ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE

Fibromuskulární dysplázie (FMD)

Vloženo 20.12.2019 , poslední aktualizace 05.09.2022

 • většinou sporadické (výjimečně dědičné) nezánětlivé onemocnění neznámé etiologie, postihující tepny střední velikosti
 • lokalizace – obvykle šetří proximální úsek cévy, postižené tepny vykazují segmentální stenózy a zvětšení, ~ 1/3 pacientů má vícečetné arteriální léze
  • extrakraniální úsek ACI a vertebrální tepny
  • renální tepny (nejčastěji)
  • splanchnické tepny (vzácně)
  • podklíčkové, axilární a ilické tepny (vzácně)
 • obvykle se vyskytuje u žen mladšího až středního věku
  • poměr žen a mužů je 3:1
  • obvykle mezi 30.-50. rokem života
 • FMD může vést k závažným komplikacím včetně TIA/iCMP, spontánní disekce a tvorby aneuryzmat

Patologie

 • etiologie není známa
 • fibrózní nebo fibromuskulární zesílení arteriální stěny (intimy, medie i adventicie) vedoucí ke segmentálním stenózám a tvorbě mikroaneuryzmat

  • intima je postižena v < 5% případů (⇒ intimal fibroplasia resp.  carotid  artery web)
  • nejtypičtější je psotožení medie (90-95%)
  • adventiciální typ je vzácný
 • histologie
  • akumulace dysplastických svalových buněk
  • absence zánětu
 • léze jsou typicky lokalizovány ve středním a distálním úseku extrakraniálních tepen
 • FMD predisponuje k rozvoji intrakraniálních aneuryzmat a tepenných disekcí
  • u pacientů s disekcí je vhodné vyšetřit i renální arterie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz a diagnostika

 • stenózy krčních tepen jsou často asymptomatické, ale mohou vést k TIA/iCMP
  • díky distální tromboembolizaci
  • v rámci disekce (embolizací či v důsledku hypoperfúze)
 • stenóza renální tepny vede k renovaskulární hypertenzi (aktivací RAAS), ev. až k renální insuficienci
 • léze koronárních tepen může způsobit syndrom AP, IM ev. kardiální smrt
 • FMD bývá diagnostikována pomocí angiografie (MRA, CTA, DSA)  
  • dysplastické úseky tepen mají růžencovitý charakter podmíněný střídáním stenotických a pseudoaneuryzmatických deformit (string of beadsFMD - postižení ACI v UZ obraze  Stenóza renální arterie na CTA
  • méně častá je koncentrická táhlá stenóza
  • častý je kinking v distálním úseku ACI  Fibromuskulární dysplázie (FMD)
 • FMD se může manifestovat karotickou disekcí (nejlépe je vidět na fat-sat T1 sekvencích)  Disekce ACI vpravo (MR fat-sat T1 sekvence)
 • méně častý je výskyt aneuryzmat, které mohou vést ke vzniku subarachnoidálního krvácení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

 • ateroskleróza
  • typická lokalizována proximálně- v přechodu ACC-ACI a za odstupem ACI a dále pak v sifonu
  • často jsou přítomny kalcifikace
 • vaskulitida
  • ↑ FW
  • u arteritid postihujících extrakraniální ACI bývá difúzní zesílení cévní stěny (typicky u Takayasu)
 • vazospazmy (měnlivý nález)

Management

Primární prevence CMP

 • u asympomatické léze ACI se většinou postupuje konzervativně, protidestičková léčba se nenasazuje

Sekundární prevence CMP

 • striktní korekce TK a ostatních vaskulárních rizikových faktorů
  • statiny nejsou u FMD rutinně nasazovány, pokud není jiná indikace
 • protidestičková léčba  (AHA/ASA 2021  I/C-LD)
  • nejčastěji nasazována ASA (na základě expert opinion, studie chybí)
 • po CMP/TIA na podkladě disekce bez trombózy se většinou nasazuje protidestičková léčba  (AHA/ASA 2021  2a/C-EO)
 • při selhání léčby či významné stenóze lze provést angioplastiku s ev. stentingem    (AHA/ASA 2021  2b/C-LD)   (Tekieli, 2015)
  • angioplastika má dlouhodobý efekt, stent často nutný
  • silná data o klinické prospěšnosti angioplastiky oproti konzervativní terapii chybí

Renovaskulární hypertenze

 • u  renovaskulární hypertenze je indikována PTA/STNT a.renalis
  • RAA systém zajišťuje vazokonstrikcí dostatečný glomerulární tlak
  • ACEI by vedly k hypoperfúzi leviny a její nedostatečné funkci