• intracerebrální krvácení ~ 10-20% všech CMP
 • 30ti denní mortalita 40%, roční mortalita ~ 50-60%, u přeživších je častý těžký deficit  [Broderick, 1993]
  • vyšší mortalita je u krvácení na antitrombotické medikaci (vč DOAC a antiagregace) – HR 1.3 na antiagregaci, 1.4 na antikoagulaci   [Apostolaki-Hansson]
 • IC krvácení jsou heterogenní skupina z hlediska etiologie, klinického obrazu i terapie
 • hematomy v zadní jámě jsou vždy akutním, život bezprostředně ohrožují­cím stavem
  • omezená compliance v zadní jámě může vést velmi rychle k herniaci nahoru transtentoriálně nebo dolů s vývojem okcipitálního konu

Klasifikace intracerebrálního krvácení

Klasifikace dle mechanismu vzniku
 • primární (80%)
  • hypertenzní arteriolopatie (70%)
  • amyloidní angiopatie (CAA)
  • eklampsie
 • sekundární (20%)
  • zakrvácení do preexistující léze (tumor, ischemie)
  • koagulopatie (vč.léky navozené)
  • malformace atd
Klasifikace dle lokalizace
Supratentoriální krvácení (85%)

 • kortikální, lobární (30-35%)
 • hluboké hematomy – basální ganglia, capsula a thalamus (55%)
Infratentoriální krvácení (15%)

 • cerebellární (5-10%)
 • kmenové (5%)
Intraventrikulární krvácení (primární, sekundární)

Etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

     Klinické odlišení  ischémie a hemoragie není spolehlivě možné
 • náhlý apo­plektický vznik
 • anamnesticky
  • demence? (amyloidní angioaptie)
  • hematologická porucha, antiagregace, antikoagulace?
  • hypertenze?
  • alkoholismus, hepatopatie, renální onemocnění?
  • předchozí krvácení či známá malformace?
  • recentní CEA nebo PTA? (hyperperfúzní poranění)
 • ložiskové příznaky (hemiparesa, afasie, hemianopsie apod.)
 • alterace vědomí (až 50%) – častěji než u iCMP
  • iniciálně většinou somnolence či sopor
  • ini­ciální kóma bývá u rozsáhlého thalamického krvácení nebo u krvácení do kmene s postižením ascendentní RF
 • vysoký krevní tlak až hypertenzní krize (až v 90%)
  • hypertenzní nemoc akutně dekompenzovaná
  • stresová reakce u normotonika
 • nau­zea nebo zvracení (24-50%), cefalea (40%)  v rámci syndromu nitrolební hypertenze
  • častěji než u iCMP
 • epi paroxysmus (6%)
 • časné zlepšení či fluktuace nepatří do obrazu ICH

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Komplikace

Progrese krvácení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Edém mozku, nitrolební hypertenze

 • rozvoj od počátku krvácení, kulminuje mezi 2.-6. dnem
 • v zadní jámě může vést k rozvoji akutního obstrukčního hydrocefalu

→  více zde

Obstrukční hydrocefalus

 • nejvyšší riziko u masivní hemocefalů (primárních i sekundárních)
 • rozsáhlé hematomy mozečkové či kmenové s kompresí likvorových cest
 • je indikací k akutní operaci (EDV)

Komplikace extrakraniální

 • komplikace extrakraniální jsou obdobné jako u ischemií  → viz zde
 • poznámky k  TK:
  • hypertenze může být dána dekompenzací hypertenzní choroby nebo stresovou reakcí u normotonika
  • zvyýšený TK při přijetí neznamená automaticky hypertenzní etiologii krvácení
  • normální tlak při přijetí zvyšuje pravděpodobnost krvácení ze zdroje (provést CTA, DSA)

Prognóza

 • vždy provést iniciální zhodnocení prognózy
 • mortalita ~ 50%, u recidivy až 70%
 • prognóza závisí na:
  • věku a celkovém biologickém stavu
  • lokalizaci a velikosti hematomu (ICH score) a iniciální poruše vědomí (GCS, Beneš-Drábek)
   • GCS < 9 a objem ICH > 60ml ~ 90% mortalita
   • GCS ≥ 9 a objem ICH < 30ml ~ 17% mortalita
  • přítomnosti spot sign
  • etiologii krvácení (SMASH-U)
 • riziko rekurence krvácení závisí na etiologii a rizikových faktorech
  • odhadované riziko recidivy se u nediferencovaných pacientů s ICH pohybuje je 1.2-3%/rok, přičemž nejvyšší výskyt příhod je v prvním roce po krvácení
  • rizikové faktory pro recidivu:  lobární lokalizace, vyšší věk,  přítomnost a počet microbleeds MRI, přítomnost  kortikální povrchové siderózy na MRI, špatně kontrolovaná hypertenze, asijská/černošská rasa a přítomnost apolipoproteinu E ε2 nebo ε4
Riziko rekurence ICH/rok
  hypertonické krvácení (precizní korekce TK sníží RR o 50%) 2 %
  amyloidní angiopatie 7.5-10 %
  AV malformace 6-18 %
  kavernom 4.8 %
  durální AV píštěl 0.15 %

Prevence

  Dlouhodobá kompenzace TK

 • základem prevence je kompenzace TK u všech pacientů s ICH  (AHA/ASA 2022 1/B-R)
 • léčbu začít co nejdřív
  • kombinace farmakologických i nefarmakologických postupů
 • cílový dlouhodobý TK je  < 130/80 mm Hg  (AHA/ASA 2022 2a/B-NR)
  • u mladších pacientů bez závažných komorbidit cílit pod 120/80 mm Hg  (Teo, 2022)

  Úprava životního stylu

 • omezit solení
 • nekouřit, neužívat drogy
 • nepít alkohol, ev max. 2 drinky
 • léčba ev. spánkové apnoe

  Antiagregace po ICH

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

  Antikoagulace po ICH  → viz zde

  Užívání statinů po předchozím ICH

 • není dost důkazů pro vysazení medikace, ale risk-benefit je nejasný  (AHA/ASA 2022 2b/B-NR)

  Užívání NSAID po předchozím ICH

 • pravidelné, dlouhodobé užívání NSAID je nevhodné  (AHA/ASA 2022 3/B-NR)

  Primární prevence ICH u osob s vysoce rizikovým nálezem na zobrazovacích metodách

 • přítomnost a rozsah cerebral microbleeds (CMBs) a kortikální povrchové siderózy jsou prediktory zvýšeného rizika ICH
 • dostupné výsledky MRI zobrazení brát v potaz při plánování prevence CMP (vyhnout se warfarinu, zvážit redukovanou dávku dabigatranu, uplatňovat přísnější kontrolu krevního tlaku atd.) (AHA/ASA 2022 2b/C-LD)