ISCHEMICKÉ CMP / AKUTNÍ TERAPIE

Chirurgické výkony v akutním stádiu iCMP

Vloženo 01.12.2019 , poslední aktualizace 07.04.2022

  Emergentní CEA (< 24h)

 • není k dispozici dostatek dat o efektivitě metody v akutním stadiu CMP  (AHA/ASA 2019 IIb/B-NR)
 • operační riziko u neurologicky nestabilního pacienta je zvýšeno, byly však publikovány menší práce s dobrými výsledky
 • lze zvážit u:
  • crescendo TIA / stroke in evolution s počátečním lehkým deficitem a malou ischemií na CT/MR na podkladě těsné stenózy či trombotické okluze ACI s předpokládaným  hypoperfúzním mechanismem iCMP a absencí IC okluze  [Gorlitzer, 2009]  [Gajin, 2013]
   • indikaci CEA podporuje nález nízkých toků v ACM a vyčerpaná VMR na TCCD a/nebo výrazný MR DWI/PWI mismatch
  • akutní revize při trombóze ACI po CEA (při absenci intrakraniální trombembolické okluze)
 • akutnost okluze ACI lze posoudit pomocí neurosonologie    [Herzig, 2011]
Karotická endarterektomie (CEA)

Tandemová léze

 • při současné těsné stenóze/okluzi ACI a intrakraniální okluzi indikovat endovaskulární léčbu (pokud jsou splněna příslušná indikační kritéria)
 • po úspěšné intrakraniální embolektomii je možné postupovat několika způsoby:
  • urgentní CAS (⇒ problém s protidestičkovou léčbou, pokud byl pacient trombolyzován) → medikace viz zde
  • urgentní karotická PTA k dosažení parciální rekanalizace s odloženým stentingem (po adekvátní medikamentózní přípravě – DAPT) nebo časnou CEA
  • emergentní CEA (Slawski, 2018)

Emergentní EC-IC bypass

 • není prokázána efektivita a bezpečnost metody
 • přednost mají endovaskulární metody