• cílem terapie CVT je obnovení anterográdního žilního toku ve splavu a tím zmírnění maligní žilní kongesce; rekanalizace je obecně spojena s lepším výsledným stavem
 • standardem léčby CVT je antikogulační terapie, nicméně část nemocných s těžkým postižením může profitovat z trombolytické a endovaskulární léčby
  • pacienti, jejichž klinický stav se i přes antikoagulační léčbu nelepší
  • pacienti v těžkém stavu s rychle se rozvíjející deteriorací vědomí (rozsáhlé trombózy, trombózy hlubokého žilního systému), u nichž je špatná prognóza navzdory antikoagulační léčbě
 • nicméně randomizovaná studie TO-ACT efekt intervenční léčby ve srovnání se standardní medikamentózní terapií neprokázala

Intravenózní trombolýza

 • používána zřídka, není schválena, výsledky léčby nejednoznačné, zdá se zvýšené riziko krvácení
 • není jasné dávkování (dle malých studií 1-2 mg/h kont.) ani doba podání (24-48h)
 • dle ESO guidelines 2017  nejsou dostatečná data a spíše není doporučována (zvláště u pacientů, kde lze předpokládat dobrou prognózu)

Lokální trombolýza / mechanická rekanalizace

 • endovaskulární léčba (EVT) by měla být prováděna ve specializovaných centrech
 • doporučuje se u rozsáhlých žilních trombóz, kde nelze očekávat významný účinek antikoagulační léčby nebo v případech s progresivním klinickým zhoršováním navzdory antikoagulační terapii
  • v review zahrnující 10 studií (n= 339) popsali autoři u EVT kompletní a parciální rekanalizaci u 90 % pacientů (Paybast, 2022)
  • teoretická výhoda lokální trombolýzy spočívá v tom, že lék je podáván přímo do místa trombózy, mechanické metody vedou k rychlejší rekanalizaci a zvětšují povrch trombu vystaveného působení následně podaného trombolytika
  • aktuálně neexistují důkazy, že by některá technika (např. stent retriever, aspirační katetr, AngioJet, Fogarty, atd) byla lepší než ostatní
 • současně vždy zvažovat alternativu v podobě dekompresní kraniektomie !
 • ESO guidelines 2017  ani AHA guidelines 2024 endovaskulární léčbu, její indikaci ani technické provedení neřeší

Lokální trombolýza – Local IntraSinus Thrombolysis (LIST)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Mechanická rekanalizace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Chirurgické výkony

Zevní komorová drenáž

 • např. při rozvoji obstrukčního hydrocefalu, nicméně pro doporučení nejsou dostatečná data (ESO guidelines 2017)
 • pečlivě zvážit – vyžaduje přechodné přerušení antikoagulační/trombolytické léčby

Dekompresní kraniektomie

 • indikovat u progredující intrakraniální hypertenze nereagující na konzervativní terapii (ESO guidelines 2017)
 • výkon lze kombinovat s evakuací případného velkého hematomu
 • život zachraňující výkon, který zvyšuje současně šanci na dobrý outcome
  • lepší výsledky lze očekávat u mladých non-komatózních pacientů s unilaterální lézí
  • dle studie DECOMPRESS2 může až 1/3 pacientů dosáhnout nezávislosti
Dekompresní kraniektomie u trombosy hlubokého žilního systému

Dekomprese optického nervu

 • indikovat při velkém edému papil a hrozící slepotě
 • protětí pochvy nervu sníží intraneurální tlak a usnadní žilní odtok (výkon nicméně vyžaduje přerušení antikoagulační/trombolytické léčby)