ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE

Subklaviální (vertebrální) steal fenomén

Vloženo 10.09.2020 , poslední aktualizace 26.03.2021

Steal fenomén a steal syndrom

  • rozlišovat steal fenomén (asymptomatický, náhodný UZ nález) a steal syndrom (klinické obtíže související s narušeným zásobením horní končetiny či VB povodí)
  • většina pacientů se steal fenoménem nemá žádné klinické obtíže
  • TK měřit na obou pažích, léčbu TK pochopitelně řídit dle nálezu na nepostižené straně

Etiopatogeneze

Vertebrální steal fenomén

  • vertebrální steal syndrom je důsledkem stenózy/okluze a.subclavia nebo truncus brachiocephalicus Stenosa a.scl. vlevo Stenosa a.scl. vlevo
  • steal je projevem kolaterálního průtoku, jehož cílovou oblastí je povodí a.subclavia
  • změny průtoku v AV závisí stupni stenózy a na dalších anatomických a fyziologických okolnostech

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Double steal fenomén (karotický a vertebrální)

  • může být zachycen při těsné stenóze tr.brachiocephalicus v ipsilaterální AV i v karotickém řečišti (v ACI je většinou vyšší stupeň stealu než v ACC)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Steal fenomén a.thoracica (mammaria)

  • pokud je při koronárním bypassu použita a.thoracica, pak v případě stenózy a.scl může docházet k srdečnímu steal syndromu s projevy anginy pectoris
  • je proto třeba pří plánovaném využití a.thoracica předoperačně vyloučit stenózu a.subclavia!

Etiologie

Klasifikace dle UZ nálezu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

STEAL FENOMÉN PŘI STENÓZE A.SUBCLAVIA VPRAVO

Stenóza a.subclavia vpravo na CTA

Stenotický turbulentní tok v a.subclavia


Steal fenomén ve V2 úseku AV vpravo - tok retrográdní


Steal fenomén s kyvadlovým tokem v a.basilaris


Dopředný tok v AV4 vlevo


Steal fenomén ve V4 úseku AV vpravo- tok retrográdní