ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE

Moyamoya nemoc

Vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 07.06.2024

 • progresivní stenookluzivní postižení cerebrálních tepen s predilekčním postižením terminálního úseku a.carotis interna (ACI) a tepen Willisova okruhu (ACA, ACM, ACP)
 • v okolí Willisova okruhu se objevuje na angiografii abnormální sít jemných kolaterálních tepen (lentikulostriatálních, thalamických perforátorů, piálních tepen) – obláčky kouře (moya-moya)
 • proces je většinou bilaterální, jednostranná manifestace však chorobu nevylučuje

Etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Epidemiologie

 • převážně u asiatů, nejvyšší prevalence je v Japonsku (3.16 případů/100000 obyvatel).
 • raritně bývá postižena bílá rasa, afroameričané a hispánci
 • peak výskytu kolem 4.roku (2/3) a dále ve věku 30-40 let (1/3)
 • cca 10% případů je familiárních

Klinický obraz

 • manifestace v širokém věkovém rozmezí (4 měsíce až 67 let), maximum v 1. a  ve 3-4. dekádě
 • klinický průběh bývá variabilní – od asymptomatických forem přes TIA až po cévní příhody s trvalým neurologickým deficitem
 • u dětí jsou časté mono- či hemiparézy, poruchy senze, mimovolní pohyby, bolesti hlavy a epileptické záchvaty, může dojít k mentální retardaci. Intracerebrální krvácení se vyskytuje spíše ojediněle
 • u dospělých je naopak častější výskyt intraventrikulárních, subarachnoidálních či intraparenchymových krvácení (až ve 30% případů)
  • hematomy bývají důsledkem fragilních kolaterál  [Kim, 2017]
 • časté jsou watershed infarkty
 • klinická manifestace (především incidence krvácení) je ovlivněna rasou, u asiatů je incidence hemoragií vyšší než u bílé rasy

Diagnostika

 • digitální subtrakční angiografie (DSA) – zlatý standard, prakticky nahrazena MRA / CTA
 • MR+MRA / CT+CTA

  • léze parenchymu
   • typicky watershed infarkty    Border zone infarkty
   • hemoragie nebo asympt. microbleeds (GRE/SWI sekvence)
   • atrofie
  • průkaz stenóz v typické lokalizaci (distální ICA, M1 ev. ACP) + rozšíření perforátorů
   • nález unilaterální až v 18%
  • zobrazení cévní stěny může pomoci v dif dg (AS, zánět)
   • koncentrické zúžení
   • žádný či jen minimální enhancement
   • homogenní T2 signál
   • absence AS změn
  • detekce kolaterál
   • sít perforátorů (puff of smoke) je vidět hlavně na DSA (na CTA a MRA méně často a v menším rozsahu)
   • Ivy sign – zvýšený signál na MR FLAIR a T1C+ v oblasti leptomening a perivaskulárních prostor – značí pomalý či retrográdní tok v leptomening. a kortikálních tepnách    Moyamoya - průkaz leptomeningeálních kolaterál (Ivy sign)     [Ohta, 1995]  [Tharayil, 2019]
 • neurosonologie
  • možnost monitorace toků v postiženém i distálním úseku, sledování VMR ⇒ může pomoci při indikaci chirurgické léčby
 • genetika
  • RNF213 gen na  17q25 (u asiatů)   → viz zde
  • „moyamoya panel“  (vč. ACTA2, Grange sy apod)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Moyamoya - nahoře četné kolaterály na DSA, dole multiinfarktové postižení na MR
Moyamoya v DSA obraze

Diferenciální diagnostika

 • nutno odlišit moya moya syndrom  (viz výše)

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prognóza

 • prognostické faktory
  • rychlost vzniku a rozsah vaskulární okluze
  • schopnosti pacienta vytvořit funkční kolaterální oběh
  • věk
  • neurologický deficit
  • rozsah infarktových ložisek
 • někteří pacienti jsou stabilizovaní i bez operační intervence, často však až po prodělání závažného mozkového infarktu či hemoragie s trvalým postižením
 • u asi 50-60% postižených dochází k deterioraci kognitivních funkcí na podkladě multiinfarktové demence
 • mortalita je u dospělých ~ 10%, u dětí ~ 4-5 %
  • nejčastější příčinou úmrtí je intrakraniální hemoragie