ISCHEMICKÉ CMP / AKUTNÍ TERAPIE

Antiagregace a antikoagulace v akutním stadiu

Vložen 02.12.2019 , poslední aktualizace 19.11.2020

Antiagregace v akutním stadiu CMP

 • pokud není indikace k trombolýze či jiné reperfúzní terapii, pak nasadit ihned antiagregancia jako prevenci časné recidivy iCMP
  • po TIA je riziko rekurence iCMP 8% v 1.týdnu, 11.5% v 1.měsíci a 17.3% ve 3 měsících, po lehké iCMP je riziko rekurence iCMP 11.5% v 1.týdnu, 15% v 1.měsíci a 18.5% ve 3 měsících   Riziko rekurence CMP po TIA (Coull, 2004)  [Coull, 2004]
 • vzhledem k nezanedbatelnému riziku krvácení (minimálně 1.46%/rok u major krvácení) je doporučeno přidat i PPI (např.omeprazol, pantoprazol) a to především u:
  • pacientů nad 70 let (ve věku > 85 let je roční riziko major krvácení  4.1% !!)  [Linxin, 2017]
  • u pacientů s VCHGD s nebo bez krvácení v anamnéze, konkomitantní antikoagulace nebo DAPT
  • při užívání kortikoidů, dyspepsie nebo GER v anamnéze
  • existuje fixní kombinace ASA+ omeprazol – YOSPRALA   → viz zde
 • paušálně nebyl efekt antikoagulanciií v akutní terapii iCMP prokázán
  • nebylo prokázáno snížení rizika časné rekurence ani časné progrese deficitu
  • není jasná role časné antikoagulace po intervenčních výkonech, u extra- a intrakraniálních disekcí ani u pacientů s vysokým rizikem kardioembolizace
 • akutní antikoagulaci lze zvážit u přísně selektovaných pacientů (viz níže)
 • standardní antikoagulaci v rámci sekundární prevence kardioembolických iktů zahájit dle klinického stavu a rozsahu ischemie (→ timing viz zde)

Monoterapie v akutním stadiu

 • bez předchozí trombolýzy – nasadit ihned aspirin v iniciální dávce 160-300 mg, poté 100mg/d  (CAST,IST) (AHA/ASA 2019  I/A)
  • není doporučeno podávat ticagrelor místo ASA  (s ohledem na studii SOCRATES)    (AHA/ASA 2019 III/B-R)
 • po trombolýze – antiagregancia nasazujeme za 24 hodin, jakmile kontrolní CT mozku vyloučí hemoragickou komplikaci
  • i.v. aspirin podaný do 90min od TL vedl k 2x vyššímu výskytu sICH (4.3% vs 1.6%) [Zinkstok, 2012]
  • kontraindikace ASA po IVT není absolutní dle guidelines z r. 2019- připouští se podání u stavů, kde je významný efekt ASA nebo kde naopak nepodání ASA zvyšuje riziko
 • není jasné, zda pacienti s akutní CMP, užívající antiagregaci, profitují z přechodu na jiné antiagregans,  ev. ze zvýšení dávky  (AHA/ASA 2018  IIb/B-R)
  • v praxi nahrazujeme aspirin za clopidogrel (ev. naopak),  meta-analýza z r.2017 naznačuje, že by tento postup mohl být správný [MEDSCAPE]
  • zvážit přechodnou DAPT u minor stroke (viz níže)
  • ev. lze účinnost ověřit agregometricky (klinický význam není jasný)
 • u clopidogrelu může být dosaženo urychlení plného účinku (~ 3 h) podáním úvodní dávky 300mg („loading dose“) – 4 tbl.
  • loading dose je oficiálně doporučována jen v kardiologii
  • např. dle studie CHANCE je loading dose bezpečná i u akutní ICMP (minor stroke/TIA), nezvyšuje riziko krvácení, pouze urychluje nástup účinku
  • stejně tak byla používána
  • probíhá studie POINT (USA, Kanada) s loading dose CLP 600mg
 • loading dose 180 mg podávána i ve studiích s ticagrelore (studie THALES)
 • další antiagregancia:
  • efektivita tirofibanu a eptifibatidu není určena (AHA/ASA 2019  IIb/B-R)
  • aplikace antagonistů Iib/IIIa receptorů  vč abciximabu je v akutním stadiu potenciálně škodlivá ⇒ riziko ICH  (AHA/ASA 2018  III/B-R)

Duální antiagregace (DAPT) v akutním stádiu

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Triple antiagregace v akutním stadiu

 • studie TARDIS  testující triple terapii (ASA+CLP+dipyridamol)  v.s. monoterapii neprokázala benefit ( vyšší výskyt krvácení negoval pozitivní trend v redukci ischemií)

Antikoagulace v akutním stadiu CMP

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.