DOPLŇKY / ŠKÁLY

NIHSS

National Institutes of Health Stroke Scale

Vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 25.10.2019

Standardizované neurologické vyšetření sloužící k popsání deficitu u pacientů s iktem. Cílem této škály je, aby různí vyšetřující hodnotili pacienty obdobně a výsledky tak byly srovnatelné.

 Základní principy hodnocení NIHSS:

  • vždy hodnotíme první odpověď
    • pokud např. pacient na otázku týkající se jeho věku odpoví nejprve špatně a potom se  opraví, je nutno hodnotit odpověď jako nesprávnou. Toto je zásadní, protože jinak není možné zohlednit všechny způsoby verbální a  nonverbální nápovědy a zajistit reprodukovatelnost.
  • nikdy pacientovi při vyšetření nepomáháme a neradíme, pokud není v instrukcích výslovně uvedeno
  • některé položky jsou hodnoceny, jen pokud jsou přítomny. Např. ataxie  je u plegického pacienta hodnocena jako nepřítomna
  • hodnotíme jen to, co pacient v danou chvíli dokáže, ne to co si myslíme, že by dokázat mohl
  • skóruje se i starší deficit s výjimkou poruchy sense
National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)
1a. Úroveň vědomí
zvolit takový testovací impuls,aby obešel
případné překážky (orotrach. trauma, jazyk. bariéra, intubace). Testuje se vždy.
0 – plně při vědomí, spolupracující
1 – spavý, po mírné stimulaci poslechne, odpoví
2 – opakovaná stimulace k pozornosti, sopor
3 – koma (reflexní či žádná odpověď)
1b. Slovní odpovědi
ptáme se na věk pacienta a měsíc
počítá se první a pouze zcela správná odpověď, bez nápovědy
0 – obě odpovědi zcela správně
1 – jedna správně, těžká dysarthrie či jiná bariéra (OTI)
2 – obě špatně, afázie, kóma
1c. Vyhovění výzvám
požádat o otevření a zavření očí a stisknutí a otevření neparetické ruky, úkon lze pacientovi předvést.
0 – oba úkoly správně
1 – jeden úkol správně
2 – žádný správně, kóma
2. Okulomotorika
testuje se pouze horizontální pohyb, pacient s bariérou (slepota, bandáž, trauma) je testován reflexními pohyby (ne kalorické testování!).
Testujeme i pac. v komatu.
0 – bez patologie
1 – izol. paresa okohybného nervu, deviace či pohledová paresa potlačitelná OC manévry
2 – nepotlačitelná deviace či pohledová paresa
3. Zorné pole
vyšetřovat i simultánní pohyb prstů kvůli fenoménu extinkce.
Testujeme i u pac. s poruchou vědomí pomocí mrkacího reflexu.
0 – bez postižení
1 – částečná hemianopsie, fenomén extinkce
2 – kompletní hemianopsie
3 – oboustranná hemianopsie (slepota,včetně kortikální slepoty)
4. Faciální paresa
Cenění zubů, zavření očí, elevace obočí.
0 – symetrický pohyb, bez postižení
1 – lehká paresa (např. asymetrie NL rýhy)
2 – úplná nebo částečná  paréza dolní větve (centrální paresa)
3 – kompletní (perif.) paréza uni- či bilaterální, koma
5. a 6. Motorika
HKK do 90 st v sedě resp. 45 st. vleže
DKK do 30 st., kolísání na HKK je tehdy,
pokud klesá dříve než za 10 sekund a na
DKK dříve než za 5 sekund.
Testují se všechny končetiny,
9 se uděluje při jiném
postižení končetiny – vysvětlit.
0 – bez kolísání
1 – kolísání nebo pokles, bez úplného pádu na podložku
2 – určitý pohyb proti gravitaci, neudrží nad podložkou
3 – pohyb po podložce
4 – plegie, bez pohybu, koma (pro šechny konč.)
9 – amputace, ankylóza aj.příčiny patolog. nálezu nesouvisející s příhodou
PHK
LHK
PDK
LDK
7. Ataxie končetin
testování prst-nos-prst na HKK
na DKK pata-koleno.
Nehodnotí se u pac., který nerozumí.
U slepých: nos-natažená HK.
V kómatu, při plegii atd. se hodnotí  0.
0 – nepřítomna, nebo jen důsledek paresy. Koma.
1 – na jedné končetině
2 – přítomna na více končetinách
9 – amputace, ankylóza aj.
8. Senzitivita
zkouší se ostřejším předmětem, u nespolu-
pracujících algickým podnětem (úniková reakce, grimasa).  Koma hodnotíme 2.
0 – bez poruchy čití
1 – lehká a střední porucha sense (hypestezie,hypalgezie)
2 – těžká porucha sense až anestezie uni, či bilat.  Koma.
9. Řeč
testovací slova: MÁMA, PÍSEK, TRÁVA
DĚKUJI, ELEKTŘINA,FOTBALOVÝ MÍČ
Víte jak,Dolů na zem,Jsem už z práce doma.
Popis obrázku.
0 – bez afázie
1 – lehčí fatická porucha, lze porozumět
2 – těžká fatická porucha
3 – globální afázie, mutismus, kóma
10. Dysartrie
Při fatické poruše hodnotíme výslovnost.
Při hodnocení 9 vysvětlit (např. OTI).
0 – nepřítomna
1 – setřelá řeč, je mu rozumět
2 – výrazně setřelá výslovnost, není rozumět, mutismus, kóma
9 – intubace, jiná bariéra
11. Neglect
Použij simultánní stimulaci zraku a sense. Hodnotí se pouze, pokud přítomen.
0 – nepřítomen
1 –  neglektuje 1 kvalitu, anosognoze
2 – neglektuje více jak 1 kvalitu, kóma.
Pacient v komatu (skore 1a = 3)
 1a.  Úroveň vědomí
 1b.  Slovní odpovědi
 1c.  Vyhovění výzvám
   2.  Okulomotorika
   3.  Zorné pole
   4.  Faciální paréza
5,6   Motorika
   7.  Ataxie
   8.  Senzitivita
   9.  Řeč
10.   Dysartrie
11.   Neglect
  3

  2
  2
  rozhodne okulocefalický manévr
  testujeme na podkladě mrkacího reflexu
  3
  16
  0
  2
  3
  2
  2