• antikoagulační terapie je vždy spojena s vyšším rizikem krvácení, nicméně antiagregace není její bezpečnou a účinnou náhradou  Srovnání rizika krvácení apixabanu a ASA (studie AVERROES)
 • k individuálnímu posouzení rizika krvácení lze využít škály (viz níže)
 • vždy zvažovat risk-benefit terapie
 • riziko krvácení (hlavně intrakraniálního) : DOAC < warfarin

Etiopatogeneze

 • antikoagulanční terapie je spojena s vyšším rizikem krvácen i jeho závažnějším průběhem
 • vlastní příčina krvácení je různá   → viz zde
 • nicméně screening na okultní krvácení nebo na přítomnost CMBs není součástí rutinních postupů před nasazením antikoagulace

Rizikové faktory

 • ovlivnitelné
  • krevní tlak
  • lékové interakce
  • správná dávka antikoagulancia (např. s ohledem na hmotnost nebo ledvinné fce)
 • neovlivnitelné (věk, rasa, komorbidity)

Typ a dávka antikoagulancia

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Charakteristiky pacienta

 • vyšší věk je spojen s vyšším rizikem krvácení, není ale důvodem k nezahájení terapie

  • pouze redukce dávky DOAC ve věku ≥ 75-80 let (viz jednotlivé preparáty)
 • rasa – vyšší riziko u asiatů, hispánců a černochů

Předchozí krvácení

 • předchozí krvácení může zvyšovat riziko opakování
 • nutné indviduální posouzení, většinou je však znovunasazení AK terapie možné a je spojeno s nižší mortalitou  [Witt, 2018]
  • riziko GI krvácení lze posoudit dle endoskopických nálezů
  • riziko IC krvácení záleží na etiologii a kompenzaci ovlivnitelných rizikových faktorů
  • pooperační krvácení je transientní
 • timing antikoagulace viz zde

Recentní ischemická CMP

 • v prvních dnech až týdnech po iCMP je zvýšené riziko zakrvácení do ischemického ložiska (hemoragická transformace)
 • timing nasazení antikoagulace se řídí klinickým stavem pacienta (NIHSS), kompenzací rizikových faktorů (TK, trombocyty, koagulace) a CT nálezem  → viz zde

Další komorbidity

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Trombocytopenie a trombocytopatie

Trombocytopenie a koagulační poruchy
 • trombocytopenie ≥ 50 není kontraindikací AK terapie, u nižších hodnot záleží na příčině a zhodnocení risk-benefit
 • hemofilie –  některé typy jsou spojeny i  s vyšším rizikem trombózy – nutná konzultace hematologa
Trombocytopatie polékové
 • kombinace antikoagulace a léků ovlivňujících destičky zvyšuje riziko krvácení, ale za některých okolností je indikována
  • po koronárních intervencích – např. dabigatran + clopidogrel
  • u ischemických CMP byl prokázán benefit low dose rivaroxabanu 2×2.5 mg + ASA 100mg (studie COMPASS) oproti samotné ASA
 • nekombinovat s NSAID

Další specifické rizikové faktory

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Škály k určení rizika krvácení

HAS-BLED
 HAS-BLED score
Hypertension hypertenze (TKs ≥ 160mmHg) 1
Abnormal abnormální jaterní/renální funkce* 1-2
Stroke předchozí CMP 1
Bleeding
krvácivé projevy
1
Labile INR kolísající INR 1
Elderly věk ≥ 65 let 1
Drugs léky a alkohol** 1-2
*  abnormální hepatální funkce – ALT/AST >3x norma, bili > 2x norma, abnormální ledvinné funkce – hemodialýza nebo Cr > 200umol/l
**  antiagregace, NSF
HAS-BLED
score
Pisters et al
roční riziko ICH
Lip et al
roční riziko ICH
0 1.1% 0.9%
1 1% 3.4%
2 1.9% 4.1%
3 3.7% 5.8%
4 8.7% 8.9%
5 12.5% 9.1 %
pro vyšší skóre není dostatek dat

Skóre ≥ 3 je spojeno s vyšším rizikem závažných krvácení, jsou vhodné častější kontroly a větší opatrnost při indikaci antikoagulační terapie

ORBIT

Ve srovnání s ostatními škálami vychází jeho predikce rizika hemoragie nejlépe [Hilkens, 2017]

  Older – vyšší věk ( >75 let) 1
  Redukovaný Hg  (muži <13g/dl a Hct < 40%, ženy <12g/dl a Hct < 36% ) 2
  Bleeding 2
  Insuficience ledvin  (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) 1
  Treatment with antiplatelets 1
  Maximum bodů 7
  Skóre 0–2 nízké riziko ~ 2.4 %/rok
  Skóre 3 střední riziko ~ 4.7 %/rok
  Skóre ≥ 4 vysoké riziko ~ 8.1 %/rok
HEMORR2HAGES
Hepatic / renal disease
1
Ethanol 1
Malignancy 1
Older age (>75 years) 1
Reduced platelet count or function, including aspirin therapy 1
Re-bleeding risk (history of prior bleed) 2
Hypertension 1
Anemia 1
Genetic factors 1
Excessive fall risk 1
Stroke 1
Maximum bodů 12
Roční riziko krvácení
Skóre 0  ~ 1.9 %/rok
Skóre 1  ~ 2.5 %/rok
Skóre 2 ~ 5.3 %/rok
Skóre 3 ~ 8.4 %/rok
Skóre 4 ~ 10.4 %/rok
Skóre ≥ 5 ~ 12.3 %/rok

Snížení rizika krvácení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.