DOPLŇKY / JINÉ VASKULÁRNÍ SYNDROMY

Okluze a.centralis retinae (CRAO)

Vloženo 15.09.2019 , poslední aktualizace 14.04.2021

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • arteria centralis retinae (CRA) zásobující sítnici je  větví a. ophtalmica, dělí se na horní a dolní větev, které se dále dělí na větve nasální a temporální
  • u cca 50% pacientů existuje a.cilioretinalis, která dostatečně zásobí makulu i při okluzi a.centralis retinae !!  Porucha visu závisí na tom, v jakém rozsahu tepna zásobí retinu, centrální vidění může být zachováno
 • okluze CRA typicky vede k akutní ischemii sítnice s edémem zrakového nervu a nekrózou světločivných buněk ⇒ těžká a permanentní porucha vizu
  • významné spontánní zlepšení u < 10% pacientů
 • incidence se udává 0.85/100 000 obyvatel, skutečná incidence bude ale výrazně vyšší

Etiopatogeneze

  Etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

  Lokalizace okluze
 • okluze kmene a.centralis retinae (central retinal artery occlusion – CRAO)
  • okluze kmene vede k úplné slepotě
  • při těžké poruše visu vyloučit okluzi a.ophtalmica
 • okluze větví a.centralis retinae (branch retinal artery occlusion – BRAO)
  • při uzávěru některé z větví dochází k výpadku ZP v příslušném sektoru

Klinický obraz

 • náhle vzniklá, nebolestivá monokulární těžší porucha visu
  • u pacientů s přítomnou cilioretinální tepnou může být jen lehká porucha visu
  • při konzervativní terapii (bez trombolýzy) se vizus postiženého oka zlepšuje jen cca u 15 % pacientů
 • může probíhat i jako TIA (amaurosis fugax)

Diagnostika

Oftalmologické vyšetření

 • vyšetření visu, kvantifikace poruchy (reakce na světlo, pohyb, počítání prstů apod)

Oftalmoskopie

  • postižená část sítnice je bělavě nebo šedobělavě zkalená (díky ischemickému edému vnitřních vrstev sítnice, vrstvy gangliových a nervových vláken. V makule tato vnitřní vrstva sítnice chybí a prosvítá zde prokrvená cévnatka (cherry red spot)   Cherry red spot
  • tepny jsou úzké, nitkovité, s přerušovaným krevním sloupcem Přerušený krevní sloupec 
  • ischemický edém sítnice ustupuje během několika týdnů, sítnice atrofuje, asi po 8 týdnech dochází k atrofii terče zrakového nervu

Retinální fluoresceinová angiografie (FAG)   Normální nález na fluoresceinové angiografii  Central Retinal Artery Occlusion (CRAO)  Branch Retinal Artery Occlusion (BRAO)

  • porucha plnění retinálních tepen (delay > 11s, či úplné chybění)
  • normální plnění chorioidálních tepen (kompletní náplň do 5s)
  • při poruše plnění chorioidálních tepen zvažovat okluzi AO
  • lze posoudit efekt rekanalizační terapie

Elektroretinografie (ERG)

Došetření etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • spontánní zlepšení u < 10-15% případů CRAO
 • v terapii není konsensus
  • žádný z konzervativních postupů (antiagregancia, snížení intraokluárního tlaku, vasodialatancia, masáž oka, hemodiluce, steroidy, heparin) není prokazatelně učinný, jejich užití vychází z kazuistik a malých sérií pacientů
  • začíná se prosazovat IAT i IVT (série pacientů, kazuistiky)
 • před zahájením terapie je zásadní fundoskopické vyšetření, které potvrdí diagnózu a vyloučí např. intraokulární hemoragii. Při podezření na arteritidu doplnit FW a CRP (bezpečnost trombolýzy u arteritické formy CRAO není známa, navíc je indikována okamžitá kortikoterapie k prevenci okluze na druhém oku))
 • terapeutické okno
  • dle experimentálních dat retinální buňky přežívají v případě absolutní ischemie cca 120–240 min.
  • v praxi málokdy vzniká i při okluzi CRA úplná ischemie, proto často  udáván interval 0-12 hodin
Konzervativní léčba
Metody se často kombinují, efekt je nejistý, studie neprokázaly efekt ve srovnání s placebem   [Fraser, 2009]
 • pokus o mechanické uvolnění embolu (opakované masáže / komprese bulbu)
 • vazodilatace (pentoxyfyllin i.v., isosorbid dinitrat sublingválně)
 • snížení intraokluárního tlaku (snaha o zvýšení perfúzního tlaku v CRA)
  • acetazolamid 500mg i.v. nebo po.
  • krátkodobě Manitol i.v.
  • Solumedrol
  • paracentéza přední komory
 • zvýšení obsahu O2 v krvi
  • oxygenoterapie či hyperbarická oxygenoterapie – HBOT (2-12h od vzniku)
Intravenózní trombolýza

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Intraarteriální trombolýza

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Sekundární prevence
 • co nejrychlejší došetření etiologie ⇒ cílená prevence (stejná jako u klasické iCMP → viz zde)