ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

CMP u onkologicky nemocných

Vloženo 27.01.2020 , poslední aktualizace 16.03.2022

 • pacienti s nádorovým onemocněním mají zvýšené riziko nejen žilního (DVT, PE), ale i arteriálního trombembolismu (vč. CMP a IM) a kardiovaskulární smrti  [Mulder, 2021]  [Babak, 2015]
  • nejvyšší riziko trombózy je u nádorů pankreatu, plic a colorekta
  • CMP není nejčastějším projevem trombózy asociované s nádory – HR pro iCMP je cca 1.44   [Paterson, 2022]
 • část iktů souvisí přímo s tumorem či metastázami, jiné s diagnostickými metodami nebo s terapií (časné a pozdní komplikace)
 • u kryptogenní CMP je tedy vhodné pátrat i po malignitě ⇒ trombembolie může být prvním projevem nádorového onemocnění
  • u pacientů s kryptogenní iCMP a okultním nádorem bývá často nápadné enormní zvýšení D-dimerů

Etiopatogeneze

 • cévní změny řadíme do skupiny sekundárních paraneoplastických syndromů
 • příčiny jsou komplexní, mohou  se kombinovat
  • častou příčinou je nonbakteriální endokarditis a hyperkoagulační stav
  • vaskulitidy jsou vzácné – pouze ~ 5% vaskulitid je paraneoplastického původu a jen malé procento z nich vede k ischemii  [Sánches-Guerrero, 1990]

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • obdobný výskyt iCMP a krvácení, ev. se manifestuje paraneoplastickou cerebrální venózní trombózou
  • hemoragie časté hlavně u leukémií
  • ischemie typicky u karcinomů a lymfomů
 • fokální příznaky dle postiženého teritoria
 • častý obraz progredující encefalopatie
  • vícečetné embolizace při marantické endokarditidě
  • hyperkoagulační stav s vícečetnými infarkty
  • vaskulitis
  • odlišit encefalopatii v rámci paraneo syndromu (limbická encefalitis apod)

Diagnostika

 • standardní zobrazovací metody (CT/CTA, MR/MRA, neurosono)
  • často víceložiskový proces
  • i u hemoragií častěji více menších ložisek
  • dif. dg. nutno odlišit nádorovou infiltraci od ischemií   Histologicky prokázaný maligní non-Hodginský lymfom   Histologicky potvrzené vícečetné metastázy adenokarcinomu plic
 • hematologické, biochemické  vyšetření –  výsledky laboratorních vyšetření mohou být často falešně pozitivní !
 • při podezření na vaskulitis vyšetření likvoru
 • pátrat po jiných cévních projevech tumoru  (trombóza žil DKK, trombózy v atypické lokalizaci, migrující tromboflebitidy apod.)

Terapie

Akutní rekanalizační terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Konzervativní léčba a sekundární prevence

 • léčba základní onkologické diagnózy
 • symptomatická korekce hematologických poruch
 • u nekardioembolické iCMP nasadit aspirin 100 mg
 • u fibrilace síní preferovat DOAC před warfarinem (AHA/ASA 2021 2a/B-R)
 • u hyperkoagulačních stavů preferovat LMWH, risk-benefit je ale nejistý (je současně zvýšené riziko krvácení) (AHA/ASA 2021)