DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE A PROPEDEUTIKA

Vyšetření mozečku

Vloženo 02.03.2022 , poslední aktualizace 10.03.2022

 • základní funkce mozečku:
  • koordinace pohybů
  • udržování rovnováhy
  • udržování svalového tonu
  • podílí se na kognitivních procesech, paměťových a řečových funkcích
 • běžně v rámci neurologického vyšetření vyšetřujeme zkoušky taxe, diadochokinézy, standardní vyšetření stoje a chůze a okulomotoriky, sledujeme tremor a dysartrii
 • podrobnější vyšetření mů­že být zapotřebí při sledování vývoje některých neurodegenerativních one­mocnění mozečku –  přesná kvantifikace umožní srovnání nálezů v čase u téhož nemocného či porovnání nálezů mezi různými paci­enty
  • International Cooperative Ataxia Ratng Scale (ICARS) – časově náročná
  • Scale for the Assesment and Rating of Ataxia (SARA)  – neobsahuje vyšetření očních pohybů
  • Brief Ataxia Rating Scale (BARS) – pouze základní symptomy

Mozečková ataxie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Svalová hypotonie

 • mozečková hypotonie se pro­jevuje snížením svalového napětí, zvý­šeným rozsahem pohybu v kloubech a snížením odporu kladeného pasivním pohybům příslušného segmentu
 • pasi­vita sama o sobě neporušuje podstat­něji hybnost, ale bývá spojena s obtí­žemi tvořenými ataxií, hypermetrií a dalšími příznaky mozečkové leze
 • pa­sivitě se přičítá zvýšení synkinéz (např. soukyvů horních končetin při chů­zi), jež působí rozháraným dojmem.
 • palpačně svaly nebývají změněny
 • podkladem je sní­žení odporu antagonistů (podobně ja­ko u hypermetrie) a snížení až vymizení elementárních reflexů posturálních (ERP)
 • pa­sivita je vyjádřena spíše u akutních lezí mozečku než u chronického postižení

Vyšetření

 • plácnutí na předpažené končetiny (na straně léze bude postižená končetina přemístěna níž a může i oscilovat)
 • sukuse trupu (zvýšený rozkyv horních končetin při pasívním otáčením trupu ve stoji)
 • zkoušku odrazu (phénomène du ressaut)
 • kyvadlové reflexy při vyšetření reflexu patelárního a tricipitového (mají větší rozsah, ale na rozdíl od léze pyramidové nejsou tak briskní)

Dysartrie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Mozečkový tremor

Intenční tremor

 • akční třes, objevující se při cílených pohybech a zvýrazňující se obvykle na začátku po­hybu a při přiblížení k cíli
 • osciluje v mnoha rovinách, zhoršuje se únavou
 • zavřením očí se může zlepšit nebo zcela eliminovat
 • testy:
  • prst-nos, pata-koleno
  • psaní, spirála
  • napití z kelímku
 • propranolol na něj nemá výrazný efekt a alkohol ho obvykle zhoršuje
 • nejčastěji vzniká při poškození ncl. dentatus ne­bo horního mozečkového pedunklu
 • někdy se kombinuje s nepravi­delnými myoklonickými záškuby

Holmesův (rubrální) tremor

 • většinou jednostranný
 • v klidu nepřítomen
 • každý pohyb vč. statické postury vede k rytmickému (2– 5 Hz) třesu s velkou amplitudou (nazývaný též wing-beating)
 • vzniká přerušením mozečkových eferentních vláken v horním mozečkovém pedunkulu
 • typicky se objevuje u pacientů s m.Wilson

Okohybné poruchy

 • sakadická dysmetrie – oční pohyby nejsou plynulé, nýbrž jsou tvo­řeny sérií záškubů
  • plynulé sledování pohyblivé­ho cíle pohledem („smoothpursuit“) je tím značně ztíženo a pohyby očí jsou zpomaleny, protože musí stále vyrov­návat mimovolní sakády a znovu za­měřovat cíl na foveu
  • při zaměření po­hledu obvykle dochází k přestřelení a následné oscilaci v několika cyklech, než se podaří cíl pevně zachytit
  • po­dobně jako řečová porucha i okohybné postižení připomíná pohybovou dyskoordinaci končetin s projevy asynergie, hypermetrie a intenčního třesu
 • nystagmus zřejmě specificky závisí na postižení vestibulocerebela (archicerebela)
  • není obecně pokládán za symptom léze mozečku, nejčastěji vzniká poruchou vestibulární části osmého nervu,i vestibulárních jader a drah v mozkovém kmeni a bývá důsledkem komprese kmene mozečkovou expansí nebo současným postižením kmene a mozečku (např. při ischemické CMP)
  • pokud je nystagmus vyznačen i u intracerebellární léze (absces, tumor), směřuje na stranu léze
  • Brunsův-Ste­wartův disociovaný typ nystagmus
   • při některých mozečkových poruchách, především lézích vestibulocerebelárních drah nebo archicerebella
   • oboustranný, ho­rizontální I. stupně – při pohledu na stranu léze je po­malý a hrubý, zatímco na stranu zdravou rychlý, pravidelný a jemný
 • vzácněji se mohou ob­jevit i další poruchy – oční flutter a oční myoklonus (opsoklonus)

Vyšetření

 • spontánní pohyby, přímnost nystagmu
 • sledovací pohyby, fixace, sakády

Poruchy stoje a chůze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.