DOPLŇKY / MEDIKACE / ANTIKOAGULACE

Praxbind (idarucizumab)

Vloženo 20.09.2019, poslední aktualizace 05.10.2020

 • použití idarucizumabu jako antidota bylo schváleno FDA v říjnu 2015  [Cassels, 2015]
 • má 300x vyšší afinitu k trombinu než dabigatran
 • je indikován u dospělých pacientů léčených přípravkem dabigatran (PRADAXA) v situacích, kdy je třeba urychleně zvrátit jeho antikoagulační účinky:
  • při naléhavých chirurgických/urgentních výkonech (k urgentním výkonům patří i trombolýza)
  • při život ohrožujícím nebo nekontrolovaném krvácení (vč. ICH)
 • nejsou prakticky žádné kontraindikace (kromě alergie) ani relevantní lékové interakce, žádné závažné NÚ

Mechanismus účinku

 • idarucizumab je fragment humanizované monoklonální protilátky
 • pevně se váže na dabigatran a vytvoří s ním komplex, čímž se protisrážlivý účinek dabigatranu ihned zastaví (dabigatran má k idarucizumabu 300x vyšší afinitu než k trombinu)
 • neruší účinky jiných antikoagulancií
 • nevede k hyperkoagulačnímu stavu
 • rychlé IV podání s rychlým nástupem účinku
 • umožňuje rychlý restart antikoagulační terapie (24h po jeho podání)
Praxbind (idarucizumab) - mechanismus účinku

Klinické studie

 • studie RE-VERSE AD  s i.v. antidotem idarucizumabem v dávce 5g i.v.
  • účinek během pár minut
  • analýza 90 pacientů prokázala spolehlivou redukci antikoagulační aktivity (po 4 a 12 h normální koagulace u 90% pacientů)  → viz zde
 • množí se klinické zkušenosti s podání PRAXBINDu před trombolýzou a u akutních ICH → viz zde
Praxbind - výsledky studie REVERESE-AD
Studie REVERSE-AD

Dávkování

 • PRAXBIND 2 x 2.5g/50 ml rychlá infuse (5min) nebo inj., nutno podávat samostatně !!!
  • lze použít stávající intravenózní linku, kterou je nutné před po infuzi propláchnout 0,9% roztokem NACl. Stejným i.v. přístupem se nesmí současně podávat žádná jiná infuze
 • po 24h lze dle potřeby opět zahájit antikoagulaci
Praxbind - dávkování

Praxbind a intravenózní trombolýza

 • trombolýza u pacientů s akutní ischemickou CMP je při léčbě dabigatranem možná, pokud hodnoty aPTT  a  TT, ECT nebo HEMOCLOTu) nepřesahují horní hranice referenčních hodnot (AHA/ASA 2013 III/C)
  • pouze aPTT nestačí, normální APTT zcela nevylučuje patologický TT  [Kermer, 2017] [Hankey, 2014]
  • IVT možné zvážit u pacientů s normálním TT, APTT a PT
  • u Hemoclotu hladina dabigatranu < 50ng/ml > 6h od podání poslední dávky léku značí absenci antikoagulační aktivity
 • SPC – použití fibrinolytik při léčbě akutní iCMP lze zvážit u pacientů s hodnotami dTT (dilutovaný trombinový čas), ECT (ecarinový test) nebo aPTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas) nepřesahujícími horní hranice normy místních referenčních hodnot
 • podání trombolýzy po předchozím zrušení efektu dabigatranu antidotem PRAXBIND je možné (mezi indikace Praxbindu patří urgentní procedury, mezi které lze počítat i trombolýzu)
  • lze se opřít o názor expertů [Diener, 2017]
  • postup je podpořen konsensem CVS  → viz zde
  • dle údajů z registrů je podání antidota PRAXBIND u pacientů s akutní CMP a následným podáním trombolýzy efektivní, bezpečené a snadno proveditelné  [Kermer, 2017]
Dabigatran a IV trombolýza