DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE A PROPEDEUTIKA

Nervus abducens (n.VI)

Vloženo 02.08.2021 , poslední aktualizace 17.09.2021

Funkční a anatomické poznámky

 • jádro n.abducens je lokalizováno mediodorzálně v pontu na přechodu v pro­dlouženou míchu a od spodiny IV. ko­mory je odděleno pomocí kolénka lícního nervu.
  • v jádře abducentu se velké motoneurony pro RL mísí s ma­lými internukleárními neurony, které vysílají axony do protějšího fasciculu longitudinalis medialis (FLM) a ke kontralaterálnímu jádru n. III. pro kontralaterální RM.
 • axony abducentu vystu­pují ventrálně v horizontální rýze mezi pontem a prodlouženou míchou laterálně od kortikospinálního traktu
 • nerv
  • jde rostrálně prepontinní cisternou, prochází pod petroklinoidním ligamentem a v kavernózním sinu jde laterálně od ACI a mediálně od n. oculomotorius, n. trochlearis
  • vstupuje do orbity skrz fissura orbitalis superior a dále anulus tendineus communis, probíhá mezi dvěma větvemi n. oculomotorius a laterokaudálně od n. nasociliaris
  • přikládá se k vnitřní ploše m. rectus lateralis (RL) a motoricky ho inervuje
 • funkce : stáčí bulbus laterálně

Klinické vyšetření

 • zjišťujeme postavení bulbů a pohyb všemi směry při pohledu na prst ze vzdálenosti 0.5-1 m
 • všímáme si nedotahování bulbu / strabismu (šilhání) a ptáme se na diplopii (dvojité vidění)
 • vyšetření okulomotoriky viz samostatná kapitola

Klinický obraz léze n.abducens

 • omezen pohyb bulbu laterálně, při pohledu na paretickou stranu vzniká konvergentní strabismus s diplopií v důsledku slabosti RL a pře­vahy antagonistického RM
 • při pohle­du na stranu opačnou k lézi vymizí strabismus i diplopie
 • aby se pa­cient vyhnul dvojitému vidění, otáčí lehce hlavu ke zdravé straně
 • vzácně může být léze oboustranná
Paréza n.abducens vpravo. Konvergentní strabismus při pohledu doprava.
Bilaterální paréza n.abducens
Nukleární léze
 • obvykle přítomna současná pohledová obrna ipsilaterálním směrem (v důsledku leze nucleus parabducens) a často i léze n. VII, nebot vlákna n. VII tvoří kličku kolem jád­ra abducentu
 • abdukce ipsilaterálního oka je však postižena ví­ce než addukce kontralaterálního oka a výsledkem je konvergentní strabismus
 • etiologie
  • cévní a tumorózní procesy
  • kongenitální příčiny
   • Möbiusův syndrom – oboustranné paresy n.VII a VI + časté známky léze periferních neuronů
   • Duaneův retrakční syndrom – paresa m.rectus lateralis + retrakce bulbu
Infranukleární léze
 • při fascikulární lézi je obrna RL aso­ciována s kontralaterální hemiparézou, případně lézi trigeminu
 • léze n. VI. v subarachnoidálním pro­storu je obvykle izolovaná (traumata, intrakraniální hypertenze vč. pseudotumoru cerebri), ale jako např. při syn­dromu mostomozečkového koutu nebo při polyradi­culitis cranialis též v kombinaci s dalšími nervovými výpadky.
 • u procesů v oblasti hrotu pyramidy je často asoci­ovaná s postižením n. V. (syndrom Gradenigo)
 • pro léze v oblasti fissura orbitalis superior a očnice platí stejná pravidla jako pro n.III
 • etiologie
  • nitrolební hypertenze (vedle vzdálených tlakových účinků zde přistupuje i přímý útlak kmene tumorem)
  • metabolická (DM)
  • meningitidy
  • aneuryzma (AICA, PICA, AB)
  • subarachnoidální krvácení
  • záněty, sarkoidóza
  • traumata (vzhledem k dlouhému průběhu je n. VI. více ná­chylný k natažení a distorzi)
  • procesy v oblasti os petrosum (syndrom Gradenigo)
  • patologie kavernózního sinusu jako u N. III a N.IV
  • tumory a záněty v hrotu orbity a orbitě