• kolaterální mozkový oběh je síť cév, které stabilizují průtok krve mozkem v případě zúžení nebo uzávěru hlavní cévy
  • redukovaný tok může být způsoben tromboembolií, hemodynamicky (proximální stenóza, hypotenze apod) nebo kombinací těchto faktorů
  • snížený anterográdní průtok mění tlakové gradienty, což vede k otevření kolaterál
 • kvalita a vydatnost kolaterálního oběhu významně ovlivňuje závažnost a rozsah mozkového infarktu
  • dobře vyvinuté a funkční kolaterály mohou dočasně nahradit funkci uzavřené tepny, a tím výrazně zlepšit prognózu pacienta

Klasifikace

Funkční

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Anatomická

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Willisův okruh

 • Willisův okruh tvoří obě ACP, ACoP, ACM a ACA a rostrálně nepárová ACoA
 • uspořádání willisova okruhu je velmi variabilní a individuál­ní odchylky jsou časté
  • různá šíře větví na pravé a levé straně
  • převaha krevního řečiště karotického či vertebrálního
  • výrazná asymetrie celého okruhu
  • absence některé z tepen
   • ACoA chybí v 1 % případů
   • proximální segment ACA chybí asi v 10%
   • ACoP chybí nebo je hypoplastická ve 30%
Williův okruh

Leptomeningeální anastomózy (LMA)

 • LMA jsou piální tepny spojující větve mezi dvěma hlavními mozkovými arteriemi, které zásobují dvě odlišná kortikální teritoria
 • jde nejčastěji  end-to-end anastomózy mezi ACA a ACM,  ACA a ACP a  ACM a ACP, existují rovněž anastomózy mezi oběma ACA
 • při okluzi mozkové tepny klesá tlak v odpovídajícím cévním teritoriu, čímž vzniká tlakový gradient mezi cévami nepostižené oblasti a teritoriem stenotické/uzavřené tepny, to vede ke  zpětnému (retrográdnímu) plnění postižené oblasti
a - ACP b - LMA mezi ACM-ACA c - LMA mezi ACP a ACM d - tektální plexus mezi ACP a SCA e - anastomózy distálních cerbellárních tepen f - ACoA [Liebeskind, 2003]
  Faktory ovlivňující LMA

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hodnocení kolaterál

  CT angiografie / DSA
  Neurosonologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

BILATERÁLNÍ OKLUZE A.CAROTIS INTERNA

Okluze ACI bilat na CTA rekonstrukci


Rezistentní toky v ACC vlevo


ACP vlevo s akcelerovanými toky v rámci kolaterálního oběhu


Okluze ACI dx na transverzálním řezu


Relativně vydatné toky v ACM vlevo, reagující na poklep AV vlevo


Dopředný tok v ACA vlevo


Toky v ACP vpravo bez akcelerace


Pomalejší systolická akcelerace i nižší toky v ACM vpravo oproti levé straně (PSV 63 vs 75 cm/s)


Pomalejší systolická akcelerace v ACA vpravo, kde je navíc retrográdní tok


Normální toky v a.basilaris


Okluze v odstupu ACI vlevo

STEAL FENOMÉN PŘI STENÓZE A.SUBCLAVIA VPRAVO

Stenóza a.subclavia vpravo na CTA

Stenotický turbulentní tok v a.subclavia


Steal fenomén ve V2 úseku AV vpravo - tok retrográdní


Steal fenomén s kyvadlovým tokem v a.basilaris


Dopředný tok v AV4 vlevo


Steal fenomén ve V4 úseku AV vpravo- tok retrográdní