• MRI se stalo postupně jednou ze základních neinvazivních zobrazovacích metod v neurologii
 • využívá silné magnetické pole a impulsy rádiofrekvenčních vln k získání detailních snímků lidského těla
 • existují čtyři hlavní potenciální zdroje nebezpečí:
  • statické magnetické pole (nejčastěji 1.5 nebo 3T)  – přitahuje a urychluje feromagnetické předměty směrem ke středu přístroje – může posunout implantáty nebo ovlivnit funkci přístrojů, jako jsou kardiostimulátory a pumpy
  • radiofrekvenční (RF) pole a proměnná (gradientní) magnetická pole – mohou způsobit ohřev tkáně, zejména v přítomnosti implantátů (i neferomagnetických). Jsou také zdrojem silného hluku (používání ochrany sluchu – sluchátek nebo špuntů do uší – je nezbytné během celého vyšetření)
  • gadoliniové kontrastní látky (GBCA)

Kovové implantáty

 • odpovědnost za informaci o povaze implantátu má vždy indikující lékař! V případě relativní kontraindikace musí indikující lékař zvážit přínos vyšetření a poučit nemocného o jeho možných rizicích (eventuálně po konzultaci s radiologem).
 • všechny snímatelné kovové náhrady (kovové můstky) a elektronická zařízení (např. naslouchadla) je nutné před vstupem do MR vyšetřovny sejmout
 • dentální impantáty bývají zhotoveny z titanu ev. zirkonu a tudíž bezpečné
 • u kovových implantátů se můžeme setkat se třemi základními problémy:
  • artefakty
  • nebezpečí pohybu implantátu
  • nebezpečí zahřátí implantátu s popálením přilehlých tkání
Absolutní kontraindikace
 • implantovaný kardiostimulátor / kardioverter (ICD)
 • ponechané elektrody po deplantaci kardiostimulátoru nebo ICD
 • elektronické implantáty (kochleární, inzulinová pumpa atd.), pokud není písemně doložena MR kompatibilita
 • aneuryzmatické cévní svorky (klipy), pokud není písemně doložena jejich MR kompatibilita
 • kovový materiál v těle z jiného než prokazatelně nemagnetického kovu v blízkosti vyšetřované oblasti (kovové špony a střepiny)
Relativní kontraindikace
 • kloubní náhrady, osteosyntetický materiál < 6 týdnů po implantaci, pokud není písemně doložena jejich MR kompatibilita
 • stenty (cévní výztuže), žilní filtry, kovový embolizační materiál a okludery < 6 týdnů po implantaci, pokud není písemně doložena jejich MR kompatibilita
 • kloubní náhrady a osteosyntetický materiál se známkami uvolňování

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Ortodontické aparáty

 • fixní ortodontické aparáty nepředstavují ohrožení pacienta při MR vyšetření
 • kovové součásti způsobují v okolí aparátu artefakty, u většiny vyšetřovaných orgánů se však vlivu artefaktů lze vyhnout změnou roviny skenování, což často platí i pro vyšetření mozku a báze lební
 • ortodontista před MR vyšetřením odváže od aparátu drátěné oblouky a zkontroluje pevnost fixace zámků, kroužků a přilepených retenčních drátů a napíše pro radiologa prohlášení, že byly sejmuty odlučitelné části, že aparát je správně fixován a že nepředpokládá problém s MR vyšetřením.
  • aparát s ponechanými drátěnými oblouky může někdy představovat uzavřenou, elektricky vodivou smyčku, která se může během MR vyšetřeni zahřívat; v praxi proto nelze úplně eliminovat možnost termického poškození sliznice dutiny ústní během MR vyšetřeni. Před vyšetřením musí byt pacient poučen personálem MR pracoviště, že v případě nepříjemného pocitu v dutině ústní (bolest, pálení) musí ihned uvědomit obsluhu MR zařízení.
 • fixní ortodontický aparát (zámky a kroužky) je třeba kompletně sejmout před MRI vyšetřením v oblasti čelistí (kompletní sejmutí a nasazení je úkon pro pacienta finančně náročný a zpravidla vede k výraznému prodloužení ortodontické léčby!!)  – zvážit alternativní dg. metodu
 • u pacientů se zdravotními problémy, kde lze v budoucnosti očekávat častější vyšetřování MR, je  vhodné používat zámky keramické, z plastické hmoty nebo z titanu.

MR kompatibilní kardiostimulátory

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

MR vyšetření těhotných

 • MR vyšetření v těhotenství → viz zde
  • publikovaná data neprokázala vyšší riziko fetálních malformací ani v 1.trimestru  [Ray, 2016]

Aplikace gadoliniové kontrastní látky (GdKL)