DOPLŇKY / SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE

Normotenzní hydrocefalus

 Vloženo 02.01.2021 , poslední aktualizace 30.11.2021

 • normotenzní hydrocefalus (NPHNormal Pressure Hydrocephalus) je jeden z mála potenciálně léčitelných typů demence
 • jedná se o komunikující hydrocefalus s normální tlakem mozkomíšního moku

  • normální tlak likvoru vleže: 70-220 mm H2O  (u některých obezních se udává až 250 mm H2O)   [Corbett , 1983]
  • normální tlak likvoru v sedě:  250-400 mm H2O
  • 1 cm H2O = 0.73 mm Hg
 • klinicky Hakimova triáda:
  • porucha chůze
  • demence
  • močová inkontinence
 • základem terapeutického úspěchu operace je pečlivý výběr vhodného pacienta

Etiopatogeneze

 • klinické symptomy jsou dány poškozením centrální porce corona radiata distendovanými komorami. Postiženy jsou hlavně motorická vlákna inervující dolní končetiny a sfinktery (proto porucha chůze a inkontinence), předpokládá se spíše postižení drah extrapyramidových
 • NPH může začít jako transientní high-pressure hydrocefalus s následným rozšířením komor. V dalším průběhu se pak tlak normalizuje, přesto dochází k dalšímu rozšiřování komor (síla = tlak x plocha)
 • pacienti s NPH mívají tlak lehce zvýšen oproti kontrolní skupině, i když se jeho hodnota nadále drží v normálním rozmezí
 • u některých pacientů bývá při monitoraci ICP popisována intermitentní intrakraniální hypertenze
 • primární (idiopatický) NPH
 • sekundární NPH
  • po SAK
  • po kraniocerebrálním traumatu
  • po meningitidě
  • po operaci mozku aj.

Klinický obraz

 • pomalu progredující poru­cha chůze s instabilitou a častými pády (hydrocefalická astázie a abázie, lakunérská chůze, frontální apraxie)
  • snížená výška a délka kroku,  snížená rychlost chůze  („magnetická chůze“)
   • porucha chůze někdy imituje IPD, časté jsou start hesitation či freezing
  • zvýšené kymácení trupu při chůzi, chůze o širší bázi, pocit nerovnováhy
  • otočka s mezikroky (≥ 3)
  • běžně nejsou přítomny rigidita, tremor, zpomalení alternujících pohybů
  • není efekt L-dopy
  • poruchy chůze jsou často jediným příznakem normotensního hydrocefalu, močová inkontinence z uvedené triády naopak nejčastěji chybí
  • není přítomna ataxie ani paresa, mohou být iritační pyramidové jevy
 • „subkortikální“ demence
  • dominuje dysexekutivní syndrom
  • porucha pozornosti
  • ↓  PM tempo a spontaneita
  • nejsou přítomny přítomny kortikální pourchy (agnosie, afasie, apraxie)
 • mo­čová inkontinence
  • relativně pozdní příznak, často dlouho chybí,  zpočátku bývá zvýšená frekvence a urgence močení
  • fekální inkontinence je méně častá, ev. až v pokročilých stádiích

Diagnostika

 • typický klinický obraz (Hakimova trias)
 • typický CT / MR nález (kritéria viz tab. níže)
 • normální tlak CSF při lumbální punkci a absence městnání na očním pozadí
 • dynamické MR studie (CSF flow) se zobrazením směru toku likvoru
 • pozitivní nálezy při izotopové cisternografii (považována za obsolentní metodu)
 • pozitivní odpověď na suplementární testy

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Chirurgická léčba

 • komorová drenáž – ventrikuloperitoneální shunt (VP shunt) je indikovan u progredující klinické symptomatologie , pokud je korelace s metodami zobrazovacími a komplementárními
 • v úvahu brát:
  • délku trvání klinických potíží
  • komorbidity (lze příznaky vysvětlit jinou chorobou?)
  • riziko operačního výkonu
  • věk a biologický stav pacienta
 • u paci­entů s obstrukčním hydrocefalem chirurgické odstranění příčiny tam, kde je to možné, nicméně u NPH endoskopické ošetření (3. ventrikulostomii) není doporučováno
 • zavedení VP shuntu u normotenzního hydrocefalu (při respektování výše uvedených indikačních kritérií) vede ke zlepšení stavu (pokud ke zlepšení nedojde, pak se např.  jedná o kombinaci s m Binswanger)
  • zlepšení referováno mezi 70-80%
  • nonrespondéři – nefunkčnost shuntu, nedostatečná drenáž (underdrainage),  chybná indikace
 • komplikace shuntu:
  • malfunkce mechanická (okluze, dislokace)
  • infekce (shuntová meningitida) – 5-6%
  • nedostatečná drenáž (underdrainage) či předrénování (overdrainage) – preferovat programovatelné ventily  – 2-17%
 • sledování po operaci
  • klinická kontrola za 3, 6 a 12 měsíců
  • CT/MR kontroly – není shoda na frekvenci kontrol, či zda vůbec provádět, pokud není podezření na komplikace – minimálně 1 zobrazení krátce po implantaci shuntu

Konzervativní

 • farmakologická terapie má limitovaný význam – acetazolamid, furosemid
 • opakované odlehčovací punkce