• u neurointenzivních pacientů často dochází k rozvoji deliria, jehož nejnápadnějším projevem bývá psychomotorický neklid
 • často vzniká jako přímý důsledek léze v CNS (ischemie, krvácení, tumory), nutno ale vždy vyloučit i jiné příčiny (metabolické poruchy, abstinenční syndromy, infekce atd.).
 • prognóza paci­enta závisí na časnosti rozeznání poruchy, její příčiny a na zahájení adekvátní terapie

Definice

 • přechodný (trvání < 4 týdny) organický psychosyndrom s akutním začátkem, vznikající v důsledku somatické nebo psychické choroby
 • jsou přítomny poruchy:
  • vědomí (kvalitativní) a pozornosti
  • vnímá­ní
  • myšlení
  • paměti
  • psychomotorického chování
  • emo­tivity
  • schématu spánek-bdění
 • příznaky deliria nastupují rychle (hodiny-dny)
 • typické je kolísání intenzity během krátkého časového úseku a jejich ústup při odeznění vyvolávající příčiny

Klasifikace

MKN 10
delirium vyvolané návykovými látkami (F1x.3) nebo jejich odnětím (F 1x.4)
delirium jiné, nevyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami (F 05)
 • F05.0 delirium nenasedající na demenci
 • F05.1 delirium nasedající na demenci
 • F05.8 jiné delirium
 • F05.9 nespecifikované delirium
DSM-IV klasifikace využívá etiologické faktory a rozlišuje:
 • delirium při somatickém onemocnění
 • delirium při intoxikaci substancí
 • delirium v rámci odvykacího stavu
 • delirium se smíšenou etiologií

Etiologie

 • většinou se jedná o kombinaci více faktorů

Somatické příčiny

 • infekce (uroinfekce, pneumonie, erysipel)
 • metabolické poruchy (akutní dehydratace, dysbalance elektrolytù — natria, kalia, kalcia a magnézia, porucha ABR, dekompenzace DM, jaterní nebo renální selhání)
 • hypoxemie jakékoli etiologie
 • onemocnìní CNS (k deliriu jsou náchylní nemocní s demencí, po CMP, s mozkovým tumorem, po úrazu hlavy atd)
 • bolestivé stavy
 • pooperační stavy
 • spánková deprivace
 • retence moči

Abstinenční syndrom

 • alkohol
 • drogy
 • psychofarmaka

Situační faktory

 • např. úmrtí v rodině

Nežádoucí vliv medikace

Léky, které mohou vyvolat delirium
anticholinergika
 • tricyklická antidepresiva (amitriptylin, imipramin)
 • prothiaden, fluoxetin, trazodon, lithium
 • konvenční neuroleptika (chlorpromazin, thioridazin)
 • anticholinergní antiparkinsonika (trifenidyl, biperiden, diethazin, benzotropin), levodopa, pramipexol
 • atropin
 • spazmolytika (buscopan, oxybutinin)
 • antihistaminika 1. generace (difenhydramin)
návykové látky a alkohol (akutní toxicita / vysazení)
H2 —blokátory (cimetidin, ranitidin)
opioidní analgetika
antimalarika (meflochin)
antivirové léky (acyklovir)
jiné (lithium, barbituráty, benzodiazepiny — flunitrazepam, NSA — indomethacin, digoxin, kortikoidy, centrálnì pùsobící myorelaxancia, antihypertenziva

Klinický obraz

Hyperaktivní delirium

 • psychomotorický neklid, agitovanost
 • převažuje u neurointenzivních pacientů
 • při vysazení návykových látek a u delirií vyvolaných léky
Hypoaktivní delirium
 • apatie, útlum, letargie, někdy až sopor či koma
 • stav vědomí kolísá
Smíšená forma deliria
 • dezorientace v čase, ev. i místem, orientace vlastní osobou zůstává zachována
 • náhled obvykle chybí, na epizodu bývá amnezie
 • často se objevují halucinace (vizuální) a prchavé bludy
  • nemocný reaguje vokální nebo motorickou produkcí (neúčelné automatismy – svléká postel, trhá plenkové kalhotky, opouští lůžko)
 • poruchy emotivity (obvykle krátkodobé a kolísavé intenzity)
  • zlost, euforie, podrើděnost
  • úzkost, strach, deprese nebo apatie
 • poruchy rytmu spánek-—bdění
  • nespavost v noci a nadměrná denní spavost
  • může dojít k úplnému rozpadu spánkového cyklu se spánkovou inverzí

Diferenciální dg. demence a deliria

Diferenciální dg. demence a deliria
příznak demence delirium
Bdělost N nízká nebo vysoká
Pozornost N porušena, kolísá
Orientace obvykle porušena obvykle porušena, zachována jen orientace osobou
Paměť porušena krátkodobá i dlouhodobá porušena okamžitá a krátkodobá
Myšlení zhoršené dezorganizace
Percepce N iluze, halucinace
Řeč problémy s nalezením slov inkoherentní
PM tempo zpomalené v pozdních stadiích hyper- nebo hypoaktivita
začátek postupný náhlý (často v noci)
Průběh stálý kolísání během dne vč. epizod lucidity
Trvání měsíce-roky hodiny-týdny
Náhled obvykle chybí lucidní intervaly
Spánek fragmentovaný vždy porušen
EEG často normální často abnormální
Akutní nemoc
Léková toxicita
často chybí často obojí

Diagnostika

Sledovat náhlé změny vědomí, chování a kognice, vhodné je průběžně testovat tyto funkce:

 • pozornost
  • vyjmenování dnů v týdnu nebo měsíců v roce pozpátku
  • počítání od 20 do 1
  • sedmičkový test
 • orientace
  • v čase – datum, den v týdnu, denní doba
  • v místě
  • ve vlastní osobě
 • pam컝
  • hlavně krátkodobou (schopnost vybavit si po několika minutách jednoduchou adresu, opakovat několik čísel nebo slov)
 • myšlení
  • schopnost abstraktního myššlení (vysvětlení přísloví, určení podobnosti nebo rozdílù mezi slovy (omyl-lež atd)

Test kreslení hodin

Komplexní výkon lze zhodnotit např. testem kreslení hodin (CDT):    Clock Drawing Test
 • pam컝
 • pozornost
 • zrakově-—prostorové schopnosti

Standardizované škály

Rozpoznání příznakù deliria a možných příčinných faktorù
Náhlá změna vědomí a kognitivního výkonu nebo jeho kolísání?
Zhodnocení mentálních funkcí (CAM šškála)
Vysazení lékù s delirogenním potenciálem
Zhodnocení medikace (léky s delirogenním potenciálem?)
Delirium z vysazení návykových látek (benzodiazepiny, alkohol)?
Objasnění etiologie deliria a kauzální terapie
Provedení laboratorních a dalších pomocných vyššetření
moč chemicky+ sediment, KO, základní biochemie, RTG hrudníku, EKG
toxikologický screening, krevní plyny, tyreoidální funkce, vitamin B12
EEG, CT, lumbální punkce, kultivace atd.

Terapie

Kauzální terapie a režimová opatření

 • odstranění základní příčiny, pokud lze
  • léčba infektu, korekce metabolické poruchy, hydratace, oxygenace atd
  • vysazení rizikové medikace (např. anticholinergika, BDZ, H2 blokátory)
  • kontrola ev. bolesti
 • preventivní a režimová (nefarmakologická) opatření
  • úprava zevního prostředí, kompenzace senzorických defektù
  • pravidelnost režžimu
  • přiměřená fyzická aktivita a aktivizace
  • smyslová stimulace pacienta, bazální stimulace
  • optimalizace příjmu potravy a vylučování
  • kurtace často delirium prohlubuje a zvyšuje riziko úrazu

Farmakoterapie

neuroleptika BDZ α2-agonisté
tiaprid
quetiapin
haloperidol
diazepam
rivotril
midazolam
dexmedetomidin
clonidin
 • 1.volbou jsou atypická neuroleptika (antagonisté D2 rec. v CNS)
 • benzodiazepiny (BDZ) mají negativní vliv na respirační funkce
  • u abstinenčního syndromu
  • vhodná jsou i ke krátkodobému zklidnění pacienta během zobrazovacího vyšetření (je nutná kontinuální monitorace saturace)
 • typická neuroleptika  –  KI u parkinsoniků!!
  • HALOPERIDOL – patří do třídy butyrofenonů
   • má vyšší incidenci NÚ včetně extrapyramidových
   • nejméně sedativní, lze užít i při neklidu po intoxikaci
   • lék 1.volby při intenzivním neklidu
  • sedativní fenothiazinová antipsychotika
 • α2-agonista –  dexmedetomidin (DEXDOR)
 • při současné hypertenzní krizi lze s výhodou použít clonidin (CATAPRES)
 • lék 1. volby –  atypické neuroleptikum
  • TIAPRIDAL
  • quetiapin (DERIN) lze ale jen p.o.
 • při nedostatečném efektu HALOPERIDOL
 • α2-agonista DEXDOR
 • při současné hypertenzní krizi lze s výhodou použít clonidin (CATAPRES)
 • 1.volba – benzodiazepiny (diazepam)
  • p.o., i.m. nebo pomalou iv.infusí (až do 80mg/d)
  • po odeznění příznaků deliria se vysazuje (zhruba o 10 mg/24 h)
 • HEMINEVRIN (clomethiazol) 

  • biologický poločas 6h
  • nekombinovat s BDZ
  • výhodný i u epi záchvatů
 • antipsychotika zvyšují rizko epi záchvatu
 • u alkoholického deliria současně podávat THIAMIN  amp/100mg i.v. 1x denně (u závažných deficitů až 200-300mg/d)
  • jakmile to bude možné, přejít na p.o. THIAMIN 3×1 tbl
 • vysazení rizikové medikace (viz výše) + léčba interkurentních onemocnění, které k deliriu ev. přispěly
 • redukce antiparkinsonské medikace vede až v 60% ke zlepšení deliria, časté je zhoršení parkinsonských příznaků  [Chen, 2017] )
 • vysazovat v pořadí :
  • anticholinergika
  • inhibitory MAO B (rasagilin, selegilin)
  • amantadin
  • DA agonisti (pramipexol, ropinirol, rotigotin)
  • COMT inhibitory (entacapon, tolcapon)
  • carbidoba/levodopa
   • při jasných psychotických projevech závažnější intenzity je nutné ponechat pouze minimální účinnou dávku L-DOPA z důvodů zachování základní soběstačnosti
 • při selhání výše uvedených postupů
  • absolutní KI klasických neuroleptik!!
  • antipsychotika 2.generace   [Chen, 2017]
   • klozapin 12.5 mg/d, postupné navyšování až do 100mg/d
    • klozapin u parkinsoniků vedle potlačení psychotických příznaků zlepšuje dyskinézy a dystonie, akatízii a fluktuaci motoriky
    • riziko agranulocytózy je při dodržení monitorovacího systému LEX-SYS 0,38 %
   • quetiapin (DERIN, KVENTIAX) – iniciální dávka 6.25 mg/d
    • charakterizován minimem nežádoucích účinků
    • většinou jsou třeba dávky 50-150 mg denně
   • ostatní antipsychotika (olanzapin, risperidon apod) nyní nejsou doporučována pro nedostatečný efekt + riziko zhoršení parkinsonismu (výhodou olanzapinu byla možnost podání i.m.)
    • při akutním neklidu a nemožnosti po medikace lze zkusit ZYPREXA (olanzapin) 1/2-1amp (5-10mg) i.m
   • pimavanserin – u nás není dostupný, prodlužuje QT interval
  • při těžším motorickém neklidu:
   • TIAPRIDAL  gtt. nebo i.v. (bolusy či kontinuálně)
   • DEXDOR – nejsou data pro deliria
    • bezpečný v anestesii  PD pacientů např. při DBS apod

Prevence

 • reorientační techniky (kalendář, hodiny)
 • rutina a pravidelný režžim, vhodné prostředí ke spánku
 • vhodná komunikace, kognitivní stimulace a trénink (slovní hry, cvičení paměti a
 • pozornosti)
 • přiměřená stimulace (nedostatek i nadbytek můžže prohloubit delirium)
 • doplnění cirkulujícího volumu, zaznamenávat příjem tekutin, preference p.o. příjmu (parenterální podání mùže prohlubovat delirium)
 • aktivizace (vícekrát denně), cvičení aktivní nebo alespoň pasivní (kloubní pohyblivost)
 • brýle, naslouchadlo
 • úprava osvětlení (noční provoz na JIP!), vhodně komunikovat