí kortikálních pe­netrujících arteriol
 • kromě lakunárních infarktů vede pokročilá arteriolopatie i ke vzniku leukoaraiózy  – splývavé léze bílé hmoty periventrikulárně (typicky m.Binswanger, CADASIL apod)
 • ev. odlišení lakuny od staré drobné hemoragie umožňuje MR GRE
 • klinický impakt je dán lokalizací a počtem těchto ložisek
  • izolovaná lakuna může být často asymptomatická
  • některý z tzv. lakunárních syndromů
  • status lacunaris může vést až k obrazu vaskulární demence s pseudobulbárním syndromem   → viz zde
 • čistý senzorický iktus (léze thalamu)
 • čistá hemiparéza (PMH) – nejčastěji capsula interna, baze pontu
  • PMH s obrnou horizontálního pohledu
  • PMH se zkříženou obrnou n.III (Weberův syndrom)
  • PMH se zkříženou obrnou n.VI
  • PMH se zmateností
  • PMH s internukleární oftalmoplegií (INO)
  • čistá hemiparéza (PMH) šetřící tvář
 • senzorimotorický iktus (thalamokapsulární) – capsula interna, thalamus, ev. paramediánní pons
 • ataktická hemiparéza (pons)
 • syndrom dysartrie – neobratná ruka
 • hemibalismus-hemichorea
 • mozečková ataxie se zkříženou obrnou n.III (Claudův syndrom)
 • syndrom dolních bazilárních větví (závrat‘, diplopie, obrna pohledu, dysarthrie, mozečková ataxie, znecitlivění trigeminu)
 • akutní dystonie talamického původu
 • + popsána řada dalších
Border Zone Infarkt (BZI)
 • infarkty se vyvíjejí na pomezí povodí jednotlivých mozkových tepen
  • oblasti s trvale funkčními anastomózami (na povrchu mozku na úrovni piálních tepének)
  • oblasti, kde se prolínají neanastomozující koncové větve různých povodí (rozhraní mezi hlubokými perforujícími a piálními tepénkami například v centrum semiovale)
 • v praxi je oblast border-zón vždy anatomicky jen přibližná
 • perfúzní tlak se v těchto oblastech nejsnáze dostane pod ischemický práh (např u stenózy ACI či nízké EF)

Těsná stenóza / okluze ACI  Čerstvý zevní BZI na podkladě těsné stenózy ACI, podmíněné disekcí.  Zevní BZI u pacientky se spontánní disekcí ACI pod bazí (modrá šipka vpravo označuje falešné, ztrombotizované lumen) 

 • hypoperfúze
 • ev. i vícečetné embolizace  Čerstvý BZI na DWI/ADC u stenózy ACI vlevo 50-70% dle NASCET

Kardiální selhání

 • kardiomyopatie
 • myokarditis
 • stp IM s hypokinesou)

Akutní systémové hypotenze (např. výkony v ECC, KPR)

 • často je třeba kombinace více faktorů – stenóza přívodné tepny + hypotenze + mikroangiopatie

BZI vnitřní

 • přechod mezi lentikulostriatálními tepnami a a.chorioidea anterior a penetrujícími kortikálními větevemi  ACM

BZI zevní (kortikální)

 • přechod ACM/ACA nebo ACM/ACP   Čerstvý zevní border zone infarkt při těsné stenóze ACI vpravo  Zevní (kortikální) Border Zone Infarkty (BZI)
 • přechod mezi povrchovým arteriálním systémem ACM a ACA
Vnitřní (zeleně) a zevní (modře) border zone infarkty (BZI)