ISCHEMICKÉ CMP / AKUTNÍ TERAPIE

Rekanalizační terapie u antikoagulovaného pacienta

Vloženo 03.08.2020 , poslední aktualizace 24.02.2023

Intravenózní trombolýza

 • IVT je obecně kontraindikována u pacientů, kteří jsou účinně antikoagulováni (kvůli předpokládanému zvýšenému riziku ICH)
 • s nástupem DOACů se tato kontraindikace stala relativní
Warfarin
 • INR ≤ 1.7 – IV trombolýzu lze podat (ESO guidelines, 2021)
  • data z registru téměř 24 tis. pacientů neprokázala zvýšené riziko krvácení  [Xian, 2012]
 • INR > 1.7 / neznámé INR – IVT kontraindikována
 • INR > 1.7 + 4F-PCC s následnou trombolýzou mohlo být dle menších studií bezpečné, randomizovaná studie není k dispozic. Současně ale může vést k progresi trombotického postižení. Zatím nelze paušálně doporučit  [Chausson, 2018]
Heparin / LMWH
 • LMWH v profylaktické dávce není kontraindikací, IVT se jeví bezpečná a není spojena s vyšším rizikem krvácení sICH  [Cooray, 2019]

Kontraindikace IVT:

 • aPTT převyšující horní hranici normálních laboratorních hodnot  (>40s)
 • plná (terapeutická) dávka LMWH podaná < 24h 
 • není moc dat o bezpečnosti IVT po podání Protaminu, hrozí progrese ischemie ⇒ preferovat dMT
Dabigatran (PRADAXA)
 • trombolýza u pacientů s akutní ischemickou CMP je při léčbě dabigatranem možná, pokud hodnoty aPTT  a  TT, ECT nebo HEMOCLOTu) nepřesahují horní hranice referenčních hodnot (AHA/ASA 2013 III/C)
  • pouze aPTT nestačí, normální APTT zcela nevylučuje patologický TT  [Kermer, 2017] [Hankey, 2014]
  • IVT možné zvážit u pacientů s normálním TT , APTT a PT
  • u Hemoclotu hladina dabigatranu < 50ng/ml > 6h od podání poslední dávky léku značí absenci antikoagulační aktivity
 • SPC – použití fibrinolytik při léčbě akutní iCMP lze zvážit u pacientů s hodnotami dTT (dilutovaný trombinový čas), ECT (ecarinový test) nebo aPTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas) nepřesahujícími horní hranice normy místních referenčních hodnot
 • podání trombolýzy do 4.5h od vzniku CMP po předchozím zrušení efektu dabigatranu antidotem PRAXBIND je možné (mezi indikace Praxbindu patří urgentní procedury, mezi které lze počítat i trombolýzu)
  • lze se opřít o názor expertů    (ESO guidelines 2021)   [Diener, 2017]
  • postup je podpořen konsensem CVS  → viz zde
  • dle údajů z registrů je podání antidota PRAXBIND u pacientů s akutní CMP a následným podáním trombolýzy efektivní, bezpečené a snadno proveditelné  [Kermer, 2017]
 • studie s dabigatranem po 4.5 hodině (např. trombolýza dle CTP) nejsou k dispozici a v guidelines tato situace není zmíněna
Xabany (ELIQUIS, XARELTO, LIXIANA)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Zpracováno dle aktuálních guidelines

IVT u pacientů užívajících DOAC

 • po přechodu z antagonistů vitaminu K (VKA) na DOACs se odhaduje, že každý šestý pacient s cévní mozkovou příhodou, který by jinak splňoval podmínky pro intravenózní trombolýzu (IVT), užívá DOAC
 • aktuální guidelines obecně nedoporučují podat trombolýzu pacientům, kteří v nedávné době (< 48h) užili DOAC  (s výjimkou dabiagtranu, kde lze použít idarucizumab)
  • toto doporučení vychází z předpokladu zvýšeného rizika symptomatického intrakraniálního krvácení (sICH)
 • recentní data ukazují, že by IVT u pacientů užívajících DOAC mohla být bezpečná
  • dle cohortové studie i meta-analýzy, IVT u selektovaných pacientů užívajících DOAC nevede k vyššímu výskytu sICH  (Kam, 2022)  (Shahjouei,2019)
  • studie DOAC-IVT trial (2023) prokázala bezpečnost off-label provedené trombolýzy u vybraných pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou, kteří nedávno užíli DOAC

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Mechanická rekanalizace

 • u mechanické rekanalizace není užívání antikoagulancií či trombocytopenie kontraindikací výkonu, benefit je u proximálních okluzí jednoznačný
  • u pacientů užívajících DOAC lze MT provést bez podání antidota  [Diener, 2017]
 • dle některých údajů je vyšší riziko sICH a vyšší mortalita u pacientů na warfarinu (nikoliv na DOAC)   [Meinel, 2020]
 • MT nelze kombinovat s případnou IA trombolýzou