Definice mozkové smrti

 • ireverzibilní vyhasnutí veškerých mozkových funkcí včetně funkcí mozkového kmene bez ohledu na přetrvávající činnost kardiovaskulárního aparátu a jiných orgánů

Etiologie

 • kraniocerebrální traumata
 • cévní mozkové příhody
 • mozkové hypoxie a anoxie (stavy po KPR)
 • mozkové nádory
 • zánětlivá onemocnění mozku
 • intoxikace (metanol, opioidy, oxid uhelnatý a další)
 • metabolické příčiny (hypoglykémie, Reyeův syndrom)
Uvedené stavy vedou k nitrolební hypertenzi a mozkové herniaci, k poklesu a následně i vymizení mozkové perfúze s  nekrózou mozkových buněk.
Při smrti mozku je cerebrální perfúzní tlak (CPP) nulový.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostické metody

Zjištění smrti mozku je založeno na následujících bodech:

Určení příčiny mozkové smrti

 • nesmí být pochybnost o diagnóze, která vede ke smrti mozku, ani o nevratnosti strukturálního mozkového poškození.
  • nemusí jít o etiologickou diagnózu, např. u roz­sáhlého nitrolebního krvácení nemusí být známa jeho etiologie
  • může jít o pri­mární strukturální lézi mozku, ale rov­něž sekundární postižení metabolické či hypoxické etiologie
 • nutno vyloučit arteficiální vlivy, které by mohly vý­sledek vyšetření zkreslit a je třeba vyloučit reverzibilní příčiny bězvědomí:
  • vliv látek tlumících centrální nervový systém v dávkách, které mohou vést ke komatu (sedativ, hypnotik a opioidů)
  • vliv myorelaxancií nebo jiných lá­tek tlumících účinnou ventilaci. Metabolismus sedativ a myorela­xancií může být u nemocných v kri­tickém stavu významně změněn a jejich vliv může přetrvávat i mno­ho hodin po poslední aplikaci
  • intoxikace (častá je kombinace alkoholu a organických mozkových lézí)
  • mydriatika aplikovaná před vyšetřením očního po­zadí mohou vést k přetrvávající areaktivní  mydriáze
  • hypotermie může snížit metabolic­ké nároky mozkových buněk a vést k obrazu „mozkové smrti“, který je reverzibilní.  Pro stanovení moz­kové smrti je tedy vyžadována tep­lota nad 32° C.
  • těžký metabolický rozvrat může rovněž imitovat obraz mozkové smrti

Klinické známky mozkové smrti

 • pacient nesmí být farmakologicky tlumen a relaxován v míře inhibující kmenové reflexy (vliv sedativ a myorelaxancií dokáže navodit hypo- až areflexii kmenovou sám o sobě)
 • při­pouští se:
  • zachovaná vazomotorická akti­vita udržující krevní tla­k bez podpory vazopresorů (k jeho přechodnému udržení  pravděpo­dobně stačí i krční sympatikus)
  • zachovaná osmoregulace (tj. di­abetes insipidus není podmínkou moz­kové smrti, až ve 20% případů není přítomen
 • opakované vyšetření (odstup > 4h)
Hluboké areaktivní koma ( GCS 3, Beneš-Drábek 10)
Afunkce mozkových hemisfér
 • ztráta spontánní hybnosti
 • ztráta motorických a vokálních reakcí na zrakové, sluchové a algické podněty v inervační oblasti n. trigeminus
Afunkce mozkového kmene
 • vyhasnutí všech kmenových reflexů  (vč. okulokardiálního)
 • zástava spontánního dýchání (ŘV bez interferencí) →  pozitivní apnoický test
 • chybění posturálních reakcí typu dekortikační   Dekortikační rigidita  či decerebrační  rigidity    Decerebrační rigidita   či jejich kombinací, evokovaných algickými podněty
 • chybění spontánních očních pohybů nebo abnormálního postavení očí s nálezem jen středního či mírně divergentního postavení bulbů 15-20st.
 • nález fotoareaktivních středně širokých nebo mydriatických zornic 3-8 mm (mohou být miotické 1-2 mm u léčených myasteniků a glaukomatiků)
 • mohu být výbavné proprioceptivní reflexy nebo py­ramidové extenční odpovědi (míšního původu)
 • kmenové reflexy – nevýbavné
 • motorická reakce na algickou stimulaci v inervační oblast n. V. bilaterálně – nevýbavná
 • kašlací reflex (stimulace hlubokým tracheobronchiálním odsáváním) – nevýbavný. Opožděná tonická odpověd‘ charakteru Lazarova příznaku nevylučuje smrt mozku
 • vestibulookulární kalorický reflex (ověřit průchodnost zevních zvukovodů, 20-30st. anteflexe hlavy, instilace 3O mI ledové vody, sledování absence pohybu bulbů k testované straně po dobu 1 min, druhostranný test za 5 min) – nevýbavný     Vestibulookulární kalorický reflex
 • okulokardiální reflex – testuje úroveň bulbární – komprese bulbu 15-20 sec, výbavný při poklesu TF o vice než 10/ min
 • atropinový test
  • atropin působí vagolyticky
  • v případě mozkové smrti nezpůsobí i.v. podání 1amp atropinu tachykardii
  • test není běžnou součástí protokolu diagnózy smrti mozku

Smyslem je prokázat absenci od­povědi kmenových respiračních center na vzestup PaCO2 > 60 Torr, vedoucí k acidóze. Test není validní u pacientů se známou anamnézou chronické respirační insuficience, adaptovaných na hyperkapnii.

 • TKs udržovat > 90 mmHg, TT > 36.5 stC
 • pacient na řízené ventilaci je po dobu 10 minut preoxygenován 100% O2 (vhodné ventilační objem přizpůsobit tak, aby PaCO2 při zahájení testu dosáhl 40 až 45 torrů (5.3kPa))
 • je proveden odběr arteriální krve na vyšetření krevních plynů k vyloučení hypoxie
 • odpojíme ventilátor a napojíme T tubus se 100% O2 k apnoické oxygenaci ( 6-10 litrů zvlhčeného O2 /min)
 • v případě normokapnie stačí aplikace O2 po dobu 8 minut
 • monitorovat sat O2 (měla by být > 90%)
 • následně provedeme vyšetření krevních plynů, cílem je dosáhnout  pCO2 > 60 mm Hg (7.9kPa), kdy by mělo dojít ke stimulaci dechového centra s následnými dýchacími pohyby
 • absence dechových pohybů při dosažení výše uvedené hyperkapnie je korelátem smrti mozkového kmene
 • respirační pohyby nebo kašel vylučuji smrt mozku
 • hemodynamická instabilita, pro kterou musí být test ukončen – nutné další testováni

Irreverzibilnost mozkové smrti

 • potvrzení zástavy mozkové cirkulace
  • DSA
  • TCD/TCCD
  • CTA
  • perfúzní scintigrafie
 • funkční testy
  • BAEP, SSEP
  • EEG
(1) Lékař provádějící vyšetření potvrzující nevratnost smrti mozku možného dárce pomocí angiografie mozkových tepen nebo počítačové tomografické angiografie musí mít specializovanou způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody.
(2) Lékař provádějící vyšetření potvrzující nevratnost smrti mozku možného dárce pomocí mozkové perfuzní scintigrafie musí mít specializovanou způsobilost v oboru nukleární medicína.
(3) Lékař provádějící vyšetření potvrzující nevratnost smrti mozku možného dárce pomocí TCD musí mít:
a) specializovanou způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody, neurologie nebo neurochirurgie, nebo
b) zvláštní odbornou způsobilost v oboru dětská neurologie a prokazatelnou nejméně 3letou praxi v soustavném provádění a interpretaci výsledků dopplerovských vyšetření.
(4) Lékař provádějící vyšetření potvrzující nevratnost smrti mozku možného dárce pomocí BAEP musí mít:
a) specializovanou způsobilost v oboru neurologie nebo otorinolaryngologie, nebo
b) zvláštní odbornou způsobilost v oboru dětská neurologie a prokazatelnou nejméně tříletou praxi v soustavném provádění a interpretaci výsledků vyšetření evokovaných potenciál
Digitální subtrakční angiografie (DSA)
 •   angiografii provádět při MAP > 60mm Hg
 • technické provedení DSA
  • nástřik od ao oblouku – 0.5 ml/kg, min. 30 ml k.l., rychlost 15-25ml/s
  • selektivní AG karotid a jedné a.vertebralis – ACC 5-8 ml k.l. rychlostí 4-8 ml/s, AV 3-6 ml rychlostí 4-6 ml/s
  • snímkování má trvat ≥ 15s od konce aplikace k.l., za tuto dobu provést nejméně 8 expozic
  • DSA musí zobrazit extra a intrakraniální řečiště vyšetřovaných tepen od úrovně bifurkace karotid
 • angiograficky je smrt mozku potvrzena tehdy, naplní-li se kontrastní látkou nejdistálněji úsek A1 a M1, u vertebrální tepny se může nejdistálněji naplnit proximální úsek bazilární tepn, ale bez periferní náplně PICA a AICA
 • konvenční angiografický důkaz zástavy mozkové cirkulace má hodnotu absolutního důkazu smrti mozku jen při současné, klinicky dokázané afunkci prodloužené míchy. Přežívání oblongaty při zástavě cirkulace pod bazí lze vysvětlit kolaterálami z a.spinalis ant. a aa.spinales post. Tudíž je někdy možno vybavit kaudální reflexy (gag, okulokardiální atd.) i při AG průkazu zástavy cirkulace pod bazí jak v karotickém tak i vertebrobasilárním řečišti
 • u nemocných se ztrátovým poraněním kalvy nebo pro kraniektomii může zůstat průtok mozkem nebo jeho částí zachován, průnik kontrastní látky do některé mozkové tepny smrt mozku nevylučuje, ale u těchto nemocných nelze angiografií smrt mozku potvrdit(⇒ provést BAEP)
Zástava mozkové cirkulace na DSA u pacienta s mozkovu smrtí
Průkaz zástavy mozkové cirkulace na DSA u pacienta po prolongované KPR s klinickými známkami mozkové smrti.
Potvrzení zástavy mozkové cirkulace pomocí DSA
Potvrzení zástavy mozkové cirkulace pomocí DSA
CT angiografie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Transkraniální dopplerovská sonografie /TCD, TCCD/

více zde

 • na základě vyhlášky 114/2013 z IV/2013 je TCD/TCCD oficiální metodou k potvrzení zástavy mozkové cirkulace
 • neinvazivní,dobrá dostupnost, možnost monitorace nebo častého opakováni
 • základní přístupy – foramen magnum, temporální okno, orbita
 • vyšetřuje se:  ACI, ACM, ACP, ACA, VA, BA
Evokované potenciály (EP)

► SSEP

 • potenciály vyvolané stimulací n.medianus na obou rukou vykazují odpovědi pouze z Erbova bodu a míšní komponenty (N13)
 • kortikální a subkortikální odpovědi nelze vybavit

  BAEP

 • min.100 dB, max. frekvencí 10Hz a min. 2000 stimulů
 • předpokladem je zachování integrity receptorových struktur
  • vyloučit oboustranné fraktury skalní kosti a trauma sluchového analyzátoru
 • testují přímo funkci části cílové struktury (receptor- n. VIII. – dolní pons – mesencefalon – diencefalon)
 • netestuje prodlouženou míchu!!!
 • výbavnost/nevýbavnost prakticky neovlivněna farmakoterapií vč. barbit. komatu
 • možnost monitorace, technicky jednoduché, trvání vyšetření několik minut
 • nálezy sdružené se smrti mozku:
  • bilat. vymizení vlny II-V, pří výbavnosti vlny I (k vyloučení periferní léze)
  • bilat.vymizení všech komponent
SSEP u mozkové smrt
BAEP u mozkové smrti - absence II-V. vlny
Perfúzní scintigrafie mozku

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Elektroencefalografie (EEG)
 • izoelektrická linie
 • EEG má být snímáno 60 min a snímaná aktivita nesmí převýšit 2-3 uV (úroveň šumu v systému)
Měření mozkového perfúzního tlaku (CPP)
 • představuje kontinuální invazivní měření nitrolebního tlaku, jehož hodnota je porovnána se středním arteriálním tlakem (TKs)
 • je-li hodnota nitrolebního tlaku vyšší nebo rovna střednímu arteriálnímu tlaku, jedná se o zástavu perfúze mozkem