ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE / HYPERKOAGULAČNÍ STAVY

Hyperkoagulační stavy (trombofilie)

Vloženo 08.01.2020 , poslední aktualizace 06.09.2021

 • žilní trombóza dominuje oblenění toku a hyperkoagulace, ke které dochází při aktivaci plazmatických koagulačních faktorů a selhání funkce jejich inhibitorů v plazmě a cévní stěně
 • arteriální trombóza – spíš aktivace a agregace  trombocytů a dysfunkce endotelu (většinou v důsledku AS)

Trombofilie

 • zvýšená dispozice ke vzniku trombů (vrozená, získaná)
  • trombofilní mutace postihují 5-8% populace Deitcher SR. Demystifying two common genetic predispositions to venous thrombosis. Cleve Clin J Med. 2000, 67: 825-826
 • klinická manifestace bývá především u homozygotních forem, u heterozygotní formy je ke klinické manifestaci třeba kumulace dalších cévních rizikových faktorů
 • přítomnost těchto mutací u pacientů s iCMP je obdobná jako u zdravé populace
 • k celkovému riziku trombembolie přispívá přítomnost dalších rizikových faktorů:
  • vaskulární rizikové faktory
  • imobilizace / peroperační stavy
  • gravidita / užívání HAK
  • současné nádorové onemocnění (získaný hyperkoagulační stav)
 • například heterozygoti s Leidenskou mutací mají 5-10x vyšší relativní riziko vzniku trombotických komplikací, uživání HAK či hormonální substituční léčby u heterozygotů s Leidenskou mutací pak toto riziko zvyšuje až na 35ti násobek oproti zdravé populaci a riziko může být až 100 násobné při přítomnosti dalších mutací (faktor II, MTHFR)

Trombofilní stavy a iCMP

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klasifikace

Mechanismy podílející se na vzniku iCMP
Deficit faktorů inhibujících koagulaci (AT III, PC a PS)
Zvýšená hladina koagulačních faktorů (typicky V a VII)
Snížená fibrinolytická aktivita  (deficit plasminogenu a inhibice aktivátoru plasminogenu)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Biochemické a hematologické vyšetření

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Genetické vyšetření

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Přehled hyperkoagulačních stavů

Rezistence k aktivovanému proteinu C (APC)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Deficit antitrombinu III (AT III)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Deficit proteinu S
 • protein S je kofaktorem aktivovaného proteinu C (APC), který reguluje přeměnu protrombinu na trombin
 • vzácná heterogenní skupina onemocnění (více než 130 různých genových mutací)
 • výskyt:
  • v běžné populaci 0,01-0,1 %
  • u pacientů s prodělanou DVT v 2,3-4,6 %
 • RR DVT až 10x vyšší u asymptomatických jedinců oproti běžné populaci
 • RR rekurence DVT  ~  1,5-3 násobné zvýšení (roční riziko rekurence DVT zpočátku ~ 15%)
Získané příčiny deficitu proteinu S
 • jaterní onemocnění
 • nefrotický syndrom
 • deficit vitamínu K
 • antikoagulační terapie
 • autoprotilátky proti proteinu S
 • pokles proteinu S v těhotenství
 • pokles proteinu S při užívání hormonální antikoncepce (vyšetření zopakovat po vysazení)
Deficit proteinu C

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Mutace faktoru II – protrombin 20210A
 • 2. nejčastější vrozená trombofilie vzniká na podkladě záměny glutaminu za arginin v nukleotidové pozici 20210
 • defekt vede k vyšším koncentracím faktoru II – protrombinu, a tím zvyšuje riziko vzniku trombózy
 • zvýšení rizika rekurence DVT v přítomnosti této mutace je nejasné a pravděpodobně izolovaná heterozygotní mutace nemá vliv na vznik rekurence DVT
 • doporučení v délce antikoagulační léčby a v prevenci tromboembolismu v těhotenství jsou shodná jako u heterozygotní mutace faktoru V Leiden.
 • v případě kombinace 2 mutací (heterozygot pro faktor V Leiden + faktor II – protrombin)  je riziko rekurence hluboké žilní trombózy již 2-5násobně zvýšené
  • je doporučena antikoagulační léčba po dobu 12 měsíců (úroveň doporučení 1C+)
  • dlouhodobá antikoagulační léčba zůstává v třídě 2C.
Deficit tPA
 • nezávislý rizikový faktor IM a iCMP
 • největší část tPA cirkuluje jako inaktivovaný komplex s inhibitorem aktivátoru plasminogenu (PAI-1)
 • snížená koncentrace tPA snižuje fibrinolytickou aktivitu a urychluje aterosklerózu (zejména krkavic a periferních cév )
Hyperfibrinogenémie
 • zvýšená hladina fibrinogenu zvyšuje riziko iktu (nezávislý faktor)
  • zvýšení viskozity krve, agregability destiček, podporuje aterogenezi a účastní se na formování trombu
 • dlouhodobé snížení jeho hladin nevede ke snížení rizika iCMP
Hyperhomocysteinémie a mutace metylentetrahydrofolát reduktázy

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Zvýšená koncentrace koagulačních faktorů
 • nejvýznamnější je faktor VIII
  • vzestup aktivity > 150 % vede ke zvýšení relativního rizika vzniku DVT až 5x
  • lehce zvyšuje i riziko arteriální trombózy  Kamphuisen,2001]
 • stejně důležité je i ↑ hladiny fibrinogenu, které vede ke zvýšení rizika DVT 4x

Management

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.