• neurologické komplikace kardiochirurgických zákroků jsou závažné, zvyšují mortalitu, prodlužují pobyt v nemocnici, zvyšují náklady na péči
 • fatální mozkový infarkt a těžká difúzní encefalopatie s demencí představují krajní body spektra postižení, ke kterým může v průběhu operací v mimotělním oběhu dojít
  •  obě klinicky rozdílná postižení sdílejí podobný mechanismus vzniku
 • MR studie ale prokazují čerstvá ischemická ložiska i u asymptomatických pacientů
  • ani zprvu asymptomatická ložiska nejsou neškodná, zvyšují riziko rozvoje odložených kogntivních poruch (zvlášt v případě dalšího ischemického inzultu)
 • na základě podrobných znalostí etiopatogenezy a rizikových faktorů (viz níže) lze vyčlenit skupinu nejvíce ohrožených pacientů a u nich modifikovat operační metody a postupy.
  • například včasná detekce těžkého lokalizovaného AS postižení aorty pomocí palpace či peroperační sonografie může změnou místa naložení svorek či kanylace vést k redukci rizika cerebrální embolizace Různé typy AS postižení aorty na TEE   
  • stejně tak v případě revaskularizačních zákroků bez mimotělního oběhu (off-pump bypass) je referováno nižší riziko embolizace, zvlášť pokud je minimalizován kontakt s ascendentní aortou
  • prospektivní randomizované studie, které by jednoznačně prokazovaly benefit jednotlivých  alternativních postupů, v současnosti chybí

Klasifikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Neurologické vyšetření

 • podrobnější vyšetření včetně zhodnocení stavu vědomí, fatických funkcí a kvantifikace paretického postižení je však možné až po odtlumení a event. odpojení pacienta z ventilátoru
 • na hlavových nervech si všímat hlavně okohybné poruchy a parézy n.facialis (grimasa na bolestivý podnět)
 • na končetinách pátrat po asymetrickém tonu a  reakci na algické podněty
 • hodnocení fokálních příznaků ztíženo tlumením a příp. UPV

  Zobrazovací metody

 • CT, CT perfúze či CT angiografie, MR vč. PWI – perfúzně vážené obrazy  a DWI – difúzně vážené obrazy) Vícečetné embolizace na MR DWI po operaci v ECC Difúzní edém v důsledku hypoperfúze během výkonu v ECC
 • na CT pátrat po  tzv. časných známkách ischémie a  event. trombóze tepny (dense artery sign)  → viz zde
 • v akutním stadiu je ideální MR DWI

Neuropsychologické vyšetření

 • detekce diskrétních neuropsychických změn může mnohdy zcela uniknout pozornosti a je závislá i na typu použitých testů během vyšetření
 • kompletní zhodnocení neuropsychického stavu pacienta je velmi namáhavé a zdlouhavé
 • není konsensus v tom, jaký je optimální počet a typ testů, doba testování a  nejvhodnější metoda analýzy získaných dat
 • situaci dále komplikuje fakt, že počáteční pooperační kognitivní deficit je nejprve následován časným lepšením a následně v průběhu měsíců a let dochází k opětovnému zhoršení neuropsychických funkcí  [Guy, 2002]   [Selnes, 2001]

Rizikové faktory

Stenotický proces na a.carotis interna (ACI)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • review z roku 2003  hodnotila výsledky CABG+CEA, CEA před CABG (CEA-CABG) a CABG s následnou CEA (CABG-CEA) v 97 studiích publikovaných v letech 1972-2002 (celkem 8972 operací)
 • mortalita byla nejvyšší ve skupině kombinovaných výkonů (4,6%)
 • CABG-CEA byla asociována s nejvyšším rizikem ipsilaterálního iktu (5,8%)  a iktu libovolné lokalizace (6.3%)
 • nejnižší riziko iktu bylo ve skupině CEA-CABG (2,7%)
 • riziko infarktu myokardu bylo nejnižší ve skupině CABG-CEA (0,9%) a nejvyšší u CEA-CABG (6,5%)
 • rozdíl mezi jednotlivými skupinami se snížil, pokud byl sledován kombinovaný endpoint (mortalita, iktus a IM)
Počet pacientů
Iktus
MI
Smrt
Celkem riziko
CEA + CABG
7753
4,6
3,6
4,6
12,8
CEA – CABG
917
2,7
6,5
3,9
13,1
CABG – CEA
302
6,3
0,9
2,0
9,2

Věk

Anamnéza iktu

 • CMP  v anamnéze je nezávislým prediktorem perioperačního iktu  [Roach, 1996]
  • dává se do souvislosti s poruchou cévní autoregulace a nedostatečným kolaterálním oběhem v okolí infarktového ložiska
 • doporučuje se operovat s odstupem nejméně 4 týdny od posledního iktu

Aortální ateroskleróza

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Trvání operace v mimotělním oběhu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Fibrilace síní

 • chronická fisi zvyšuje riziko kardioembolizace, nejčastěji z levého ouška, doporučována je předoperační TEE
  • při absenci trombů je riziko iktu přijatelné
  • v případě nálezu trombů v levé síni je indikována 3-4 týdny trvající antikoagulační terapie s následným kontrolním vyšetřením TEE
 • pooperační fisi
  • asi u 25-40% pacientů, nejčastěji v prvních 4 pooperačních dnech
  • většina  kardioembolizačních příhod se objevuje  2-4. pooperační den

Diabetes mellitus

 • vliv na celkovou AS vč. postižení ascendentní aorty
 • porucha autoregulace v rámci diabetické angiopatie, která se může projevit především ve fázi odpojování z mimotělního oběhu
 • podíl má i renální postižení  a vyšší incidence arteriální hypertenze u diabetiků

Arteriální hypertenze

 • zvýšení cerebrálního autoregulačního prahu
 • některé práce referují příznivý efekt vyššího peroperačního MAP (> 80mmHg) na incidenci neurologických komplikací   [Plestis, 2001]

Připouští se interakce patofyziologických mechanizmů embolizace a hypoperfúze. Snížená perfúze v okamžiku mikroembolizace limituje schopnost krevního proudu „vymýt“ (washout) embolus, což je obzvláště patrné v   tzv.  „border zones“ (rozhraní povodí velkých arterií), dalším faktorem je i slabší kolaterální oběh.  Tento koncept by mohl být styčným bodem spojujícím  hypoperfúzi a embolizaci v mechanizmu vzniku mozkového infarktu či encefalopatie v průběhu kardiochirurgických zákroků