Definice pojmů

 • cílem léčby akutní CMP je obnovit průtok krve a dodávku kyslíku a živin
 • rekanalizace znamená zprůchodnění uzavřené tepny (místo primární okluze)
 • reperfúze znamená obnovení přísunu kyslíku a živin do hypoperfudované mozkové tkáně; k tomu může buď dojít prostřednictvím kolaterál (retrográdní perfuze, která je obvykle nedostatečná) nebo v důsledku rekanalizace (anterográdní reperfuze)
 • k dosažení dobrého klinického výsledku je nutná nejen rekanalizace, ale především kvalitní a včasná reperfúze
  • čas je zásadní, k reperfúzi musí dojít dříve než se penumbra změní v nekrózu
 • rekanalizační techniky zahrnují intravenózní trombolýzu a mechanickou trombektomii
Rekanalizace
obnovení průtoku v místě primární okluze AOL
 Reperfúze obnovení průtoku v terminálním řečišti vycházejícím z místa primární okluze (anterográdní perfúze) TICI
 Kolaterální zásobení retrográdní perfúze tkáně
 Distální embolizace nově zjištěná okluze distálně od místa primární okluze
 Reokluze uzavření již otevřené tepny v místě primární okluze

Time is brain

 • většina iCMP vzniká uzávěrem mozkové tepny (dle angiografických studií až 80%) na podkladě trombózy či embolizace s následnou hypoperfúzí mozkové tkáně
 • při poklesu krevního průtoku z normálních hodnot > 50ml/100g/min na hodnoty 12-18 ml/100g/min dochází k reverzibilnímu funkčnímu postižení (penumbra)
 • pokud perfúze klesne <10 ml/100g mozkové tkáně/min, následují ireverzibilní změny (vzniká core, nekrotické jádro)
  • odhaduje se, že v této fázi dochází každou minutu ke ztrátě ~ 2 miliónů mozkových buněk
 • neurony penumbry zůstávají vitální minuty až hodiny (individuální terapeutické okno) po okluzi tepny a celý proces je reverzibilní při včasné reperfúzi
 • základem léčby je včasná rekanalizace uzavřené tepny s anterográdní reperfúzí a záchranou penumbry
 • lze shrnout, že nejlepšího výsledku dosáhnou pacienti s dobrým kolaterálním oběhem, u nichž je dosaženo rychlé revaskularizace
Prognóza reperfúze

Prognostické faktory

Šance na uzdravení jsou ovlivněny řadou ovlivnitelných i neovlivnitelných prognostických faktorů

Rekanalizace

 • základním předpokladem uzdravení je dosažení včasné rekanalizace a reperfúze se záchranou penumbry
 • existuje silná korelace mezi rekanalizací a dobrým výsledným stavem (OR pro dobrý outcome je u rekanalizace 4.4) Při dosažení rekanalizace je OR pro dobrý výsledný klinický stav 4.43 [(Rha, Stroke 2007]      [Rha, 2007]
  • pacienti, u kterých dojde k rekanalizaci uzavřené mozkové tepny, mají po třech měsících až 13x větší šanci, že nezůstanou invalidní  [Smith,2004]  
 • nejvyšší rekanalizační potenciál má mechanická trombektomie (MT)
 • ne vždy ale vede rekanalizace ke zlepšení stavu, důvody mohou být tyto:
  • distální embolizace (16%)   [Janjua, 2008]
  • reokluze (18%)
  • non-reflow fenomén (blokáda mikrocirkulace s nedostatečnou reperfúzí)
  • pozdní reperfúze s disrupcí HEB ⇒ edém, hemoragická transformace
Pacienti, u kterých dojde k rekanalizaci uzavřené mozkové tepny, mají po třech měsících až 13x větší šanci, že nezůstanou invalidní [Smith, 2004]
Při podání v čase 0-90 minut je šance na vyléčení dvojnásobná oproti zahájení terapie po 181. minutě [Hacke, 2004]

Viabilita tkáně

 • přítomnost viabilní hypoperfudované tkáně (penumbry) je předpokladem úspěšné léčby (zlepšení klinického stavu)
 • její detekce pomocí CTP, PWI/DWI či DWI/FLAIR mismatche umožnila v posledních letech léčbu pacientů mimo standardní terapeutické okno
 • dalším milníkem jsou studie prokázující efekt trombektomie do 24 hodin i u pacientů s rozsáhlými mozkovými infarkty:

Věk

 • vyšší věk je obecně spojen s vyšším rizikem CMP a horší prognózou

Přítomnost a rozsah okluze na MRA/CTA

 • pacienti bez okluze mají lepší prognózu než pacienti s prokázanou okluzí tepny (OR 5.0)
  • Clot Burden Score (CBS) <10 je asociováno s menší šancí na dobrý outcome, ve srovnání  s CBS=10 je poměr šancí (odds ratio – OR) 0.09 pro CBS ≤ 5; 0.22 pro CBS 6-7 a  0.48 pro CBS 8-9   [Puetz, 2008]
 • pacienti bez prokázané okluze tepny mívají nižší vstupní NIHSS (median 18 vs. 7)  [Derex, 2002]
 • čím delší trombus, tím menší šance na dosažení rekanalizace, u IVT je minimální šance na rekanalizaci u trombů > 8mm       [Riedel, 2011]

Vstupní NIHSS

 • výše NIHSS koreluje s pravděpodobností okluze tepny a je prediktorem výsledného stavu 
 • NIHSS ≥ 10 značí vysokou pravděpodobnost okluze velké tepny (LVO-Large Vessel Occlusion)  [Nakajima, 2004]

Přítomnost kolaterální mozkové cirkulace

Přítomnost časných známek ischemie na vstupním CT

 • čím dříve dojde k rozvoji časných známek, tím závažnější ischemii lze předpokládat
 • ASPECT skóre koreluje se vstupní hodnotou NIHSS a umožňuje predikci výsledného stavu i  rizika symptomatické hemoragie
  • horší výsledek lze očekávat u skóre ≤ 6
  • naopak ≥ 7 bodů predikuje dobrou odpověď na reperfúzní terapii (až 3x vyšší šance na dosažení nezávislosti oproti 6 a méně bodům)  [Hill, 2003]
 • nedávné studie prokázaly přínos MT i u pacientů s nízkým ASPECTS   SELECT2  (2023), RESCUE-JAPAN LIMIT trial (2022), ANGEL-ASPECT (2023)

Čas od rozvoje příznaků k zahájení terapie (onset to treatment – OTT)

 • důležitým faktorem pro dobrý výsledný klinický stav je čas od rozvoje příznaků k zahájení terapie
  • při podání IVT v čase 0-90 minut je šance na vyléčení dvojnásobná oproti zahájení terapie po 181. minutě (proto heslo „time is brain“)  [Hacke, 2004]
  • dle dat ze studie  IMS 3  vyplývá, že se každých 30 min snižuje šance na dobrý výsledek o 10%
  • podobná data máme i pro mechanickou rekanalizaci
 • současně platí, že čím dříve TL podáme, tím větší je šance na rekanalizaci (vlastnosti trombu a jeho „odolnost“ vůči tPA se v prvních hodinách mění)
  • s tím souvisí aktivity vedoucí k výraznému zkrácení Door To Needle Time (DTN time) ⇒ optimální transport pacienta do IC/KCC i jeho pohyb v rámci samotného centra
 • výše uvedené platí i pro mechanickou trombektomii → zahájit co nejdříve!

Přehled rekanalizačních metod

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

  Intravenózní trombolýza

Neselektovaní pacienti < 4.5 h od vzniku
 • IV trombolýzu podat co nejdříve a to i tehdy, pokud je plánována mechanická trombektomie
  • studie SYNTHESIS neprokázala v čase do 4.5 hodiny lepší výsledky endovaskulární léčby oproti IVT, převažovala ale IAT  [Ciccone, 2013].
  • novější data s použitím retrieverů nejsou v tomto okně k dispozici
  • TCD/TCCD monitorace zvyšuje pravděpodobnost rekanalizace v průběhu IVT, ale klinický  benefit nebyl studiemi prokázán a sonotrombolýza není mimo studie doporučena   → více zde
 • standardně používaná je atepláza
 • alternativou v okně < 4.5h je tenectepláza  (AHA/ASA guidelines 2019 IIb-BR)
  • geneticky modifikovaný tkáňový aktivátor plasminogenu se zesílenou fibrinovou specifitou, umožňující bolusové podání
  • studie NOR-TEST  (bolus  0.4 mg/kg) prokázala podobné výsledky jako tPA
  • studie  EXTEND-IA TNK (0.25 mg/kg) dokonce ukázala lepší výsledky než tPA u pacientů s okluzí velké tepny a následnou MT – preferovat dle ESO guidelines 2021

→ Intravenózní trombolýza viz zde

→ Více o fibrinolýze zde

Neselektování pacienti > 4.5 h od vzniku
 • s výjimkou okluze arteria basilaris nebyl efekt IVT > 4.5h u neselektovaných pacientů prokázán
 • po uplynutí 4,5 hodinového okna je doporučeno doplnit perfúzní zobrazení (ESO gudeileines 2021)
 • selekce pacientů pouze dle nativního CT není doporučena   (ESO guidelines 2021)
  • nicméně se zdá, že trombolýza u pacientů s wake-up strokem a normálním nativním CT je bezpečná (Armon, 2019)
 • negativní výsledky s desmoteplázou v čase 3-9h – studie DIAS 3  [Albers, 2015]  DIAS 4  [Kummer, 2016]
Pacieni selektovaní pomocí multimodálního zobrazení (4.5-9 hodin od vzniku / WUS / nejasná doba vzniku)
 • využívány jsou pokročilé modality zobrazovacích metod  (CT/MR perfúze, MR DWI/FLAIR mismatch) – viz níže
 • dle metanalýzy studií WAKE-UP, EXTEND, THAWS a ECASS-4 je IVT při selekci pacientů dle zobrazovacích metod bezpečná a efektivní  [Thomalla, 2020]

  Endovaskulární léčba

  Mechanická trombektomie (MT)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

  Intraarteriální trombolýza

 • okno pro IAT je < 6 hodin od vzniku
 • IAT byla nahrazena mechanickou trombektomií
 • lze ji stále používat jako doplněk MT (např. k řešení distálních embolizací)

  Emergentní karotická endarterektomie (CEA)

 • lze zvážit u izolované symptomatické okluze nebo významné stenózy ACI bez současné okluze intrakraniální (pokud je hemodynamická příčina aktuálního deficitu předpokládána nebo prokázána např. pomocí TCCD) → viz zde

Význam multimodálního zobrazení

 • dle guidelines nemají tato vyšetření vést k prodlevě v podání IVT !
  • je doporučeno podat bolus tPA ihned po nativním CT, CTA/CTP jsou provedeny posléze
  • v nejasných případech ale může CTA/CTP pomoci v dif. dg. (stroke mimics)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hodnocení výsledků terapie

Úspěšnost léčby je dána:

 • procentem kompletních rekanalizací s kompletní distální reperfúzí (TICI 3)
 • výskytem krvácení (asymptomatických a zejména symptomatických)
 • výsledným klinickým stavem – za příznivý výsledek je považováno mRS ≤ 2

→ více o angiografickém hodnocení efektu léčby

 • ODT  (Onset to Door)
 • DIT  (Door to Imaging)
 • DTN  (Door to Needle)
 • DPT  (Door to Puncture)
 • DRT  (Door to Reperfusion)
 • PRT  (Puncture to Reperfusion)
 • ORT  (Onset to Reperfusion)

Trombolytika

 • nejužívanějším trombolytikem je altepláza (ACTILYSE) (intravenózní i intraarteriální)
 • alternativou je tenektepláza (METALYSE)  (ESO guidelines 2021) (AHA/ASA guidelines 2019 IIb-BR)
 • jak altepláza tak i tenektepláza jsou tkáňové aktivátory plazminogenu (tPA)
  • historicky se pojem „tPA“ užíval pro označení alteplázy, protože byla dlouho jediným používaným tkáňovým aktivátorem plazminogenu
  • jakmile bude u nás tenektepláza dostupná, bude třeba pojem tPA nahradit názvem konkrétního přípravku
 • podání jiných trombolytik není zatím v rutinní klinické praxi doporučeno

→ fibrinolýza  a trombolytika viz zde