ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE

Subklaviální (vertebrální) steal fenomén

  116 x  –  vloženo 10.09.2020 , poslední aktualizace 13.09.2020

Steal fenomén a steal syndrom

  • rozlišovat steal fenomén (asymptomatický, náhodný UZ nález) a steal syndrom (klinické obtíže související s narušeným zásobením horní končetiny či VB povodí)
  • většina pacientů se steal fenoménem nemá žádné klinické obtíže
  • TK měřit na obou pažích, léčbu TK pochopitelně řídit dle nálezu na nepostižené straně

Etiopatogeneze

  • vertebrální steal syndrom je důsledkem stenózy/okluze a.subclavia nebo truncus brachiocephalicus Stenosa a.scl. vlevo Stenosa a.scl. vlevo
  • steal je projevem kolaterálního průtoku, jehož cílovou oblastí je povodí a.subclavia
  • změny průtoku v AV závisí stupni stenózy a na dalších anatomických a fyziologických okolnostech

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Double steal fenomén (karotický a vertebrální)

  • může být zachycen při těsné stenóze tr.brachiocephalicus v ipsilaterální AV i v karotickém řečišti (v ACI je většinou vyšší stupeň stealu než v ACC)

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Etiologie

Klasifikace dle UZ nálezu

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Stenóza a.subclavia vpravo na CTA
Verterbální steal fenomén

Významná stenóza a.scl. vpravo, steal fenomén na AV vpravo, kyvadlový steal v a.basilaris