SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ

Superficiální sideróza (SS)

Vloženo 22.03.2021 , poslední aktualizace 09.01.2023

 • povrchová sideróza (SS) CNS je charakterizovaná depozity rozpadových produktů hemoglobinu v subarachnoidálním prostoru (SA) na povrchu mozku a míchy (bez ohledu na etiologii)
 • vzniká v důsledku chronické nebo intermitentní extravazace krve do SA prostoru
 • na MR (GRE/SWI) se zobrazuje jako lem nízkého signálu pokrývající povrch mozku nebo míchy
 • především u idiopatické progredující infratentoriální formy se jedná o onemocnění velmi vzácné

Klasifikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Etiopatogeneze

 • cSS je nejčastěji způsobena fokálním konvexiálním subarachnoidálním krvácením
 • iSS  bývá důsledkem nízkoobjemového, ale protrahovaného či spíše opakovaného SA krvácení z poškozených intradurálních nebo epidurálních cév
  • na okraji hemoragie či operačního pole bývá často hemisiderinový lem, nicméně jednorázová epizoda krvácení většinou nevede k významnějším příznakům – podmínkou je opakované krvácení
 • hemoglobin z erytrocytů se v mozkomíšním moku rozkládá na globin a neurotoxický hem. V reakci na jeho přítomnost uvolňují glie a mikroglie hemoxygenázu-1 a apoferitin. Rozkladem hemu vzniká volné železo, jehož nadbytek vede k poškození neuronů

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • klinický obraz závisí na místě a rozsahu ukládání hemosiderinu
 • SS může probíhat i asymptomaticky  (náhodný nález při MRI vyšetření)
 • nemusí být korelace mezi klinickými obtížemi a radiologickým nálezem
 • vždy nutno odlišit příznaky základní choroby, která k SS vedla (např. demence u CAA)
 • infratentoriální postižení – symptomy se objevují často až několik let po vzniku siderózy,  příznaky i doba latence pravděpodobně souvisejí s délkou krvácení a množstvím usazeného hemosiderinu
  • ataxie chůze
  • myelopatie
  • porucha sluchu (až v 95%)
   • obvykle bilaterální, asymetrická, progredující
   • senzorineurální, může mít retrokochleární i kochleární složku
   • často je doprovázena tinnitem
  • v pozdějších stadiích se může objevit dysfagie nebo mozečková dysartrie  (CAVE chybná diagnóza degenerativní mozečkové ataxie)
 • konvexiální postižení
  • epileptické záchvaty (< 5%) – spíše u lézí na konvexitě
  • kognitivní deteriorace u rozsáhlé diseminované cSS
  • senzorický deficit
  • ostatní kraniální neuropatie
  • anosmie

Diagnostika

 • CT mozku + CTA
  • hrubé vyloučení jiné strukturální či cévní patologie
  • může být atrofie či potraumatické změny parenchymu či kostí
  • jen vzácně je patrný hyperdenzní lem kolem kmene
 • MR mozku a míchy
  • základní metoda k průkazu ukládání hemosiderinu
   • T1 – hypointenzní
   • T2 – hypointenní lem zejména na povrchu mozečku, mozkového kmene a míchy, často také v oblasti Sylvijské rýhy nebo mozkové konvexity (nicméně sekundární glióza může vést i ke zvýšenému signálu)
   • GRE/SWI – hypointenzní léze s bloomingem v téže lokalizaci
   • často symetrická a splývající hypointenzita kopírující kontury mozku a míchy
   • iSS jsou přednostně postiženy mozeček a mozkový kmen, nejčastěji horní vermis, ev. nVIII
  • u klasické iSS formy bývá  přítomna mozečková atrofie, hlavně v horním vermis
  • detekce epidurální kolekce
  • z míšních lézí vyloučit myxopapilární ependymom
 • likvor
  • mohou být známky proběhlého krvácení, při delším odstupu od ataky může být likvor normální
  • xantochromie, zvýšená hladina bílkovin
 • mozková a ev. spinální DSA
  • indikovat, pokud výsledky MRI nebo myelografie naznačují cévní etiologii
  • většinou jasný zdroj krvácení nezobrazí
 • až  50 % nemocných se nepodaří potenciální zdroj krvácení nalézt  (v anamnéze bývá často úraz či operace CNS)
Kortikální superficiální sideróza (cSS) u pacientky s CAA
Superficiální sideróza v oblasti kmene (iSS)
Superficiální sideróza po opakovaném SAK

Terapie

Kauzální

 • eliminace zdroje krvácení, pokud je detekován
  • často ale ani úspěšná chirurgická léčba nezabrání progresi
  • zvažuje se nastartování sekundárního neurodegenerativního procesu
 • farmakoterapie bez efektu (kortikosteroidy, selegilin,  vitamin C a E)
 • byly pub­likovány nadějné výsledky pilotní studie s deferipronem, chelátorem železa. U poloviny pacientů došlo k zlepšení MR nálezu a stabilizaci neurologického deficitu   Efekt deferipronu v MR obraze (Kessler, 2017)     [Kesseler, 2017]

Symptomatická

 • většinu příznaků infratentoriální SS, jako je ataxie nebo myelopatie, nelze účinně léčit
 • podpůrná léčba může pacientům pomoci přizpůsobit se a minimalizovat další neurologické postižení ⇒ RHB a ergoterapie
 • u poruchy sluchu zvážit kochleární implantát