DOPLŇKY / ŠKÁLY

NIHSS

National Institutes of Health Stroke Scale

Vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 27.08.2022

 • NIHSS je standardizovaná neurologická škála, která byla vytvořena za účelem objektivního zhodnocení závažnosti iCMP
 • cílem této škály je, aby různí vyšetřující hodnotili pacienty stejně a výsledky tak byly srovnatelné
 • přísné dodržování pravidel pro skórování je nezbytné k zajištění reprodukovatelnosti
 • časem byly vytvořeny varianty NIHSS:
  • modified NIHSS
   • některé položky se hodnotí snadněji; údaje ukazují vyšší reprodukovatelnost ve srovnání s původní NIHSS
   • přesto se tato modfikace výrazněji nerozšířila
  • NIHSS-8
   • škála redukována na 8 položek
 • administrujte položky ve standardním pořadí, nevracejte se zpět a neměňte skóre
 • postupujte podle doplňujících pokynů uvedených u každé položky
 • hodnoťte to, co pacient skutečně dělá, ne to, co si lékař myslí, že by mohl/měl dělat
 • vždy hodnoťte první odpověď, nikoli nejlepší odpověď (s výjimkou položky 9 – řeč)
  • pokud např. pacient na otázku týkající se jeho věku odpoví nejprve špatně a potom se opraví, je nutno hodnotit odpověď jako nesprávnou. Toto je zásadní, protože jinak není možné zohlednit všechny způsoby verbální a  nonverbální nápovědy a zajistit reprodukovatelnost
 • nikdy pacientovi při vyšetření nepomáhejte a neraďte, pokud to není v instrukcích výslovně uvedeno
 • některé položky jsou hodnoceny, jen pokud jsou zřetelně přítomny (např. ataxie je u plegického pacienta hodnocena jako nepřítomna)
 • skóruje se i starší deficit s výjimkou poruchy sense
 • NIHSS neslouží k výběru pacientů vhodných k trombolýze → viz kontraindikace IVT
 • NIHSS ukazuje závažnost CMP a bylo prokázáno, že koreluje s velikostí infarktu a s vyšším rizikem krvácení
 • NIHSS může predikovat okluzi cévy
  • vyšší NIHSS znamená vyšší pravděpodobnost LVO; nízké NIHSS však LVO nevylučuje!
  • publikovány byly orientační cut-off hodnoty pro přítomnost LVO
   • skóre NIHSS ≥ 9 do 3h od vzniku příznaků a skóre NIHSS ≥ 7 v čase 3-6h (Heldner, 2013)
 • NIHSS může predikovat výsledný klinický stav

  • retrospektivní přehled 1281 osob s ischemickou CMP zjistil, že každé zvýšení NIHSS o 1 bod snižuje pravděpodobnost výborného výsledku o 24% po 7 dnech a o 17 % po 3 měsících  (Adams 1999)
  • u pacientů se středně těžkým (NIHSS 6-13 bodů) nebo těžkým (NIHSS >14 bodů) deficitem byla 3x vyšší pravděpodobnost propuštění na odd. následné péče a 8x vyšší pravděpodobnost, že budou vyžadovat rehabilitační léčbu (Rundek 2000)
  • pacienti s NIHSS ≤ 4 velmi pravděpodobně dosáhnou  dobrého výsledného klinického stavu bez ohledu na léčbu
National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)
1a. Úroveň vědomí
zvolit takový testovací impuls,aby obešel
případné překážky (orotrach. trauma, jazyk. bariéra, intubace). Testuje se vždy.
0 – plně při vědomí, spolupracující
1 – spavý, po mírné stimulaci poslechne, odpoví
2 – opakovaná stimulace k pozornosti, sopor
3 – koma (reflexní či žádná odpověď)
1b. Slovní odpovědi
ptáme se na věk pacienta a měsíc
počítá se první a pouze zcela správná odpověď, bez nápovědy
0 – obě odpovědi zcela správně
1 – jedna správně, těžká dysarthrie či jiná bariéra (OTI)
2 – obě špatně, afázie, kóma
1c. Vyhovění výzvám
požádat o otevření a zavření očí a stisknutí a otevření neparetické ruky, úkon lze pacientovi předvést.
0 – oba úkoly správně
1 – jeden úkol správně
2 – žádný správně, kóma
2. Okulomotorika
testuje se pouze horizontální pohyb, pacient s bariérou (slepota, bandáž, trauma) je testován reflexními pohyby (ne kalorické testování!).
Testujeme i pac. v komatu.
0 – bez patologie
1 – izol. paresa okohybného nervu, deviace či pohledová paresa potlačitelná OC manévry
2 – nepotlačitelná deviace či pohledová paresa
3. Zorné pole
vyšetřovat i simultánní pohyb prstů kvůli fenoménu extinkce.
Testujeme i u pac. s poruchou vědomí pomocí mrkacího reflexu.
0 – bez postižení
1 – částečná hemianopsie
2 – kompletní hemianopsie
3 – oboustranná hemianopsie (slepota,včetně kortikální slepoty)
4. Faciální paresa
Cenění zubů, zavření očí, elevace obočí.
0 – symetrický pohyb, bez postižení
1 – lehká paresa (např. asymetrie NL rýhy)
2 – úplná nebo částečná  paréza dolní větve (centrální paresa)
3 – kompletní (perif.) paréza uni- či bilaterální, koma
5. a 6. Motorika
HKK do 90 st v sedě resp. 45 st. vleže
DKK do 30 st., kolísání na HKK je tehdy,
pokud klesá dříve než za 10 sekund a na
DKK dříve než za 5 sekund.
Testují se všechny končetiny,
9 se uděluje při jiném
postižení končetiny – vysvětlit.
0 – bez kolísání
1 – kolísání nebo pokles, bez úplného pádu na podložku
2 – určitý pohyb proti gravitaci, neudrží nad podložkou
3 – pohyb po podložce
4 – plegie, bez pohybu, koma (pro šechny konč.)
9 – amputace, ankylóza aj.příčiny patolog. nálezu nesouvisející s příhodou
PHK
LHK
PDK
LDK
7. Ataxie končetin
testování prst-nos-prst na HKK, na DKK pata-koleno
u slepých testovat  nos-natažená HK
v komatu, při plegii a u pacientů, kteří nerozumí se hodnotí  0
0 – nepřítomna, nebo jen důsledek paresy
1 – na jedné končetině
2 – přítomna na více končetinách
9 – amputace, ankylóza aj.
8. Senzitivita
zkouší se ostřejším předmětem, u nespolu-
pracujících algickým podnětem (úniková reakce, grimasa).  Koma hodnotíme 2.
0 – bez poruchy čití
1 – lehká a střední porucha sense (hypestezie,hypalgezie)
2 – těžká porucha sense až anestezie uni, či bilat.  Koma.
9. Řeč
testovací slova: MÁMA, PÍSEK, TRÁVA
DĚKUJI, ELEKTŘINA,FOTBALOVÝ MÍČ
Víte jak,Dolů na zem,Jsem už z práce doma.
Popis obrázku.
0 – bez afázie
1 – lehčí fatická porucha, lze porozumět
2 – těžká fatická porucha
3 – globální afázie, mutismus, kóma
10. Dysartrie
Při fatické poruše hodnotíme výslovnost.
Při hodnocení 9 vysvětlit (např. OTI).
0 – nepřítomna
1 – setřelá řeč, je mu rozumět
2 – výrazně setřelá výslovnost, není rozumět, mutismus, kóma
9 – intubace, jiná bariéra
11. Neglect
Použij simultánní stimulaci zraku a sense. Hodnotí se pouze, pokud přítomen.
0 – nepřítomen
1 –  neglektuje 1 kvalitu, anosognoze
2 – neglektuje více jak 1 kvalitu, kóma.
Pacient v komatu (skore 1a = 3)
 1a.  Úroveň vědomí
 1b.  Slovní odpovědi
 1c.  Vyhovění výzvám
   2.  Okulomotorika
   3.  Zorné pole
   4.  Faciální paréza
5,6   Motorika
   7.  Ataxie
   8.  Senzitivita
   9.  Řeč
10.   Dysartrie
11.   Neglect
  3

  2
  2
  rozhodne okulocefalický manévr
  testujeme na podkladě mrkacího reflexu
  3
  16
  0
  2
  3
  2
  2