DOPLŇKY / ISCHEMICKÉ CMP

Rekanalizační terapie u dětí

Vloženo 01.03.2021 , poslední aktualizace 12.03.2021

Specifika CMP u dětí

 • Epidemiologie

  • CMP jsou v dětském věku jen relativně vzácné – incidence iCMP se udává v širokém rozmezí 1.2-13/100 000 dětí < 18let  (ischemie i hemoragie)
   • nejvyšší riziko je u novorozenců – incidence až 25/100 000 porodů  [Panagopoulos,2021]
   • ischemické CMP tvoří jen 55%  (oproti 80% iCMP v dospělé populaci)
  • v dospělém věku je okluze větší tepny spojena s výraznou morbiditou a zvýšenou mortalitou. U děti plasticita mozku může dopady zmírnit, nicméně i v této populaci CMP často vede (zvlášť v případě LVO) k významnému motorickému a/nebo neurokognitivnímu postižení (až v 60%), se kterým se pak potýkají řadu dekád  [Kinney, 2018]   [DaVeber, 2000]
  • mortalita dětských CMP je nižší než u dospělých (cca 3-6%), nicméně CMP patří mezi 10 nejčastějších příčin úmrtí u dětí   [Panagopoulos,2021]
 • Problémy s včasným rozpoznáním iCMP u dětí

  • diagnóza CMP je u dětí často stanovena později než u dospělých
   • CMP jsou v dětském věku relativně vzácné, tudíž se na ně tolik nemyslí
   • atypický průběh hlavně u menších dětí
   • záměna za stroke mimics
   • absence stroke protokolu na pediatrické emergency
  • díky tomu je zpožděno či znemožněno zahájení rekanalizační terapie
 • Etiologie

  • dominují kardioembolizace, disekce ev. další fokální vaskulopatie a hematologické poruchy
  • cca v 50% se etiologie nezjistí (kryptogenní CMP)

  → více viz zde

 • Stroke mimics

  • u dětí je relativně vysoký výskyt stroke mimics (až 44% dle studie TIPS, dle jiných zdrojů přes 70%)  [DeLaroche, 2017]
   • Toddova hemiparesa po záchvatu
   • migréna
   • funkční poruchy (až 20%!)    [DeLaroche, 2017]
   • methotrexátová toxicita
   • PRES
   • demyelinizační onemocnění
  • pro stroke svědčí např. zvracení (u stroke mimics nebývá)
  • proto je u rekanalizační terapie požadavek na jasný průkaz ischemické etiologie (optimálně léze na DWI + okluze na MRA – viz níže)
 • Zobrazovací metody

  • optimální je MR – detekce ischemie na DWI + okluze na MRA, vyloučení stroke mimics
   • rapid protocol lze provést za 15-20 minut (DWI/ADC, FLAIR nebo T2, GRE/SWI, MRA extra- i intrakraniálně)
   • ev. MR perfúze
  • CT mozku
   • optimálně NCCT+CTA+CTP
   • CTA je excelentní v posouzení okluze  a kolaterálního oběhu na CTA
   • nevýhody CT: horší detekce časné ischemie, radiační zátěž, toxicita kontrastní látky
  • význam CTP u dětí je nejasný
   • cut-off hodnoty dospělých nemusí platit v pediatrické populaci (zvláště u menších dětí)
   • aktuálně nejsou striktní pravidla pro indikaci výkonů mimo okno 4.5 (IVT) resp 6 h (MT)
 • Rekanalizační terapie

  • chybí randomizovaná data ohledně bezpečnosti a efektivity rekanalizačních metod, množí se ale retrospektivní soubory pacientů, které konstatují bezpečnost a proveditelnost IVT i MT v dětské populaci
  • vždy zvažovat risk-benefit, vysoce rizikové postupy jsou u dětí pravděpodobně méně oprávněné než u dospělých (i když u IVT i MT je hlášeno méně sICH než u dospělých) [Sporns, 2020]  
  • postupovat dle lokálně schváleného protokolu akutní terapie CMP u dětí, který přihlíží ke specifickým příčinám iktu v mladém věku (např. fokální cerebrální arteriopatie) a možnosti stroke mimics (potvrzení iktu pomocí zobrazovacích metod). V úvahu je třeba brát i právní aspekty poskytování péče nezletilým.
 • Organizace péče

  • péči by měla zajišťovat síť pediatrických iktových center
  • postupovat dle lokálně schváleného protokolu akutní terapie CMP u dětí, který přihlíží ke specifickým příčinám iktu v mladém věku (např. fokální cerebrální arteriopatie) a možnosti stroke mimics (potvrzení iktu pomocí zobrazovacích metod). V úvahu je třeba brát i právní aspekty poskytování péče nezletilým.

Intravenózní trombolýza

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Mechanická rekanalizace

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.