DOPLŇKY / ŠKÁLY

Hodnocení kolaterálního oběhu

Vloženo 01.11.2019, poslední aktualizace 21.12.2023

 • kolaterální mozkový oběh hraje rozhodující roli při udržování průtoku krve ischemickými oblastmi v akutní, subakutní nebo chronické fázi CMP
  • dobrý kolaterální oběh je spojen s příznivým výsledným funkčním stavem a nižším rizikem recidivy CMP
  • u okluzí na úrovni Willisova kruhu a distálně se zapojují především leptomeningeální anastomózy (LMA)
 • účinnost kolaterálního oběhu lze posoudit hodnocením perfuze distálně od okluze/stenózy
  • u akutní CMP (⇒ odhad prognózy a užitečnosti trombektomie, zejména pokud není k dispozici CTP)
  • při léčbě chronického stenokluzivního postižení extrakraniálních tepen (⇒ může pomoci rozhodnout, zda indikovat revaskularizační výkon)
 • zobrazovací metody používané k posouzení mozkové kolaterální cirkulace:
  • digitální subtrakční angiografie (DSA)
   • zlatý standard; v současné době se používá jako součást endovaskulárního postupu; hodnocení pomocí ASITN/SIR kolaterální škály pomáhá předpovědět riziko a přínos akutní endovaskulární léčby
  • CT angiografie
   • jednofázová CTA (spolehlivější než MRA)
   • source-image CTA
   • multifazická CTA (dynamická CTA)
  • MR angiografie
   • time-of-flight MRA (TOF-MRA)
   • MRA s fázovým kontrastem
   • kvantitativní MRA (QMRA)
  • CT perfúze
  • MR perfúze
  • neurosonologie
   • neurosonologie se uplatňuje především v indikaci preventivní výkonů (posouzení dopadu extrakraniálních stenóz na mozkovou cirkulaci
 • DSA byla považována za zlatý standard, nicméně neinvazivní zobrazovací metody se v klinické praxi používají častěji
 • neexistuje obecná shoda na optimálním systému klasifikace kolaterál na základě neinvazivních zobrazovacích metod; je zapotřebí dalšího zkoumání

Hodnocení kolaterál na DSA

 • umožňuje hodnocení dynamiky kolaterální cirkulace, nevýhodou je invazivita a nutnost vyšetření všech 4 magistrálních tepen
 • využít lze např. ke zhodnocení kolaterálního toku přes ACA u okluzí M1 úseku ACM v průběhu endovaskulárního výkonu
 • vždy nutno hodnotit i žilní fázi
Grade Průchod kontrastní látky při DSA
0 bez nálezu kolaterál
1 pomalé, nekompletní kolaterální zásobení periferie
2 rychlé, ale nekompletní kolaterální zásobení periferie
3 kompletní, ale zpomalené retrográdní plnění celého teritoria v pozdní venózní fázi
4 kompletní a rychlé retrográdní plnění celého teritoria
Grade 4 - okluze ACA vlevo, kompletní a rychlé plnění přes ACI vpravo
  Pial Collateral Score  [Christoforidis et al,2005]
 • další DSA klasifikace koalterál, který se ale v klinické praxi i studiích používá méně často
  • stupeň 1 – kolaterály plní celou distální část okludovaného cévního segmentu
  • stupeň 2 – kolaterály plní cévy v proximální části segmentu sousedícího s okludovanou cévou
  • stupeň 3 – kolaterály plní cévy v distální části segmentu přiléhajícího k okludované cévě
  • stupeň 4 – kolaterály plní cév dva segmenty distálně od okludované cévy
  • stupeň 5 – malé či žádné plnění v distal úsecích okludované cévy
 • dobrý stav kolaterál (stupeň 1-2) koreluje s menším objemem infarktu, nižším rizikem hemoragické transformace a nižším mRS při propuštění z nemocnice
Pial collateral score [Christoforidis, 2005]
Grade 1 - v pozdní venózní fázi se plní obě M2 i distální úsek M1 (za okluzí)

Hodnocení kolaterál na CTA

 • kromě detekce okluze umožňuje CTA i analýzu kolaterálního oběhu – přítomnost dobrého kolaterálního oběhu koreluje s menším jádrem infarktu a predikuje lepší výsledený klinický stav při reperfúzní terapii
 • k hodnocení můžeme použít jednoduchou škálu Collateral Score (CS) – semikvantitativní srovnání náplně teritoria uzavřené tepny a nepostižené hemisféry
 • nevýhodou klasické (jednofázové) CTA je statické zobrazení, které může vést k podhodnocení stavu kolaterál při jejich pozdní náplni
 • informace o dynamice přináší multifázická CTA
  • celkem 3-4 fáze intrakraniální CTA (s redukovanou dávkou rtg záření), zpoždění 4s, kontrast podán 1x v úvodu vyšetření
  • může odlišit absenci kolaterál od jejich opožděného plnění   Multifazická CTA - odlišení chybějících kolaterál (horní řádek) od zpomaleného průtoku (dolní řádek) [Yang, 2008]
  • může odlišit minimální anterográdní toky od retrográdního zásobení [Fröhlich, 2012]

Postup hodnocení zdrojových snímků CTA:

 • zhodnocení Willisova okruhu vč. přítomnosti komunikant, hypo/a- plazií apod
 • lokalizovat uzávěr, zhodnotit jeho rozsah
 • porovnat větvení uzavřené i zdravé tepny
 • zhodnotit úroveň retrográdní náplně (optimálně se kontrast dostane až k distální části trombu)
A - standardní CTA, B - multifázická CTA
Collateral Score (CS) dle monofazické CTA [Tan, 2009]
Score Přítomnost kolaterál na CT angiografii
0 žádné kolaterály
1 kolaterály zásobující ≤ 50% ischemizované oblasti
2 zásobení >50% a <100%
3 kompletní kolaterální zásobení
Někdy bývá zařazován i bod 4, kde je díky kolaterálám popisován zvýšený tok oproti zdravé straně   [Souza, 2012]
Collateral Score (CS) dle zdrojových snímků CT angiografie

Kolaterály na CTA CS score 3

Okluze M1 vpravo, collateral score 0

Kolaterály na CTA – CS score 0

Kolaterální oběh v povodí ACM dle monofazické CTA [University of Calgary]
Hodnotí se zvlášť přední (M1,4,5) a zadní (M2,3,6)
část povodí ACM
Score Přítomnost kolaterál na CT angiografii
0 žádná či minimální vaskularizace
1 ↓ vaskularizace ve srovnání se zdravou stranou
2 N nebo↑ vaskularizace oproti zdravé straně
Okluze ACM vlevo - přední ACM = 0, zadní ACM =1, CS = 1
Hodnocení kolaterál ve vyznačených oblastech (zelená/modrá 0 nebo 1 bod, tedy max. celkem 2 body)
Collateral Score (CS) na multifazické CTA [Menon, 2015]
Skóre hodnocení kolaterál
0 absence náplně ve všech fázích
1 pouze několik málo tepen patrných v kterékoliv fázi
2 zpomalené plnění ve 2 fázích a současně signifikantní redukce v počtu naplněných cév nebo zpomalené plnění v 1 fázi za přítomnosti oblastí bez jakékoliv cévní náplně
3 zpomalené plnění ve 2 fázích nebo zpomalení v 1 fázi se současnou redukcí rozsahu
4
náplň tepen rozsahem stejná jako kontralaterálně, pouze je přítomno pomalejší plnění v 1 fázi
5
bez patrného zpoždění v náplni tepen ve srovnání s kontralaterální hemisférou
Skóre  ≤ 3 predikuje špatnou prognózu

Basilar Artery on Computed Tomography Angiography (BATMAN) score

 • hodnotí se přítomnost arteria vertebralis, proximálního, středního a distálního úseku AB, obou ACP a obou ACoP  [Alemseged, 2017]
 • skóre odráží důležitost jednotlivých tepen v kolaterálním zásobení
 • maximální dosažená hodnota, tj. zachovalý průtok celým zadním řečištěm, je 10 bodů
  • pa­cienti s nízkou hodnotou BATMAN score mají menší pravděpodobnost dosažení dobrého výsledného klinického stavu, a to i v případě úspěšné rekanalizace –  skóre ≤ 7 identifikuje pa­cienty, kteří pravděpodobně nebudou z reperfuzní terapie profitovat
  • pa­cienti s vysokými hodnotami mohou dopadnout dobře, a to i v případě, že jsou rekanalizováni v delším časovém intervalu od vzniku symp­tomů (> 6h)
BATMAN score

Posterior circulation CTA score

 • 0 –  nepřítomnost ACoP, 1 –  pouze jednostran­ná ACoP, 2 –  oboustran­ná přítomnost ACoP
 • pa­cienti s oboustran­ně přítomnými zadními komunikantami měli méně závažný iktus ve srovnání s těmi, kteří měli pouze jednu nebo žádnou ACoP    [Goyal, 2016]

Neurosonologie

 • TCD/TCCD je neinvazivní metoda detekující v reálném čase tok v jednotlivých tepnách, stav kolaterál a cerebrovaskulární reaktivitu
 • přesnost vyšetření je závislá na vyšetřujícím
 • TCD/TCCD může (přímo nebo nepřímo) hodnotit:
  • kolaterální průtok přes AComA, AComP, oftalmickou tepnou a leptomeningeálními tepnami
  • flow diversion fenomén – vysokorychlostní, nízkoodporový tok v ACA nebo PCA za přítomnosti okluze/těžké stenózy MCA (implikuje leptomeningeální kolaterální anastomózy mezi ACA/ACP a distálními větvemi ACM)