• výskyt v běžné populaci vzácný
  • v asi 70% jsou asociovány s HHT (hemoragická hereditární telangiektázie – Osler-Weber-Rendu), hlavně HHT1 (10x víc než u HHT2) → více o HHT viz zde
 • neurologické komplikace v ~ 50%
  • paradoxní embolizace (TIA/iCMP, ICH, cerebrální absces)
  • příznaky ze současné cerebrální AVM (CAVM)
   • ICH
   • epilepsie

Patologie

 • přímé AV spojky bez vmezeřených kapilár
 • spolu s PFO, ductus arteriosus patens a dalšími vrozenými srdečními defekty patří mezi choroby s rizikem paradoxní embolizace
  • na rozdíl od PFO, kde je často zkrat patrný jen po Valsalvově manévru, je u PAVM zkrat kontinuální
  • možný je i současný výskyt PAVM a PFO
 • kromě paradoxní embolizace se uplatňují další mechanismy:
  • polycytémie
  • hypoxie
  • ev. vzduchová embolizace z defektu ve stěně PAVM

Klasifikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • většinou pomalá progrese, ev. akcelerace v průběhu gravidity a adolesence
 • průběh se liší u izolované PAVM a u PAVM v rámci HHT
 • symptomy nejčastěji mezi 3.-6.deceniem
 • asymptomatický průběh až u 50% pacientů (většinou PAVM < 2cm)

Systémové a plicní příznaky

 • epistaxe (u HHT téměř ve 100%), hemoptýza
 • dyspnoe, bolesti na hrudi
 • GIT krvácení
 • kožní a slizniční telenagiektázie (u HHT)  Kožní a slizniční projevy u HHT (Rendu-Osler-Weber)

Neurologické komplikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

1. epistaxe, rekurentní

  2. teleangiektázie
     (vícečetné)

 • rty
 • dutina ústní
 • prsty
 • nos

   3. viscerální léze

 • GIT telenagiektázie
 • PAVM
 • hepatální AVM
 • cerebrální AVM
 • spinální AVM

  4.pozitivní RA

   dg. definitivní – 3 a více   
   dg. pravděpodobná  – 2 kritéria
   dg. nepravděpodobné  – < 2 kritéria

Diagnostika

TCCD   → viz bubble zde

 • dobrá screeningová metoda k záchytu pravolevého zkratu (většinou masivní nález)

Kontrastní ECHO srdce

 • senzitivita 94-100%, specifita 80%
 • po podání kontrastu (většinou směs FR a vzduchu) trvá obvykle 3-8 srdečních cyklů, než je kontrast vizualizován v síni
 • u septálních zkratů je kontrast patrný ihned

CT/MR    PAVM na CT angiografii 

 • nativ + postkontrastně
 • diagnostika i follow-up
 • MRA je citlivé v detekci PAVM > 5 mm

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Plicní AV malformace na CTA

DSA   Plicní AVM na DSA  

 • zlatý standard
 • indikována, pokud neinvazivní vyšetření suspikují PAVM

RTG plic

 • abnormita detekována až v 98% (méně u HHT)
 • ložisko, často uniformní denzity, záchyt jen u větších PAVM

Terapie

 • cíle terapie:
  • prevence neurologických komplikací
  • prevence plicních hemoragií
  • zlepšení hypoxémie
 • indikace k invazivnímu řešení:
  • progresivní růst PAVM
  • PAVM > 2 cm
 • specifická medikamentózní léčba není
  • u iCMP je problém se sekundární prevencí, neboť antiagregancia jsou u HHT kontraindikována

Endovaskulární léčba

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Operační léčba

 • lobektomie či pneumonektomie jsou při možnostech endovaskulární léčby prováděny výjímečně
 • preferovány jsou thorakoskopické výkony, především u krátkých přívodných tepen, kde je riziko migrace coilu

Prevence

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Antiagregace a antikoagulace

 • u HHT není antitrombotická léčba absolutně kontraindikována, nutné pečlivé sledování [Gaetani, 2020]   [Garg , 2014]
 • vyšší riziko je pochopitelně u antikoagulace
 • např. po CMP nebo IM benefit antiagregace pravděpodobně převáží nad rizikem krvácení

Trombolýza

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.