Obecná terapie

Několik poznámek ke specifikům konzervativní léčby ICH, jinak platí zásady obecné terapie CMP

Zhodnocení prognózy
 • CT nález (ICH skóre, spot sign…)
  • vysoké ICH score je spojeno se špatnou prognózou
 • lokalizace hematomu, klinický nález
 • věk (i biologický)
 • etiologie (SMASH-U)
 • intenzivní terapie min 48h, poté zvážení DNR  (AHA/ASA 2015 IIa/B)
 • k rozhodování přizvat příbuzné
Prevence trombembolie
 • ideálně intermit. pneumatická komprese od 1.dne
 • po zástavě krvácení a při normální koagulaci lze od 3-4. dne podávat  CLEXANE 0,4 ml s.c. 1-0-0  (AHA/ASA 2015  IIb/B)
 • u pacientů s PE nebo akutní žilní trombózou zvážit   akutní IVC filtr  (AHA/ASA 2015 IIa/C)
Statiny
 • statin nevysazovat  [Flint, 2014]
  • zdá se, že pacienti užívající v akutní fázi statiny mají lepší výsledný stav a nižší mortalitu
  • při přerušení terapie je vyšší riziko úmrtí
 • současně ale v akutním stadiu nově nenasazovat – vyšší riizko perihemoragického edému  [Sprügel, 2021]
Nitrolební hypertenze

   → více zde

 • indikace k monitoraci ICP u ICH nejednoznačné
  • ke zvážení u pacientů s GCS ≤ 8 s rozsáhlým hematomem či hemocefalem nebo hydrocefalem  (AHA/ASA 2015 IIb/C)
 • drenážní poloha 30st.
 • při monitoraci ICP léčbu zahájit při hodnotě 20-25 mmHg.
 • cílový ICP < 20mm Hg, CPP 50-70mmHg
 • podávat MANITOL nebo hypertonický NaCl  → více zde
 • nepodávat kortikoidy !   (AHA/ASA 2015 III/B)
 • sedace
Antiepileptika
 • preventivní podávání AE (primární profylaxe) není v guidelines doporučeno (ani u lobárních hematomů, kde je vyšší riziko záchvatu)
 • zvážit profylaxi na základě individuálního posouzení rizika pomocí škály  2HELPS2B
 • při epi paroxyzmu viz standardní léčba symptomatických záchvatů
 • při poruše vědomí bez odpovídajícího CT nálezu vyloučit NCSE pomocí EEG

Rehabilitace
 • zahájit časně (cca 2.den) u hemodynamicky stabilního pacienta
 • zaměřit se i na podporu oběhových a respiračních funkcí a na prevenci hluboké žilní trombózy a dekubitů

Léčba hypertenze v akutním stádiu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • základními i.v. léky jsou:
  • EBRANTIL (urapidil), ENAP (enalapril)
  • TRANDATE (labetalol)
  • ev. při jejich selhání  nitráty – ISOKET (isosorbid dinitras)
  • není doporučován nitroprusid  (NIPRUSS) pro možnou elevaci ICP (tato může být i po Isoketu)
 • po zvládnutí akutního stavu nasadit co nejdříve per os medikaci (ev. do NGS) a snižovat/vysadit parenterální medikaci

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Korekce poruch hemostázy

 • včasná detekce a urgentní korekce koagulační poruchy je v terapii ICH stěžejním postupem
 • antifybrinolytika nejsou s výjimkou krvácení po trombolýze  doporučována

Pacient s normálními koagulačními parametry

 • studie FAST neprokázala klinický efekt (redukce mortality a disability) rekombinantního  f.VII (NOVOSEVEN  [Mayer, 2008]
  • prokázán sice příznivý efekt  na progresi hematomu, ten však byl neutralizován ↑ rizikem trombembolických komplikací (hlavně u dávky 80ug)
 • stejně tak není studiemi prokázán efekt etamsylátu (DICYNONE) a kyseliny tranexamové (EXACYL)

Intracerebrální krvácení při trombocytopenii/-patii

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hemoragický infarkt, krvácení po trombolýze

→  krvácení jako komplikace trombolýzy viz zde

 • důsledek pozdní reperfúze se zatečením krve do infarktové tkáně (0,6-5%)
 • zvýšené riziko:
  • u časné antikoagulace (proto není doporučena)
  • po trombolýze (symptomatické krvácení ~ 6%)
  • při rozsáhlém infarktu
  • při okluzi velké tepny s její pozdní rekanalizací
  • při dekompenzované hypertenzi, hyperglykémii
 • manifestace závisí na rozsahu krvácení (klasifikace ECASS)
Klasifikace krvácení po trombolýze dle ECASS

Intracerebrální krvácení při antikoagulační terapii

 • pokračující krvácení na AK terapii u 36-54% pacientů (warfarin > DOAC) ⇒ zásadní je tedy neutralizace účinku AK  [Steiner, 2017]

Operační léčba

 • cílem je ↓ ICP s redukcí sekundárního poškození edémem a snížením rizika herniace
 • ev. vyřazení zdroje krvácení
Monitorace nitrolebního tlaku
 • zavedení možné až  po úpravě koagulační parametrů, indikace u ICH nejednoznačné
 • pacienti s GCS ≤ 8 s rozsáhlým hematomem, hemocefalem nebo hydrocefalem (AHA/ASA 2015  IIb/C)
 • čidlo intraparenchové nebo intraventrikulární (výhodou je, že umožňuje i drenáž)
 • hlavní rizika: krvácení, infekce (riziko je vyšší u intraventrikulárních katetrů)
 • čidlo ponechat max. 5-7 dní, poté roste riziko infekce a klesá přesnost měření
 • léčba ICP dle protokolů u kraniotraumat
  • CPP 50-70 mmHg
  • ICP < 20mm Hg
Zevní komorová drenáž
 • řešení akutního obstrukčního hydrocelalu  (AHA/ASA 2015  IIa/B)
 • hlavně u masivních hemocefalů (hlavně ve III. a IV.komoře) a expansivně se chovajících cerebelárních hematomů
  • nutná pečlivá monitorace stavu vědomí a opakované CT (á 8 h)
  • léčit na pracovišti schopném akutně zavést EDV a monitorovat ICP
 • moderní drenáže umožňují měření ICP
Evakuace hematomu
 • uvolnění tlaku hematomu na okolní tkán může redukovat sekundární poškození, kraniotomie je však zatížena komplikacemi vč. pokračujícího krvácení
 • užitečnost operace není u většiny pacientů známa a indikace k evakuaci ICH je nadále kontroverzní (AHA-ASA 2015 IIb/A)
  • studie STICH  a STICH II neprokázaly benefit operace oproti konzervativnímu postupu (do 48h, lobární hematomy 10-100ml, bez hemocefalu)
 • urgentní evakuace ICH (< 4h) nezlepšuje outcome a mortalitu a může navíc zvyšovat riziko krvácení (AHA/ASA 2015  IIb/A)
Indikace k operaci

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Typy operačních výkonů

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Ošetření zdroje krvácení
 • zdroj bývá prokázán převážně u atypických hematomů a mladších pacientů bez hypertenze
 • akutní řešení indikováno u aneuryzmat, kde je vysoké riziko časného rebleedingu
 • akutní řešení ostatních zdrojů krvácení se řídí obecnými indikacemi k operaci
  • většinou expanzivní chování hematomu, 30-60 ml, GCS > 8
  • mozečkový hematom komprimující kmen (většinou > 3 cm)
 • malformace jsou mnohdy komplikované a vyžadují multidisciplinární přístup (kombinace endovaskulární, operační i radiační terapie)
Operační léčba u intraventrikulárního krvácení
 • IVH u 45% pacientů s ICH
  • primární
  • sekundární (propagace ICH do komor)
 • zevní komorová drenáž může být užitečná, zvlášť u pacientů s poruchou vědomí  (AHA/ASA 2015 IIa,B)
 • nitrokomorová aplikace tPA může usnadnit a urychlit evakuaci trombu z komor, zdá se bezpečná, klinický efekt  nejasný (AHA/ASA 2015 IIb/B)
  • studie CLEAR-IVH – systémové krvácení 4%, ventriculitis 2%
  • studie CLEAR III – nezvyšuje počet pacientů s mRS 0-3, ale snižuje mortalitu o 10% bez nárůstu pacientů ve vegetativním stavu
 • alternativou je endoskopická evakuace hematomu s ventrikulostomií, ev. VP shunt či lumbální drenáž, přínos je nejasný  (AHA/ASA 2015 IIb/B)