DOPLŇKY / ŠKÁLY

NIHSS

National Institutes of Health Stroke Scale

Vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 12.03.2024

 • NIHSS je standardizovaná neurologická škála, která byla vytvořena za účelem objektivního zhodnocení závažnosti iCMP
 • cílem této škály je, aby různí vyšetřující hodnotili pacienty stejně a výsledky tak byly srovnatelné
 • přísné dodržování pravidel pro skórování je nezbytné k zajištění reprodukovatelnosti
 • časem byly vytvořeny varianty NIHSS:
  • modified NIHSS
   • některé položky se hodnotí snadněji; údaje ukazují vyšší reprodukovatelnost ve srovnání s původní NIHSS
   • přesto se tato modfikace výrazněji nerozšířila
  • NIHSS-8
   • škála redukována na 8 položek

V literatuře lze najít několik různých klasifikací CMP dle NIHSS

(Kimura, 2022)

 • NIHSS < 8  (mild stroke)
 • NIHSS 8-15 (moderate stroke)
 • NIHSS ≥ 16 (severe stroke)

(Kogan, 2020)

 • NIHSS ≤ 4 (minor stroke)
 • NIHSS 5-15 (moderate stroke)
 • NIHSS 16-20 (moderate to severe stroke)
 • NIHSS 21-42 (severe stroke)

(Koton, 2022)

 • NIHSS ≤ 5 (minor)
 • NIHSS 6–10 (mild)
 • NIHSS 11–15 (moderate)
 • NIHSS 16–20 (severe)
 • NIHSS > 20 (very severe)
 • administrujte položky ve standardním pořadí, nevracejte se zpět a neměňte skóre
 • postupujte podle doplňujících pokynů uvedených u každé položky
 • hodnoťte to, co pacient skutečně dělá, ne to, co si lékař myslí, že by mohl/měl dělat
 • vždy hodnoťte první odpověď, nikoli nejlepší odpověď (s výjimkou položky 9 – řeč)
  • pokud např. pacient na otázku týkající se jeho věku odpoví nejprve špatně a potom se opraví, je nutno hodnotit odpověď jako nesprávnou. Toto je zásadní, protože jinak není možné zohlednit všechny způsoby verbální a  nonverbální nápovědy a zajistit reprodukovatelnost
 • nikdy pacientovi při vyšetření nepomáhejte a neraďte, pokud to není v instrukcích výslovně uvedeno
 • některé položky jsou hodnoceny, jen pokud jsou zřetelně přítomny (např. ataxie je u plegického pacienta hodnocena jako nepřítomna)
 • skóruje se i starší deficit s výjimkou poruchy sense
 • NIHSS neslouží k výběru pacientů vhodných k trombolýze → viz kontraindikace IVT
 • NIHSS ukazuje závažnost CMP a bylo prokázáno, že koreluje s velikostí infarktu a s vyšším rizikem krvácení
 • NIHSS může predikovat okluzi cévy
  • vyšší NIHSS znamená vyšší pravděpodobnost LVO; nízké NIHSS však LVO nevylučuje!
  • publikovány byly orientační cut-off hodnoty pro přítomnost LVO
   • skóre NIHSS ≥ 9 do 3h od vzniku příznaků a skóre NIHSS ≥ 7 v čase 3-6h (Heldner, 2013)
 • NIHSS může predikovat výsledný klinický stav

  • retrospektivní přehled 1281 osob s ischemickou CMP zjistil, že každé zvýšení NIHSS o 1 bod snižuje pravděpodobnost výborného výsledku o 24% po 7 dnech a o 17 % po 3 měsících  (Adams 1999)
  • u pacientů se středně těžkým (NIHSS 6-13 bodů) nebo těžkým (NIHSS >14 bodů) deficitem byla 3x vyšší pravděpodobnost propuštění na odd. následné péče a 8x vyšší pravděpodobnost, že budou vyžadovat rehabilitační léčbu (Rundek 2000)
  • pacienti s NIHSS ≤ 4 velmi pravděpodobně dosáhnou  dobrého výsledného klinického stavu bez ohledu na léčbu
National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)
1a. Úroveň vědomí
zvolit takový testovací impuls,který eliminuje vliv případné překážky (orotracheální intubace, jazyková bariéra, trauma)
Testuje se vždy.
0 – plně při vědomí, spolupracující
1 – spavý, po mírné verbální či fyzické stimulaci poslechne, odpoví
2 – není bdělý, je nutná opakovaná intenzivní/algická stimulace, lze vyvolat alespoň cílenou obrannou reakce
3 – koma (reflexní či žádná odpověď)
1b. Slovní odpovědi
ptáme se na věk pacienta a aktuální měsíc
počítá se první a pouze zcela správná odpověď, bez nápovědy verbální či neverbální
pacienti, kteří nejsou schopni mluvit z důvodu endotracheální intubace, orotracheálního traumatu, těžké dysartrie z jakékoliv příčiny, jazykové bariéry nebo jakéhokoliv jiného problému, který není sekundárním důsledkem afázie, jsou hodnoceni známkou 1
0 – obě odpovědi zcela správně
1 – jedna správně, těžká dysarthrie či jiná bariéra (OTI)
2 – obě špatně, afázie, kóma
1c. Vyhovění výzvám
požádat o otevření a zavření očí a stisknutí a otevření neparetické ruky, úkon lze pacientovi předvést
lze uznat, pokud je učiněn jasný pokus o splnění výzvy, ale není dokončen z důvodu např. parézy
hodnotí se pouze první pokus
0 – oba úkoly správně
1 – jeden úkol správně
2 – žádný správně, kóma
2. Okulomotorika
testuje se pouze horizontální pohyb
pacient s bariérou (slepota, bandáž, trauma) je testován reflexními pohyby (ne kalorické testování!).
testujeme i pacienty v komatu
0 – bez patologie
1 – izol. paresa okohybného nervu, deviace či pohledová paréza potlačitelná OC manévry
2 – nepotlačitelná deviace či pohledová paresa
3. Zorné pole
vyšetřovat i simultánní pohyb prstů kvůli fenoménu extinkce
testovat i u pac. s poruchou vědomí pomocí mrkacího reflexu
při jednostranné slepotě se hodnotí zorné pole na nepostiženém oku
0 – bez postižení
1 – částečná hemianopsie či extinkce
2 – kompletní hemianopsie
3 – oboustranná hemianopsie, slepota z jakékoliv příčiny (včetně kortikální slepoty)
4. Faciální paresa
testovat cenění zubů, zavření očí, elevace obočí
0 – symetrický pohyb, bez postižení
1 – lehká paresa (např. asymetrie NL rýhy)
2 – úplná nebo částečná  paréza dolní větve (centrální paresa)
3 – kompletní (perif.) paréza uni- či bilaterální, koma
5. a 6. Motorika
HKK držet v 90 st v sedě resp. 45 st. vleže
DKK do 30 st., kolísání na HKK je tehdy,
pokud klesá dříve než za 10 sekund a na
DKK dříve než za 5 sekund.
Testují se všechny končetiny,
netestovatelné (UN) – při jiném postižení končetiny (amputace, ankylóza) – vysvětlit
0 – bez kolísání
1 – kolísání nebo pokles, bez úplného pádu na podložku
2 – určitý pohyb proti gravitaci, neudrží nad podložkou
3 – pohyb po podložce
4 – plegie, bez pohybu, koma (pro šechny konč.)
UN – amputace, ankylóza aj.příčiny patolog. nálezu nesouvisející s příhodou
PHK
LHK
PDK
LDK
7. Ataxie končetin
testování prst-nos-prst na HKK,  pata-koleno na DKK
u slepých testovat nos-natažená HK
ataxie se hodnotí pouze v případě, že je v nepoměru k paréze
v komatu, při plegii a u pacientů, kteří nerozumí se hodnotí  0
netestovatelné (UN) – v případě amputace nebo kloubní fúze
0 – nepřítomna, nebo jen důsledek paresy
1 – na jedné končetině
2 – přítomna na více končetinách
8. Senzitivita
zkouší se ostřejším předmětem, u nespolupracujících algickým podnětem (úniková reakce, grimasa)
jako abnormální se hodnotí pouze smyslová ztráta, která je přičítána aktuální CMP
Koma hodnotíme 2
0 – bez poruchy čití
1 – lehká a střední porucha sense (hypestezie,hypalgezie)
2 – těžká uni- či bilaterální porucha sense až anestezie  a  koma
9. Řeč
porozumění se posuzuje na základě odpovědí zde i dle reakcí na předchozí úkoly
testovací slova (přečte): MÁMA, PÍSEK, TRÁVA, DĚKUJI, ELEKTŘINA,FOTBALOVÝ MÍČ
přečte věty: víte jak, dolů na Zem, jsem už z práce doma. poblíž stolu v jídelně
Popis obrázku.
0 – bez afázie
1 – lehčí fatická porucha, lze porozumět
2 – těžká fatická porucha
3 – globální afázie, mutismus, kóma
10. Dysartrie
Při fatické poruše hodnotíme výslovnost.
Při hodnocení UN vysvětlit (např. OTI)
0 – nepřítomna
1 – setřelá řeč, je mu rozumět
2 – výrazně setřelá výslovnost, není rozumět, mutismus, kóma
UN – intubace, jiná bariéra
11. Neglect
Použij simultánní stimulaci zraku a sense. Hodnotí se pouze, pokud přítomen.
0 – nepřítomen
1 –  neglektuje 1 kvalitu, anosognoze
2 – neglektuje více jak 1 kvalitu, kóma
Pacient v komatu (skore 1a = 3)
 1a.  Úroveň vědomí
 1b.  Slovní odpovědi
 1c.  Vyhovění výzvám
   2.  Okulomotorika
   3.  Zorné pole
   4.  Faciální paréza
5,6   Motorika
   7.  Ataxie
   8.  Senzitivita
   9.  Řeč
10.   Dysartrie
11.   Neglect
  3

  2
  2
  rozhodne okulocefalický manévr
  testujeme na podkladě mrkacího reflexu
  3
  16
  0
  2
  3
  2
  2