ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE

Fabryho choroba

Vloženo 30.12.2019 , poslední aktualizace 25.11.2022

Etiopatogeneze

 • Fabryho choroba je vázaná na chromozom X
  • muži s Fabryho chorobou předávají defektní gen všem svým dcerám, synové jsou zdrávi
  • ženy mají 50% pravděpodobnost, že gen svým dětem předají
 • mutace genu pro α‑galaktosidázu A (α‑Gal‑A), lokalizovaného na na chromosomu X
  • známo > 400 jeho mutací, které způsobují úplný nebo částečný defekt lyzosomálního enzymu α‑Gal‑A, který odpovídá za štěpení glykosfingolipidů
  • jeho substrát – především globotriaosylceramid (Gb3) se nemůže odbourávat jinými cestami a hromadí se v lyzosomech – tím postihuje buněčné funkce a způsobuje orgánové komplikace
 • hlavní postižené buňky
  • cévní endotelie a buňky hladkého svalstva cév
  • buňky ledvin
  • buňky myokardu
  • nervové buňky
 • vliv pohlaví na průběh choroby
  • postižení je větší u mužů větší a projevuje se dříve – muži jsou hemizygoti a choroba se u nich chová jako dominantní
  • u žen je vždy jeden z chromosomů X inaktivován (lyonizace) –  ženské tělo je tak mozaikou složenou z buněk, v nichž je aktivní buď zdravý nebo nemocný chromosom X. Na rozdíl od jiných chorob vázaných na chromosom X, jako jsou třeba hemofilie, není populace buněk s exprimovaným zdravým chromosomem schopna korigovat metabolický defekt buněk, kde je aktivní chromosom nesoucí mutaci genu. V těchto buňkách pak dochází ke střádání a orgánové projevy se mohou podle množství postižených buněk blížit těm, které jsou přítomny u mužů

CMP vznikají v důsledku:

 • dolichoektazie
 • kardioembolizace
 • arteriolopatie

Bez léčby nemocní umírají po 40. roce věku

Klinický obraz

Neurologické příznaky

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Nefropatie

 • od 2. decenia, progresivní – způsobena postižením buněk glomerulů a tubulů
 • objevuje se mikroalbuminurie a posléze proteinurie
 • především u mužů pak onemocnění progreduje postupným poklesem GF až do stadia renálního selhání s nutností dialyzační terapie nebo transplantace ledvin
  • osud transplantované ledviny je u Fabryho choroby dobrý, neboť v ní již ke střádání nedochází
 • diagnóza onemocnění je nezřídka stanovena díky renální biopsii provedené pro nález proteinurie
  • při klasické fixaci bioptického materiálu však v buňkách nemusejí být patrny lipidové inkluze, které jsou rozpuštěny a zbývá po nich jen vakuolizace
  • klasickým obrazem v elektronovém mikroskopu jsou zebrovitá tělíska akumulovaného Gb3

Kardiologické obtíže

 • postižení velmi komplexní – střádání je prokazatelné nejen v endoteliálních buňkách arteriol a kapilár, ale rovněž v buňkách hladkého svalstva cév.
 • snížení koronární rezervy, endoteliální dysfunkce a ischémie, kardiomyopatie a fibrosa myokardu  kardiální selhání
 • arytmie
  • poruchy převodu ve formě raménkových blokád nebo AV blokád různého stupně. Tito nemocní vyžadují implantaci trvalého kardiostimulátoru. Ten však potřebují i ti, u nichž se vyvine pro chorobu celkem typická chronotropní inkompetence, která brání pacientům zvýšit tepovou frekvenci při zátěži, a zhoršuje tak jejich dušnost
  • fisi a flutter síní ⇒ kardioembolizace

Kožní a oční projevy

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Klinický obraz

 • „kryptogenní“ iCMP/TIA v mladém věku + nefropatie + neuropatie + kardiopatie
 • kožní a oční léze   (viz výše)

Zobrazovací metody

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Laboratorní vyšetření

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

V České republice je péče koncentrována na II. interní kliniku kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze, kam je rovněž možno nemocné adresovat při podezření na tuto diagnózu. Dg je ověřena jednak stanovením koncentrace α‑galaktosidázy (může selhávat u žen, u kterých mohou být hodnoty jen mírně sníženy) a genetickým testováním.