ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

CMP u pacientů s HIV/AIDS

Poslední aktualizace 19.02.2024, vloženo 25.09.2019

 • HIV napadá v organismu skupinu bílých krvinek zvaných CD4+ T lymfocyty (tzv. pomocné lymfocyty), ve kterých se množí, později je zabíjí a snižuje tak jejich počet v těle nakaženého člověka. Tyto bílé krvinky hrají důležitou roli v obranyschopnosti lidského organismu, jejich pokles vede k selhání imunity a rozvoji onemocnění AIDS
 • HIV infekce může být komplikována ischemickou CMP
  • předpokládá se celá řada mechanismů včetně oportunních infekcí, kardio-tromboembolismu, koagulopatie a neúplně objasněné HIV asociované vaskulopatie
 • není zcela jasné, jak často se jedná o koincidenci a jak často o skutečnou kauzální souvislost s infekcí, jejími komplikacemi či její léčbou (Benjamin, 2016)
  • populační studie z roku 2004 zjistila souvislost mezi AIDS a zvýšeným rizikem ischemické CMP (RR 9,1) a ICH (RR 12,7); slabinou byl malý počet pacientů  [Cole, 2004]
  • jiná studie neprokázala vyšší riziko CMP u pacientů s vysokým počtem CD4+ T lymfocytů nebo nízkou hladinou HIV RNA  [Marcus, 2014]

Etiopatogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Diagnostika HIV infekce

 • diagnostika HIV je postavena na kombinaci klinického vyšetření a laboratorních testů
 • anamnéza a fyzikální vyšetření (zaměřit se na rizikové faktory pro přenos HIV a příznaky naznačujících akutní infekci HIV nebo pokročilé onemocnění HIV)
 • testování protilátek proti HIV
 • detekce počtu CD4 buněk
  • sledování CD4 T-buněk a virové nálože HIV pomáhá posoudit vývoj onemocnění a rozhodnout o další léčbě
  • nízký počet CD4 vede k imunosupresi a ta zvyšuje riziko oportunních infekcí a dalších komplikací souvisejících s HIV
 • screening na další pohlavně přenosné nemoci (STD), jako je syfilis, kapavka a chlamydie

Etiologická diagnostika CMP u pacienta s HIV

 • HIV vaskulopatie je dg per exclusionem, přítomnost HIV u mladého pacienta s CMP by neměla být důvodem k neprovedení komplexní etiologické diagnostiky, neboť HIV infekce může být incidentální
 • důležité je pátrat po oportunních infekcích (vč. MR a LP) či nádorech a po abusu drog
 • pacienti s HIV by měli být vyšetření na neurosyfilis (a vice versa)
 • významné je podrobné kardiologické došetření vč TEE a EKG monitorace
Testy na HIV
 • testy na HIV protilátky
  • protilátky se objevují téměř u 100 % osob infikovaných HIV do 3 týdnů až 3 měsíců od infekce
   • enzymový imunotest (EIAs)  / rychlý test na HIV
   • pozitivní nález nutno potvrdit Western blotem nebo antigenním testem
  • test může být falešně negativní v časném období po infekci, kdy se protilátky ještě nevytvořily ⇒ při epidemiologickém nebo klinickém podezření je třeba test opakovat za 2-3 měsíce
 • test HIV RNA (také známý jako test nukleových kyselin) – zjišťuje přítomnost HIV RNA v krvi
  • vysoce citlivý a dokáže odhalit HIV dříve než testy na protilátky
 • test na HIV čtvrté generace – detekuje jak protilátky proti HIV, tak antigen p24
  • p24 je bílkovinný antigen, který je součástí virového obalu; jeho detekce je přínosná zejména v časných fázích, kdy protilátky ještě chybí nebo je jejich hladina nízká
Další krevní testy
 • krevní obraz + koagulace + základní biochemické vyšetření
 • antiphospolipidové protilátky (LA, ACLA, anti-β2 GB)
 • vyšetření na syfilis
  • nontreponemové testy (screeningová detekce protilátek v krvi):
   • Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) test
   • Rapid Plasma Reagin (RPR) test
  • treponemové testy (konfirmační)  → více zde
   • treponema pallidum particle agglutination assay (TP-PA)
   • enzymové immunotesty (ELISA)
   • Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS)
 • VZV-IgG
 • krevní kultury u febrilních pacientů
 • hladiny ADAMTS13 + protilátky
 • test na hepatitis B+C
Likvor
 • cytologie (kvantitativní i kvalitativní)
 • glukóza + bílkoviny
 • standardní kultivace
 • VZV-IgG index a PCR (při pozitivitě sérových IgG)
 • VDLR (při pozitivitě krevní testů)
 • kryptokokový antigen (CD4 < 200 mm3 nebo CSF pleocytosa > 20 / mm3)

Terapie

Léčba akutní CMP

Prevence CMP

 • standardní prevence cévní mozkové příhody
  • antiagregancia nebo antikoagulancia na základě zjištěné etiologie (AHA/ASA 2021 třída 2a/úroveň důkazů: C-LD)
  • léčba cévních rizikových faktorů
 • antivirová léčba vede k normalizaci CD4
  • léčba může někdy paradoxně zvýšit riziko CMP v důsledku zánětlivého syndromu imunitní rekonstituce (IRIS)   [Newsome, 2009]
  • efekt kortikosteroidů je nejasný (popisováno jsou režimy vysokých dávek intravenózního bolusu s následným perorálním podáním)