ISCHEMICKÉ CMP / PREVENCE

Left Atrial Appendage (LAA)

Vloženo 11.12.2019 , poslední aktualizace 28.01.2024

 • fibrilace síní (fisi) je významnou příčinou ischemické cévní mozkové příhody, které lze předcházet
 • zásadní význam má její včasná detekce (zejména její paroxyzmální formy) a léčba orálními antikoagulancii
 • riziko CMP u osob s fisi lze stratifikovat pomocí predikčních nástrojů, jako je CHA2 DS2-VASc
 • perorální antikoagulační léčba) s sebou nese zvýšené riziko krvácení a u některých pacientů může být kontraindikována
  • mezi několik málo absolutních kontraindikací patří aktivní závažné krvácení, přidružené komorbidity (např. těžká trombocytopenie <50 trombocytů/l, těžká vyšetřovaná anémie atd.) nebo nedávná vysoce rizikové krvácení, jako je intrakraniální krvácení
  • antikoagulace tak často není nasazena z obav před krvácením
  • většina pacientů, kteří by byli v minulosti považováni za nevhodné pro léčbu pomocí VKA, proftuje z užívání DOAC a zbytečné nenasazení antikoagulace zvyšuje embolické riziko související s atriální kardiomyopatií
 • alternativou k antikoagulační léčbě u skutečně vysoce rizikových pacientů může být endovaskulární nebo chirurgická léčba ouška levé síně (LAA)
  • tento postup vychází ze skutečnosti, že významná část trombů se při fisi tvoří v LAA (57 % při valvulární fisi a 91 % při NVAF)
  • procedura zahrnuje femorální žilní vstup, zavedení katetru s uvnitř uloženým komprimovaným okludérem do pravé síně, transseptální přístup do levé síně a uvolnění okludéru v oušku levé síně
 • okluzi ouška připouštějí i aktuální guidelines
  • u pacientů s cévní mozkovou příhodou/TIA s NVAF, kteří mají kontraindikace k celoživotní antikoagulaci, ale mohou ji tolerovat po dobu alespoň 45 dnů, lze zvážit perkutánní uzávěr LAA ke snížení rizika recidivy cévní mozkové příhody a krvácení (doporučení AHA/ASA 2021 2b/B-R)
Ouško levé síně (LAA)
ESC 2016

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Metody okluze

Endovaskulární okluze

Watchman Okluze LAA - Watchman    → viz zde

 • nejvíce dat je u endovaskulárního systému WATCHMAN (Boston Scientific)
 • vyroben ze samoroztažitelné nitinolové kostry s fixačními zpětnými háčky a permeabilním polyesterovým obalem.
 • schválen FDA v r.2015

Amplatzer Amulet  –  2.generace, schválen v EU    Okluze LAA - Amplatzer Amulet

 • dle registrů riziko periprocedurálních komplikací až 4.8%, následné riziko trombózy na okludéru 1.5-5%  [Mandrola, 2017]

Amplatzer Cardiac Plug    Okluze LAA - Amplatzer Cardiac Plug

Systém Lariat  

 • schválen FDA
 • aktuálně 2. generace schopná eliminovat i rozměrově velká ouška levé síně
 • systém je plně katetrizační, ale je nutné použít současně jak přístup cévní (žilní vstup do pravé síně, transseptální punkce a zavedení navigační sondy do OLS), tak i přístup epikardiální tzv. suchou punkcí perikardiálního prostoru. Vlastní uzávěr se provede utažením polyesterové smyčky „navlečené“ pomocí navigace na OLS z epikardiální strany a ligované v jeho bázi
 • vysoké riziko komplikací (14.7%)!   [Price, 2014]
Okluze LAA - systém Lariat
Okluze LAA - systém Lariat
Chirurgická okluze LAA
 • resekce nebo podvaz ouška (většinou v rámci kardiochirurgických výkonů)
 • přínos není spolehlivě zhodnocen
 • u rizikových pacientů je doporučováno pokračovat v AK terapii v rámci prevence iCMP i po operaci
 • pozitivní výsledky s redukcí mortality i stroku přinesla tato práce

Periprocedurální antitrombotická léčba

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Komplikace

 • některé práce uvádějí 8- 20% periprocedurálních komplikací  [Fauchier ,2018]
 • dle LAAO registru major periprocedurální komplikace u 2.16% (nejčastěji tamponáda)  [Freeman, 2020]
Device Related Thrombus (DRT)  Device related trombus 
 • roční riziko cca 4-8%  [Fauchier ,2018]
 • dle registru EWOLUTION  4.1%   [Boersma, 2019]
 • proto je po výkonu nutná přechodná antitrombotická léčba (dokud není aparát překryt endotelem)
  • není jednotný protokol, většinou se vychází z postupů v jednotlivých studíích (viz výše)
 • hlavní rizikové faktory DRT dle LAAO-DRT registru:
  • permanentní fisi
  • perikardiální efúze (patologická akumulace tekutiny v perikardiálním vaku)
  • hyperkoagulační stav
  • renální insuficience (CKD)
  • hluboká pozice implantátu (> 10mm od pulmonary/coumadine ridge –  struktura mezi levou horní pulmonální žílou a LAA) [Freixa, 2021]
   • coumadine ridge byl v minulosti často chybně diagnostikován jako trombus
Inkompletní okluze (leak)  
 • ouško levé síně (LAA) má u každého pacienta jiný tvar a velikost ⇒ riziko inkompletní okluze
 • podle registru NCDR LAAO lze pomocíTEE (provedeného cca 45 dní od okluze) identifikovat tři skupiny pacientů:
  • s těsnou okluzí
  • s malou netěsností (leak < 5 mm)
  • s velkou netěsností (leak ≥ 5 mm)
 • částečná okluze může vytvořit vhodné podmínky pro tvorbu trombu (Alkhouli, 2022)
  • malé netěsnosti jsou spojeny s mírně vyšším výskytem tromboembolických a krvácivých příhod
  • velké netěsnosti (> 5 mm) nebyly spojeny s nežádoucími příhodami, nicméně vyšší podíl těchto pacientů byl ponechán na antikoagulační léčbě
 • novější okludéry s lepším těsněním by mohly snížit počet příhod spojených s netěsností okluze

Vzduchová embolie

Perikardiální tamponáda

Uvolnění okluderu

Risk-benefit

 • s ohledem na bezpečnostní profil DOACs je poměr rizika a přínosu okluze LAA nejistý
 • po výkonu se často pokračuje v protidestičkové terapii, která sama o sobě je z hlediska krvácení riziková   [Mandrola, 2017]
  • riziko krvácení ASA vs DOAC se příliš neliší (viz studie AVVEROES a RE-SPECT ESUS)
  • navíc řada trombů vzniká mimo ouško a toto riziko narůstá s počtem komorbidit  (citace o 90% trombů v oušku pochází z publikace z roku 1996, která nestudovala pacienty s iktem!)   [Mahajan, 2012]
 • nepodání antikoagulace z neopodstatněných obav z krvácení může vést k nedostatečné redukci rizika iCMP související s atriální kardiomyopatií (tromby mohou vznikat i mimo ouško)
 • diskutuje se také přechodné užívání DOACs po LAAO bez následného dlouhodobého podávání ASA