Antitrombotika v akutním stadiu CMP

Nekardioembolická iCMP

 • pokud není indikace k trombolýze či jiné reperfúzní terapii, pak u nekardioembolických iktů nasadit ihned antiagregancia jako prevenci časné recidivy iCMP (AHA/ASA 2021 I/A)
  • po TIA je riziko rekurence iCMP 8% v 1.týdnu, 11.5% v 1.měsíci a 17.3% ve 3 měsících
  • po lehké iCMP (minor stroke) je riziko rekurence iCMP 11.5% v 1.týdnu, 15% v 1.měsíci a 18.5% ve 3 měsících   Riziko rekurence CMP po TIA (Coull, 2004)  [Coull, 2004]
 • vzhledem k nezanedbatelnému riziku krvácení (minimálně 1.46%/rok u major krvácení) je doporučeno přidat i PPI (např.omeprazol, pantoprazol) a to především u:
  • pacientů nad 70 let (ve věku > 85 let je roční riziko major krvácení  4.1% !!)  [Linxin, 2017]
  • u pacientů s VCHGD s nebo bez krvácení v anamnéze, u konkomitantní antikoagulace nebo při indikaci DAPT
  • při užívání kortikoidů
  • dyspepsie nebo GER v anamnéze
  • existuje fixní kombinace ASA + omeprazol – YOSPRALA   → viz zde
 • efekt antikoagulancií nebyl u nekardioembolických iktů v akutní terapii iCMP prokázán
  • nebylo prokázáno snížení rizika časné rekurence ani časné progrese deficitu
  • není jasná role časné antikoagulace po intervenčních výkonech, u extra- a intrakraniálních disekcí ani u pacientů s vysokým rizikem kardioembolizace
  • akutní antikoagulaci lze zvážit u přísně selektovaných pacientů (viz níže)

Kardioembolická iCMP

 • u nově zjištěné kardioembolické etiologie zahájit léčbu dle klinického stavu a rozsahu ischemie  (→ timing antikoagulace viz zde)
 • v mezičase zvážit bridging ASA 100-300 mg; tvrdá data o efektivitě tohoto postupu nejsou
 • postup u pacientů s akutní iCMP, kteří již antikoagulaci užívají viz zde
Protidestičková léčba u akutní iCMP a TIA

high-risk TIA = ABCD2 ≥ 4

Monoterapie v akutním stadiu

 • nekardioembolické iCMP bez předchozí trombolýzy
  • nasadit ihned aspirin v iniciální dávce 81-325 mg (poté 100 mg/d) nebo clopidogrel 75 mg (AHA/ASA 2021  I/A)
  • není signifikantní rozdíl v účinnosti a bezpečnosti dávky ASA 81 vs 325 mg (Jones 2021)
  • potahované tablety pravděpodobně nepřínášejí významnější gastroprotektivní efekt (Kedir, 2021)
  • standardně není doporučeno podávat ticagrelor místo ASA (s ohledem na studii SOCRATES)    (AHA/ASA 2019 III/B-R)
  • u pacientů s minor stroke/TIA nasadit DAPT na 3 týdny (viz níže)
 • nekardioembolické iCMP po trombolýze – protidestičkovou léčbu (ASA nebo CLP) nasazujeme za 24 hodin, jakmile kontrolní CT mozku vyloučí hemoragickou komplikaci
  • i.v. aspirin podaný do 90min od TL vedl k 2x vyššímu výskytu sICH (4.3% vs 1.6%) [Zinkstok, 2012]
  • kontraindikace ASA po IVT není absolutní dle guidelines z r. 2019- připouští se podání u stavů, kde je významný efekt ASA nebo kde naopak nepodání ASA zvyšuje riziko
 • selhání antiagregace – nadále není jasné, zda pacienti s akutní CMP, užívající antiagregaci, profitují z přechodu na jiné antiagregans, ev. ze zvýšení dávky  (AHA/ASA 2021  IIb/B-NR)
  • v praxi nahrazujeme aspirin za clopidogrel (ev. naopak)  ev.   zvážit přechodnou DAPT (viz níže)  – data z multicentrikcého registru naznačují efektivitu   [Kim, 2015]
  • ev. lze účinnost léků ověřit agregometricky či genetickými testy  (blíže kapitola selhání antiagregace)
 • u clopidogrelu může být dosaženo urychlení plného účinku (~ 3 h) podáním úvodní dávky 300-600 mg („loading dose“) – 4-8 tbl.
  • loading dose je oficiálně doporučována jen v kardiologii, v AHA/ASA guidelines 2021 není doporučena
  • např. dle studii  POINT (600mg) i  CHANCE  (300mg) se loading dose jeví jako bezpečná i u akutního minor stroke nebo TIA – nezvyšuje riziko krvácení, pouze urychluje nástup účinku
  • loading dose 180 mg byla podávána i ve studiích s ticagrelorem (studie THALES)
 • další antiagregancia:
  • efektivita tirofibanu a eptifibatidu není určena (AHA/ASA 2019  IIb/B-R)
  • aplikace antagonistů Iib/IIIa receptorů  vč abciximabu je v akutním stadiu potenciálně škodlivá ⇒ riziko ICH  (AHA/ASA 2018  III/B-R)

Duální antiagregace (DAPT) v akutním stádiu

 • krátkodobá DAPT ASA+clopidogrel nebo ASA+ticagrelor je u minor stroke nebo TIA nekardioembolické etiologie účinná a bezpečná  (Lun, 2021).
  • 1.volbou je ASA+CLP
  • ASA+ticagrelor lze dát pacientůms NIHSS 4-5 nebo s kontraindikací CLP (ESO guidelines 2021)
 • DAPT nepodávat pacientům, u kterých je plánována antikoagulace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Triple antiagregace v akutním stadiu

 • studie TARDIS  testující triple terapii (ASA+CLP+dipyridamol)  v.s. monoterapii neprokázala benefit ( vyšší výskyt krvácení negoval pozitivní trend v redukci ischemií)

Antikoagulace v akutním stadiu CMP

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.