DOPLŇKY / SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE

Transverzální myelitida

Vloženo 09.02.2021 , poslední aktualizace 16.02.2021

Úvod

 • akutní transverzální myelitida (ATM) je relativně zřídka se vyskytující zánětlivé onemocnění míchy (incidence cca 1–4 případů/milion/rok   [Transverse Myelitis Consortium Working Group, 2002]
  • peaky ve věku 10-19 a pak 30-39 roků
 • etiologicky o heterogenní syndrom se závažnou prognózou – řada nemocných končí s těžkým reziduálním deficitem
 • rozvoj akutní (hodiny) či subakutní (až 3 týdny)
 • nejčastější příčiny:
  • para/postinfekční
  • demyelinizační (RS/CIS, NMOSD)
  • idiopatická
 • diagnostika je 2 fázová (a mnohdy v úvodní fázi obtížná)
  • potvrzení, že se jedná o myelitidu (odlišení od tumoru, zevní komprese, míšní ischemie / hematomu)
  • stanovení příčiny myelitidy, které je základem pro případnou kauzální terapii, ev. per exclusionem konstatování idiopatické etiologie

Etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • autoimunitní onemocnění postihující buňky slinných, slzných a dalších žláz (slinivka břišní, žlázky ve vagině, příušní žláza)
 • klinciky sucho v ústech (xerostomie), poruchy polykání, páchnoucí dech, větší kazivost zubů, vysychání očí (xeroftalmie) s pocity pálení a nesnášenlivosti slunečního záření
 • projevuje se zejména v 5. až 6. dekádě
 • postižení CNS je u 25-30 % nemocných, myelitidy jsou vzácné (pouze asi 1 % postižených) – popisovány jsou převážně dlouhé, expanzivně se chovající centrální T2 hyperintenzní léze
 • Sjögrenův syndrom je často sdružen s dalšími autoimunitními onemocněními, jako RA, SLE nebo NMO
 • postižení CNS je u SLE relativně časté (až v 50%)
 • nejčastěji se jedná  o aseptickou meningitidu nebo vaskulární postižení (vaskulitidu, ischemickou cévní mozkovou příhodu).
 • myelitidy jsou vzácné (2-3%)
 • u řady případů, které byly dříve popisovány jako myelitida u SLE, se ve skutečnosti jedná o NMO asociovanou se SLE
  • myelitida má většinou formu LETM, často s následným rozvojem optické neuritidy
  • v séru se nachází AQP4-IgG protilátky – vyšetřit u všech pacientů se SLE, u kterých se objeví optická neuritis (ON) nebo myelitida
 • přímé infekční postižení
  • anamnéza infekčního onemocnění v posledních 4 týdnech v kombinaci s laboratorním průkazem infekčního agens (kultivačním, serologickým nebo PCR)
 • postinfekční / postvakcinační komplikace
 • 3 možné mechanismy vzniku
  • molekulární mimikry (imunitní odpověď je zaměřená proti strukturám CNS, které jsou podobné antigenním strukturám na povrchu mikrobů)
  • mikrobiální superantigeny, jež se váží na povrch T buněk a způsobují jejich polyklonální aktivaci
  • humorální postižení s polyklonální aktivací B buněk a ukládáním imunokomplexů
 • nálezy na MR jsou nespecifické, většinou dlouhé T2 hyperintenzní léze se sycením po podání kontrastní látky
 • míšní postižení je u RS častým projevem, nezřídka jako první příznak (CIS – klinicky izolovaný syndrom)
 • léze jsou typicky v rozsahu 1–2 segmentů, asymetrické, často v dorzolaterální oblasti, zejména v krční a hrudní míše
 • v akutní fázi se postkontrastně sytí
 • klinicky se projevují většinou jako inkompletní míšní léze (velmi typické jsou Lhermittův příznak a pocity „obručového“ sevření)
 • k diagnóze většinou vede pozitivní nález na MR mozku a nález intratékální syntézy imunoglobulinů G (IgG) s oligoklonální skladbou při izoelektrické fokuzaci

Klinický obraz

 • v úvodu často bolest v zádech
 • u infekční etiologie mohou být febrilie
 • postupný rozvoj míšního senzomotorického deficitu (u myelitidy se udává > 4 hodiny)
  • motorická  a senzitivní léze dle úrovně léze –  většinou oboustranná charakteru para- nebo 4 parézy/plegie
  • autonomní a sfinkterové poruchy

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

 • míšní infarkt  (ischemie v povodí a.spinalis anterior, AVM,disekce aorty)
  • většinou akutní vznik (nemusí ale platit např. pro AVM)
  • v časné fázi negativní likvorologický nález, většinou není postkontrastní sycení léze (objevuje se spíše v subakutní fázi)
  • mícha je rozšířená, léze je hyperintenzní v T2 a na DWI    Míšní infarkt - hyperintenzní léze na MR DWI
  • postiženo více segmentů, maximum výskytu v horní Th a  Th-L přechodu
  • v T2 může být patrná hyperintenzita i v obratlovém těle (infarkt)
 • hematomyelie
 • míšní tumor
  • expansivní chování s edémem
  • postkontrastní sycení
  • klinický průběh pomalu progredující
 • zevní komprese (hematom, meningeom apod)

Terapie

Imunomodulační terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Specifická terapie dle etiologie
 • např. u neuroborreliózy ceftriaxon (LENDACIN) 2 g/den nitrožilně 14–21 dnů
 • HERPESIN u herpetických infekcí
Obecné postupy
 • RHB
 • prevence komplikací (dekubity, kontraktury, sekundární infekce)
 • management spasticity
 • péče o močové cesty

Prognóza

 • ve více jak 60% případů trvá významná reziduální míšní symptomatika či nedojde k žádnému zlepšení
 • lepší prognózu mají mladší jedinci, se subakutním začátkem a včasným zlepšováním klinického stavu, dobře na terapii reagují myelitidy na podkladě CS/RS, NMOSD nebo např. neuroborreliosy
 • horší prognóza je při akutním vzniku myelitidy (hodiny/dny) s iniciálním těžkým neurologickým postižením, inkontinencí, průkazem ložiska v krční míše a idiopatickou etiologií