Diagnostika

Při náhle vzniklé paraparéze dolních končetin či tetraparéze nutno nejprve vyloučit expanzivní proces vedoucí k míšní kompresi
(tumor, hernie, epidurální krvácení apod), který by vyžadoval urgentní NCH výkon

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

 • nonvaskulární míšní léze
  • hernie disku s myelopatií
  • tumor míchy či jejího okolí, zvl. epidurální metastázy
  • absces
  • myelitida
  • sclerosis multiplex
  • trauma
  • radiační poškození
 • mozkové léze

  • bilaterální infarkt v povodí ACA s paraparézou (většinou v rámci variantního uspořádání ACA – a.certebri azygos apod.   → viz zde)
  • parasagitální tumory
 • léze PNS (např. polyradikuloneuritidy) –  problematické odlišení v akutním stadiu ischemie

Klasifikace

Míšní ischemie (arteriální / venózní)
Intraspinální hemoragie

 • hematomyelie
 • míšní epidurální hematom
 • míšní subarachnoidální krvácení

Míšní AV malformace a píštěle

Míšní ischemie

Etiologie

Arteriální infarkt

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Venózní infarkt

 • průběh spíše subakutní
 • častá je hemoragická infarzace
 • vyskytují se často u sepsí, maligních tumorů
 • etiologie
  • koagulopatie (vrozená, získaná)
  • AVM (stagnace krve při zvýšené nitrožilním tlaku)
  • komprese žil (např. u stenózy páteřního kanálu)

Klinický obraz

Intermitentní míšní oběhová nedostatečnost

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Myelomalacie s trvalým postižením

 • klinický obraz je pestrý a odpovídá ložiskovému postižení jak ve vertikálním tak i hori­zontálním směru
 • v úvodu je častá bolest (v 80% případů), dále poruchy senze a motoriky, u vysokých C lézí hrozí ventilační poruchy
 • nejčastěji je postižen střední a dolní úsek Th míchy, nejméně horní Th
 • z transverzálního hlediska lze míšní infarkty rozdělit do několika syndromů podle cévního zásobení
  • častěji postiženo povodí a.spinalis anterior (méně spojek)
  • kompletní transverzální léze je vzácná
Míšní ischemie na MR DWI a ADC

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • záleží na etiologii, obecně akutní terapie a sek. prevence jako u mozkových infarktů
 • některé specifické postupy
  • imunosuprese u vaskulitid
  • hyperbarická oxygenoterapie (HBOT) u vzduchové embolie
  • lumbální drenáž u ischemií vzniklých po operaci aorty (nižší tlak CSF ⇒ lepší perfúze arteriol)

Intravenózní trombolýza

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obecná konzervativní terapie

 • úprava poruch metabolic­kých a kardiopulmonálních
 • dostatečná oxygenace, prevence hypotenze
 • dostatečná výživa
 • léčba míšního edému
 • časná rehabilitace
 • péče o kůži
 • řešení sfinkterových obtíží

Intraspinální hemoragie

Hematomyelie

Definice, etiopatogenesa, průběh

 • tento termín je užíván k označení krvácení do cen­trálních partií míchy
  • obvykle dojde v podélném směru k rozšíření přes několik segmentů.
 • ke krvácení dochází:
  • spontánně
   • malformace (AVM, kavernom, angiomy)
   • aneuryzma  [Sharma, 2010]
   • koagulopatie
   • intramedulární tumory
   • krvácení do syringomyelie
  • v důsledku traumatu – (přímého či nepřímého) axiální postižení (pád na zadek, skákání do mělké vody), hyperextense C páteře
 • příznaky přibývají, často v průběhu hodin a dnů, někdy i déle, přičemž míšní poškození součas­ně stoupá přes několik segmentů

→ viz zde

Klinický obraz

 • projevuje se bolestmi v zádech v kombinaci s radikulárním vyzařováním
 • syndrom neúplné transverzální míš­ní léze
 • nevzácně s disociovanou poruchou senzi­tivity v postiženém segmentu a distální spasticitou
 • nebo Brownovým-Séquardovým syndromem

Terapie

 • operační řešení v případě nálezu zdroje krvácení
 • úprava ev. poruchy hemokoagulace
 • léčba antiedematózní a reha­bilitace
 • dodržovat zásady péče o spinální nemocné
  • prevence dekubitu
  • péče o močový měchýř atd
Míšní epidurální hematom

Etiologie

 • je daleko častější než krvácení subdurální
 • vyskytuje se u nemocných užívajících antikoa­gulancia, u nichž se provede lumbální punkce, či jako důsledek traumatu
 • u nemocných s koagulopatiemi může vzniknout i spontánně
 • rizikovým faktorem je také alkoholismus a užívání antirevmatik

Klinický obraz

 • silné bolesti v zádech
 • paraparéza DKK
 • poruchy sfinkterů

Terapie

 • úprava případně porušené hemokoagulace
 • časná laminektomie a odsátí hematomu
 • špatná prognóza je u nemocných s předoperačním těžkým deficitem
Epidurální hematom
Míšní SAK

Etiologie

Klinický obraz

 • silná lokální bolest v zádech ev. v dolní části krku
 • může být i bolest hlavy
 • meningeální příznaky (hlavně dolní)
 • event. zániková symptomatika spinální (para- nebo kvadruparéza)

Terapie

 • mikrochirurgické odstranění angiomu
 • ošetření ev. aneuryzmatu
 • inter­venční neuroradiologická embolizace přívodních cév

Míšní A-V malformace a píštěle

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.