• intravenózní trombolýza (IVT) je standardem terapie akutní iCMP   → fibrinolytika viz zde
  • prospěch z léčby je jednoznačný, NNT k dosažení mRS 0-1 se v publikacích liší
 • čím dříve je trombolýza zahájena, tím vyšší je šance na dosažení rekanalizace a je nižší riziko ICH, mortality a dependence  [Emberson, 2014]
  • mortalita: <3 h HR 1, 3-4.5h HR 1.14,  >4.5h HR 1.22   Mortalita v závislosti na čase podání IVT (Emberson, 2014) 
  • mRS 0-1:  <3 h OR 1.68, 3-4.5h OR 1.26,  > 4.5h HR 1.07  Efekt IVT v čase (Emberson, 2014)
  • každé 15 min zdržení snižuje šanci na dosažení mRS 0-1 o 16%

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • wake-up stroke < 4.5h od detekce příznaků (probuzení) – doporučena IVT + MT (ESO 2022)
 • předpokladem pro podání IVT je splnění radiologických kritérií:
  • core < 70 ml  (rCBF <30% na CTP  nebo ADC < 620 μm2/s)
  • mismatch ratio (penumbra/core)  > 1.2  – penumbra definována jako Tmax > 6s
  • mismatch volume > 10 ml
 • pacient indikovaný k trombolýze má být léčen v KCC / IC a po dobu minimálně 24h od zahájení léčby IVT má být hospitalizován na JIP
 • při vzniku CMP v nemocnici, která nemá iktovou jednotku:
  • může být IVT zahájena podle indikačních kritérií zhodnocených neurologem a po schválení postupu ve spádovém IC / KCC    (Guidelines ČNS 2021)
  • poté je pacient cestou ZZS  transportován do spádového IC či KCC,anebo lze pokračovat v léčbě ve stávající nemocnici (podmínkou je 24h dostupnost neurologa, radiologa, CT+CTA, JIP)
  • před zahájením IVT má být zajištěna okamžitá dostupnost ZZS k poskytnutí případného neodkladného transportu do IC/KCC
 • při vzniku akutního mozkového infarktu v oblasti s přechodně omezenou dostupností IC/KCC (kalamita, epidemiologická situace) může být pacient k léčbě IVT neodkladně transportován do nejblíže dostupného zdravotnického zařízení, které splňuje minimální personální, technické a věcné podmínky (Guidelines ČNS 2021)
 • triáž pacientů s akutní CMP dle věstníku MZ ČR 2021 viz zde

Trombolytika

 • doporučeno je užití alteplázy a nebo tenekteplázy; jiná fibrinolytika nejsou doporučena  (ESO guidelines, 2023)
  • ESO guidelines 2023 preferují užití TNK 0,25 mg/kg oproti altepláze v okně do 4.5 hodiny
  • riziko komplikací je u obou preparátů obdobné (Rose, 2023)

Altepláza (ACTILYSE)

 • altepláza (ACTILYSE) je tkáňovým aktivátorem plasminogenu a je dlouhé roky byla standardem terapie akutní iCMP
 • plánovaná mechanická trombektomie není důvodem k nepodání IVT !!   → viz zde
  • nerandomizované studie naznačují lepší výsledky u kombinované terapie  [Mistry, 2017]  [Goyal, 2018]
  • při splnění kritérií pro indikaci trombektomie nečekat na případný efekt IVT
 • v čase 0-4.5 hodiny preferovat standardní dávku 0.9 mg/kg před redukovanou  (ESO guidelines 2021)
Actilyse

Tenektepláza (METALYSE)

 • alternativou k altepláze do 4.5h je tenektepláza (METALYSE)
  • geneticky modifikovaná tPA se zesílenou fibrinovou specifitou a delším poločasem, umožňujícím bolusové podání
  • dle dat z registru je navíc spojena i s nižším rizikem sICH oproti tPA  → viz zde
 • v dávce 0.25 mg/kg bolusově je alternativou k tPA:
  • u pacientů s LVO indikovaných k MT (ESO guidelines 2021 TNK preferují)
   • studie EXTEND-IA TNK   prokázala lepší výsledky TNK oproti tPA u pacientů s okluzí velké tepny a následnou MT  (kompletní reperfúze 22% u TNK vs 10% u altepázy)
   • metaanalýza 4 RCT prokázala větší účinnost TNK oproti IVT u pacientů s okluzí velké tepny (LVO)   [Katsanos, 2020]
   • studie ExTEND-IA part 2 neprokázala větší účinnost dávky 0.4 mg/kg oproti 0.25mg/kg (Cambell, 2020)
  • randomizované studie ACT (2022) a ATTEST-2 (2023) prokázaly non-inferioritu TNK v dávce 0.25 mg/kg oproti tPA ve standardní indikaci trombolýzy i bez následné MT
  • non-inferiroritu TNK oproti tPA prokázala i meta-analýza 5 studií  [Burgos, 2019)
 • studie NOR-TEST 2 s vyšší dávkou TNK (0.4 mg/kg) byla z bezpečnostních důvodů předčasně zastavena
Metalyse

ALTEPLÁZA

 • NINDS – prokázán efekt tPA do 3 hodin od vzniku iCMP – mRS 0-1/3měsíce:  39% vs 26% (placebo)
 • ECASS 3  prokázán efekt tPA do 4,5 hodin od vzniku iCMP
 • SITS-MOST  efekt tPA do 4,5 hodin
  • analýza dat on-line registru SITS
  • srovnatelné výsledky běžné klinické praxe s výsledky randomizovaných studií
 • EXTEND  (2018)
  • okno 4.5-9,  CTP mismatch ratio >1.2 + mismatch ≥ 10 ml   
  • mRS 0-1 /3m RR 1.44 (35.4% vs 29.5%)
 • účinnost a bezpečnost IVT indikované dle CTP prokázala i metaanalýza studií EXTEND, ECASS-4/EXTEND a EPITHET  (mRS 0-1, OR 1.86)    [Campbell, 2020]
 • WAKE-UP
  • MR DWI/FLAIR mismatch DWI-FLAIR mismatch
  • OR 1,61 (mRS 0-1 53.3 vs 41.8)
  • efekt i u lakunárních infarktů
 • MR WITNESS

TENEKTEPLÁZA

 • NOR-TEST  (bolus  0.4 mg/kg, maximum 40mg vs. tPA 0.9 mg/kg)
  • n=1100, okno 4.5 hodiny, median NIHSS 4
  • podobné výsledky jako tPA
 • EXTEND-IA TNK  
  • TNK 0.25 mg/kg vs tPA do 4.5 hodiny
  • okluze velké tepny (LVO), podání před následnou trombektomií
  • lepší výsledky než tPA
 • metaanalýza 4 RCT studií u pacientů s LVO   [Katsanos, 2020]
  • TNK vs IVT – mRS 0-2 OR 2.06, rekanalizace 3.05
 • CHABLIS (TNK v čase 4.5-24h) dle CTP
  • mRS 0-1/ 90 dní: 28% u dávky 0.25 mg/kg, 49% u dávky 0.32 mg/kg group
  • mRS 0-2)  46% vs 60%
  • sICH 11 vs 9%
 • NOR-TEST 2  part A (Norwegian Tenecteplase Stroke Trial 2) – studie předčasně ukončena pro zvýšené riziko krvácení u TNK dávce  0,4 mg/kg
 • aktuálně probíhající studie srovnávající tPA a TNK:
  • TASTE (Tenecteplase Versus Alteplase for Stroke Thrombolysis Evaluation)
  • TEMPO-2 (Multicentre, Prospective Randomized Open Label, Blinded-End Point (PROBE)
  • ACT (Alteplase Compared to Tenecteplase in Patients With Acute Ischemic Stroke: QuICR & OPTIMISE Registry Based Pragmatic Randomized Controlled Trial],
  • TWIST (Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial)
  • NOR-TEST 2 part B (0.25 mg/kg, moderate-severe stroke)

Výhody a nevýhody IVT

 • není třeba speciálního vybavení
 • rychlé zahájení terapie
 • nízká cena
 • úzké terapeutické okno
 • nízká účinnost u větších trombů
  • údaje o rekanalizaci se liší, nicméně platí:  větší tepna = nižší účinnost
  • plná rekanalizace okluze terminální ACI~10%, M1~20-30%   Šance na rekanalizaci po podání IVT s ohledem na lokalizaci trombu
  • rekanalizace (TIBI 2b/3) u okluze středně velké tepny (MeVO – většinou M2 segment)  u cca 42%    [Ospel, 2020]
  • dle studie INTERRSECT je rekanalizace u okluze intrakraniální ACI a ACM dosaženo u 27% pacientů   [Ohara, 2020]
 • riziko krvácení (IC, ale i systémového)
 • četné kontraindikace (postupně se řada z nich stala relativními)

Indikace intravenózní trombolýzy

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Postup při podání IVT

Trombolýzu zahájit co nejdříve od příjezdu pacienta do nemocnice. Žádné z vyšetření by nemělo oddálit její zahájení. 

Tzv.  Door-To-Needle Time ( DTN) by měl být pod 45-60 minut, u nekomplikovaných pacientů lze bolus zahájit do 10-20 minut

Iniciální vyšetření pacienta a monitorace

 • kladen důraz na ultra rychlé podání bolusu IVT (u nekomplikovaného pacienta do 10-15 minut !)
  • tento postup vyžaduje logistická opatření v rámci iktového centra
  • řada center již nezavádí před TL močový katetr, druhou flexilu ani neprovádí EKG
  • ev. kontraindikace je dobré ověřit telefonicky či v dokumentaci ještě před příjezdem pacienta
  • v rámci urychlení léčby jsou také testovány přednemocniční mobilní iktové jednotky (sanitka s CT);  cost-benefit je zatím nejistý, jedna z analýz neprokázala lepší mRS 0 a 1 ve srovnání se standardní péčí, nicméně nebyl ani vyšší výskyt hematomů  [Kunz, 2016]
 • rychlé klinické vyšetření vč zhodnocení NIHSS, vitálních funkcí,  TK+TF,  ověřit čas vzniku, kontraindikace
 • rychle provést CT mozku nativ (pro indikaci IVT stačí)
  • není znám treshold rozsahu časných známek ischemie, který by měl vést k nepodání IVT , pokud není známa nějaká kontraindikace
  • hyperdenzní znamení medie není KI IVT   AHA/ASA 2019 IIa/B-NR)
  • rutinní použití MR k vyloučení microbleeds není doporučeno (AHA/ASA 2019 I/B-NR)
 • vždy zvážit risk-benefit IVT  (AHA/ASA 2019 I/C-EO)
 • minimalizovat riziko stroke mimics (především vyloučit hypoglykémii), nápomocné jsou nálezy na zobrazovacích metodách (především CTA/CTP)
 • pokud nejsou kontraindikace, pak neprodleně zahájit IVT
  • není třeba čekat na výsledky koagulací,  pokud není důvodné podezření na trombocytopenii či poruchu krvácení nebo pokud pacient neužívá antikoagulancia nebo je užívání antikoagulancií nejisté  (AHA/ASA 2019 IIa/B-NR)
  • postup při užívání DOAC  → viz zde
 • poté ev. doplnit CTA/CTP a zvažovat endovaskulární léčbu

Příprava infúze, dávkování

Actilyse
 • lahvička alteplázy (10mg, 20mg nebo 50mg) se ředí přiloženým roztokem
 • v lahvičce s t-PA je podtlak, proto se vpichuje převáděcí kanyla nejprve do lahvičky s vodou
 • ředení infúze:  1mg/1ml
 • roztok neředit ani nepodávat s jinými léky (samostatná flexila)
 • ACTILYSE 0.9 mg/kg  
  • 10% úvodní bolus i.v. (aplikace pomalou 1-2 min injekcí)
  • zbytek (90%) během 60 min injektomatem
  • max. dávka v indikaci léčby iCMP je 90mg
 • pokud po obdržení laboratoří zjistíme hodnoty INR > 1.7 , aPTT nad horní limit laboratoře nebo počet trombocytů < 100 000/μl musí být IVT okamžitě přerušen
Metalyse
 • lahvička tenekteplázy (10 000 jednotek/ 50 mg) se ředí přiloženým roztokem (10 ml), před použitím je rozpouštědlo přidáno k prášku, čímž se připraví injekční roztok určený kaplikaci
 • ředení infúze:  1ml/1000 IU/5mg   → viz zde
 • roztok neředit ani nepodávat s jinými léky (samostatná flexila)
 • pokud v odběrech zjistíme hodnoty INR > 1.7, aPTT nad horní limit laboratoře nebo počet trombocytů < 100 000/μl musí být IVT okamžitě přerušena
 • dávkování
  • samotná trombolýza (dle studie  NOR-TEST ) – bolus  0.4 mg/kg  (tedy 0,08 ml/kg), maximum 40mg
  • trombolýza před MT (dle studie EXTEND-IA TNK)    – bolus 0.25 mg/kg  (tedy 0,05 ml/kg)
Okluze a.basilaris na CTA
TCCD monitorace v průběhu trombolýzy - obraz kompletní rekanalizace uzavřené ACM

Péče během trombolýzy

 • monitorace vitálních funkcí
 • před podáním IVT a v následujících 24h udržovat TK < 180/105 mmHg (ESO 2022)     viz protokol korekce TK během TL
  • agresivní korekce TK v prvních 72h (TKs < 130140 mmHg) vede dle studie ENCHANTED  k redukci rizika ICH (14.8% vs. 18.7%);  terapie však neměla vliv na výsledný outcome (mRS/3m). Ve studii byli pacienti s lehkým a středně těžkým deficitem  [Anderson, 2019]
 • sledovat možné krvácivé komplikace (místa vpichu, dásně, GIT, urogenit. trakt, ev. v místě poranění) a alergické reakce vč. angioedému (více zde)
 • monitorace NIHSS ev. GCS
  • při vzestupu NIHSS ≥ 4 body (pokud není důsledkem např. pomocí TCCD prokázané reokluze) a u nově vzniklých prudkých bolestí hlavy zvážit zstavení IVT a provedení ko CT
 • ev. TCCD monitorace
  • pouze opakovaná vyšetření s určením TIBI , kontinuální monitorace (sonotrombolýza) není mimo klinické studie doporučena!
 • u pacientů s okluzí velké tepny organizovat již při zahájení IVT endovaskulární intervenci a nečekat na dokončení IVT (šance na rekanalizaci velké tepny je u samotné IVT malá, např. u okluze terminální ACI je to <10%)
  • transport z IC do KCC k provedení MT má být uskutečněn neprodleně po zahájení IVT    (ČNS guidelines 2021)
 • kritéria přetrvávající okluze:
  • nedojde ke zlepšení kliniky (snížení NIHSS o < 40%)
  • na TCD/TCCD TIBI  ≤ 3

Po trombolýze

 • odběry
  • KO + koagulace (aPTT, INR, fibrinogen)  za 6 a 24 hodin od TL
  • kontrolní biochemie za 12-24 hodin
 • kontrolní CT mozku za  22-36 hodin
 • pokračovat v precizní kompenzaci TK v prvních 24 hodinách  (< 180/105 mm Hg)
 • PMK zavést buď před trombolýzou nebo > 60 min od jejího ukončení
 • v prvních 24 hod nezavádět NGS, centrální žilní katetr a neprovádět arteriální punkce
  • při vitální indikaci počkat alespoň 30 minut od ukončení infúze, APTT a INR musí být v normě
  • preferovat punkci v.femoralis před v.subclavia
 • zákaz aplikace i.m. injekcí během IVT a 60 min po ní
 • zákaz antikoagulační terapie v prvních 24 hodinách od TL
 • protidestičková léčba v prvních 24 hodinách
  • nepodávat I.V. aspirin < 90 min od zahájení IVT (viz studie ARTIS)  (AHA/ASA 2019 III/B-R)
  • současně s IVT nepodávat abciximab
  • standardně protidestičkové léky nasadit po 24h, jakmile kontrolní CT vyloučí hemoragickou komplikaci
  • protidestičkovou léčbu lze podat i do 24h od podání IVT s ohledem na komorbidity, pokud má tato léčba prokazatelný benefit (např. po akutním stentingu, současný AIM apod.)  (AHA/ASA 2019 IIb/B-NR)
  • event. miniheparinizaci jako prevenci DVT zahájit za 24 h od IVT (po kontrolním CT)

→ antiagregace v akutním stadiu CMP