DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE A PROPEDEUTIKA

Základní neurologické vyšetření

Vloženo 02.09.2021 , poslední aktualizace 13.09.2021

 • jedná se o minimální sadu klinických testů, kterou je třeba dle potřeby rozšířit o další testy (viz jednotlivé kapitoly propedeutiky) 
 • sada vychází z návrhu Růžička E, Marusič P., ČSNN 2016

Obj. lucidní, orientovaný, bez fatické poruchy či dysartrie, zorné pole bez výpadku, sleduje všemi směry bez nystagmu a diplopie, zornice izokorické, inervace n. VII sym., jazyk plazí středem, bez atrofie či fascikulací, HK tonus přim., síla sym., rr. sym. +, Dufour neg., taxe přesná, DK tonus přim.,  síla sym., rr. sym. +, Mingazzini neg., Babinski neg., taxe přesná, taktilní čití bez výpadku, stoj a chůze norm.

Vědomí, orientace, paměť, chování
 • orientační zhodnocení bdělosti a pozornosti    → viz zde
 • orientace osobou, časem a místem
  • jaký je den? (přesné datum nebo den v týdnu)
  • kde se nacházíme?
  • kolik vám je let?
  • kde bydlíte?
 • posouzení paměti na základě vybavení anamnestických údajů
 • posoudit chování během vyšetření
Řeč
 • při běžné konverzaci v rámci odběru anamnézy a vlastního vyšetření orientační posouzení řeči z hlediska fatických funkcí (plynulost, slovní obsah, hledání slov, větná stavba, porozumění instrukcím) i z hlediska artikulace a fonace (hlasitost, fonace, artikulace, plynulost, melodičnost)
Orientační vyšetření zorného pole
 • ve všech kvadrantech včetně oboustranné simultánní stimulace. Vyšetřující je proti pacientovi ve vzdálenosti cca 1 m, rozpaží obě HK tak, aby umístil své ruce doprostřed vzdálenosti mezi sebou a pacientem. Vyzve pacienta, aby se mu díval na nos a ohlásil, když uvidí pohyb prstů v horních kvadrantech zorného pole. Poté pohybuje prsty střídavě na pravé a levé ruce a pak i současně na obou rukách. Obdobně poté v dolních kvadrantech zorného pole. Vyšetřující kontroluje, že pohyb také sám vidí (konfrontační vyšetření).
Oční pohyby a stav zornic
 • nejméně na délku paže od očí pacient sleduje předmět (prst, kladívko, apod.) v horizontálním a poté vertikálním směru („do kříže“) bez pohybu hlavy (pomůže instrukce, aby si pacient položil ukazovák na bradu). Hodnotí se rozsah a plynulost pohybu očí, ev. nystagmus
 • zeptat se na dplopii
 • posoudit šíři zornic a izokorii
Mimika
 • výraz a symetrie obličeje v klidu a při běžné konverzaci
 • cíleně pohyby v inervační oblasti horní a dolní části n. facialis (zvednout obočí, křečovitě sevřít oči, vycenit zuby)
Vyšetření jazyka
 • poloha jazyka v klidu a při plazení, včetně posouzení trofiky, fascikulací
Vyšetření horních končetin
 • tonus – odpor kladený pasivnímu pohybu v zápěstí a v lokti (pomalý pohyb rigidita, rychlý spasticita)
 • svalová síla – vyšetření proximálních a distálních svalových skupin 
  • elevace loktů nad horizontálu (HK pokrčené v abdukci)
  • současný stisk obou rukou (vyšetřující vloží pacientovi do každé dlaně své dva prsty)
  • obě zkoušky provádět maximální silou proti odporu, vyšetřující posuzuje sílu a symetrii
  • Mingazzini – HKK předpaženy do horizontály dlaněmi dolů,  hodnotíme pokles
  • Dufour – předpažení obou HK do horizontály v maximální supinaci, zavřené oči (posouzení případného stáčení do pronace a/nebo poklesu HK)
 • bicipitový reflex – pasivní semiflexe v lokti, podepřené předloktí, relaxované svaly. Poklep na šlachu m. biceps v lokti. Posouzení výbavnosti, symetrie
 • tricipitový reflex – pasivní abdukce v rameni a semiflexe v lokti, relaxované svaly. Přímý poklep na šlachu m. triceps nad olecranon ulnae. Posouzení výbavnosti, symetrie.
Vyšetření dolních končetin
 • tonus – odpor kladený pasivnímu pohybu v hleznu a v koleni (pomalý pohyb rigidita, rychlý spasticita)
 • vyšetření síly
  • vyšetření proximálních a distálních svalových skupin síla flexe v kyčli, elevace kolen, dorzální a plantární flexe nohy. Obě zkoušky provádět maximální silou proti odporu, vyšetřující posuzuje sílu a symetrii
  • ev. chůze po patách a špičkách. Hodnotíme výšku elevace a symetrii
  • Mingazzini – DK zdviženy, nedotýkají se, stehna vertikálně, bérce horizontálně, vyšetřující případně nastaví do symetrické polohy. Hodnotíme pokles bérce
 • patelární reflexDK v semiflexi, paty opřené o podložku, vyšetřující může podepřít stehno, poklep na šlachu m. quadriceps pod patelou. Posouzení výbavnosti, symetrie
 • reflex Achillovy šlachyDK v semiflexi, vyšetřující drží nohu tak, aby byl m. triceps v přiměřeném předpětí. Poklep na šlachu, případně medioplantárně. Posouzení výbavnosti, symetrie
 • pyramidové jevy – dráždění planty přiměřeně ostrým předmětem (nikoli špendlíkem) po zevní hraně od paty a pod hlavičkami metatarzů směrem k palci
Taxe, metrie
 • pata-kolenovleže (bez kontroly zraku), z výchozí polohy s nataženými DK, položení paty z výšky na koleno a sjetí po bérci ke kotníku
 • prst -nos – rozpažení HK, otevřené oči, dotknout se postupně pravým a levým ukazovákem špičky nosu. Pohyb by neměl být příliš pomalý, optimálně cca 1 sek.
Senze
 • dotyky oboustranně na obličeji, hřbetu předloktí nebo rukou, a na stehnu nebo bérci
 • pacient hlásí, zda dotyky cítí symetricky
Stoj a chůze
 • stoj spojný, následně zavření očí. Posuzuje se zhoršení stability během 20 s po zavření očí, případně rozšíření baze, úkrok do strany. Mírná nejistota a oscilace na místě bez úkroku jsou v mezích normy.
 • hodnotit chůzi na vzdálenost aspoň 3 m a zpět. Posuzuje se držení těla, šíře baze DK, délka kroku, rychlost, symetrie, souhyby HK, otočky nestabilita, zárazy.
Meningeální jevy
 • anteflexe hlavy – testovat bolestivost a omezení, vždy zkusit i rotace
 • Kernig vleže – dolní končetiny zvedáme nad podložku a při tom fixujeme kolenní klouby v extenzi. Při pozitivitě od určitého úhlu manévr provokuje značnou bolest v dolních končetinách a v páteři, mimo to cítíme vznikat nepřemožitelnou flexi v kolenou

→ podrobněji o meningeálním syndromu a dalších testech zde